Pöytäkirja
HaVP
27
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 8.5.2020 klo 11.15—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Mats
Löfström
r (4, 5 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Bella
Forsgrén
vihr (4, 5 osittain)
varajäsen
Niina
Malm
sd (5, 6, 7) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat 2020
Valiokunnan oma asia
O 7/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-300962
Sisäministeriön lisäselvitys 04052020.pdf
/ A3
Teema: Tilanne Turkin ja Kreikan raja-alueella sekä siihen liittyvät seikat 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: sisäministeriön lisäselvitys 4.5.2020. 
4
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-299661
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
/ A4
Muu asiakirja EDK-2020-AK-300957
sihteerin täydennysehdotukset Kuntatalous.pdf
/ B4
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-301299
Eriävä mielipide_VNS_1_2020_ vp_ps_08052020.pdf
/ C4
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-301300
Eriävä mielipide_VNS_1_2020_ vp_kok_08052020.pdf
/ D4
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 7.5.2020 jaetun lausuntoluonnoksen. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin täydennysehdotukset. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappaleeseen 1 lisätään maininta siitä, että valiokunta pitää tärkeänä, että julkisen talouden menoja kyetään priorisoimaan. Etusijalle tulisi asettaa suomalaisten terveys ja toimeentulo sekä työpaikkojen ja yritysten selviytyminen. Toissijaisista ja vähemmän tärkeistä kohteista kuten Suomelle taloudellisesti haitallisesta maahanmuutosta tulisi sen sijaan leikata. 
Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että lausunnon Maahanmuutto-osioon lisätään uusi kappale, jossa käsitellään mm. maahanmuuton kustannuksia, jotka turvapaikkaperusteisen ja muun pääasiassa kehitysmaista saapuvan maahanmuuton kustannukset yhteiskunnalle lasketaan miljardeissa. Suurimmat kustannukset syntyvät sosiaaliturvan käyttämisestä. Lisäksi lainsäädäntöön tulisi maahanmuuton osalta tehdä rakenteellisia muutoksia. 
Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Vpj. Talvitie ehdotti ed. Ikosen kannattamana, että Kuntatalous-osioon lisätään ennen kappaletta 61 uusi kappale julkisen talouden suunnitelmaan sisällytettyjen uusien velvoitteiden rahoituksen riittämättömyydestä. Lausunnossa tulisi mm. todeta, että on epärealistista, että hoitajamitoitusta voitaisiin suunnitelman tarkoittamalla tavalla rahoittaa mm. tehostamalla kuntien digitalisaatiota ja palveluhankintoja. Samoin oppivelvollisuuden laajentamiseen osoitettu rahoitus vaikuttaa riittämättömältä. Tilanteessa, jossa kunnilla on vaikeuksia selviytyä nykyisistäkin velvoitteista, on valtioneuvoston tarkasti harkittava kuntien tehtäviä entisestään lisääviä lainsäädäntöhankkeita. 
Vpj. Talvitie ehdotti ed. Ikosen kannattamana, että ennen kappaletta 62 lisätään uusi kappale siitä, että jos hallitus kuitenkin päättää viedä eteenpäin merkittäviä lisäkustannuksia kunnille tuovia uudistuksia, on sen korjattava julkisen talouden suunnitelma siten, että tehtäviin tarvittava rahoitus on tosiasiallisesti kehyksissä eikä kuntien mahdollisuus selvitä nykyisten peruspalvelujen rahoittamisesta vaarannu. Hallituksen ei pidä osoittaa yhtäkään uutta velvoitetta kunnille ilman täysimääräistä rahoitusta. 
Lisäksi vpj. Talvitie ehdotti ed. Ikosen kannattamana, että kappaleen 62 jälkeen lisätään uusi kappale siitä, että jos menot kasvavat nykyisen näkymän mukaisesti, on erittäin todennäköistä, että kehyskaudella menoihin joudutaan kohdistamaan uusia sopeutustoimia. Samalla olisi hyvin todennäköistä, että mahdolliset leikkaukset kohdistuvat juuri hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen yleiskatteelliseen perusrahoitukseen. Tämänkaltainen kehitys ei ole julkisten varojen tehokasta käyttöä. 
Ed. Ikonen ehdotti vpj. Talvitien kannattamana, että ennen kappaletta 49 lisätään uusi kappale, jossa todetaan, että valtioneuvoston selonteosta puuttuu ajankohtainen analyysi kuntatalouden tilanteesta ja kuntien rahoituspohjan muuttumisesta koronavirustilanteen seurauksena. Lausunnosta tulisi selkeämmin ilmetä se, että koronakriisi on pahentanut kuntatalouden jo ennestään vaikeaa tilannetta. Kunnat on autettava yli tilanteesta, johon ne eivät ole itse pystyneet vaikuttamaan tai varautumaan. Siksi hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa kuntien tukemiseen osoittamat varat ovat riittämättömät. 
Ed. Ikonen ehdotti vpj. Talvitien kannattamana, että kappaleen 55 neljännen virkkeen loppu täydennetään muotoon ”kompensoidaan kunnille mahdollisimman oikean määräisinä todellisella rahoituksella ja mahdollisimman oikea-aikaisesti”. 
Ed. Ikonen ehdotti vpj. Talvitien kannattamana, että ennen kappaletta 56 lisätään uusi kappale siitä, että hallituksen on luotava kuntien pelastuspaketti, jolla vahvistetaan kuntien edellytyksiä toimia koronan vastaisessa taistelussa ja varmistetaan, että kuntien tuottamat peruspalvelut voidaan turvata jokaiselle suomalaiselle myös tulevaisuudessa. Lisävarat on ohjattava kunnille koronatilanteesta syntyvien ylimääräisten kustannusten ja menetettyjen verotulojen suhteessa. Lisäksi valtion on ohjattava suoraa tukea sairaanhoitopiireille suhteessa koronatilanteeseen varautumiseen ja syntyneisiin kustannuksiin sekä huomioitava erityishuoltopiirien nousevat kustannukset. Hallituksen on myös jatkuvasti seurattava kuntien taloustilanteen kehitystä ja reagoitava kuntien tarpeisiin siten, että kuntien edellytykset selvitä koko suunnitelmakaudesta varmistetaan. 
Lisäksi ed. Ikonen ehdotti vpj. Talvitien kannattamana, että kappaleen 61 viimeinen virke poistetaan. 
Vpj. Talvitien ja ed. Ikosen ehdotuksista äänestettiin yhdellä kertaa lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 10-5 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Lausuntoluonnos hyväksyttiin sihteerin täydennysehdotuksilla lisättynä. Kappaleeseen 53 lisättiin vielä varautumista koskevaan virkkeeseen myös sairaanhoitopiirit. Lisäksi kappaleen 57 alkuun lisättiin sanat ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Purra, Halla-aho, Peltokangas, Talvitie ja Ikonen varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että eriävä mielipide on toimitettava sihteerille 8.5.2020 klo 13.00 mennessä. 
Lausuntoon jätettiin kaksi eriävä mielipidettä: ed. Purra, Halla-aho ja Peltokangas sekä ed. Talvitie ja Ikonen /liitteet C4 ja D4. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19 -epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300528
U 10/2020 vp HaV 08.05.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300804
U 10/2020 vp HaV 08.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300681
U 10/2020 vp HaV 08.05.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ C5
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 12.5.2020 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 12.5.2020 10.39