Pöytäkirja
HaVP
32
2020 vp
Hallintovaliokunta
Keskiviikko 27.5.2020 klo 11.15—13.10
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) (6 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (1, 2) (3, 5, 6 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (5, 6 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) (6 osittain)
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-303141
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
/ A4
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 26.5.2020 jaetun lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-302750
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
/ A5
Muu asiakirja EDK-2020-AK-304191
Sihteerin uudet täydennysehdotukset 26.5.2020 jaettuun mietintöluonnokseen (HE 65_2020 vp).pdf
/ B5
Vastalause_HE_65_2020_vp_ps_27052020.pdf
/ C5
Vastalause_HE_65_2020_vp_kok_27052020.pdf
/ D5
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 26.5.2020 jaetun mietintöluonnoksen. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin uudet täydennysehdotukset 26.5. jaettuun mietintöluonnokseen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Talvitie ehdotti ed. Ikosen kannattamana, että lakiehdotuksen 80 a § muotoillaan uudelleen siten, että sen 1 momentista poistetaan työteko-oikeuden alkaminen uusintahakemuksen tehneeltä ulkomaalaiselta ja että 2 momentti poistetaan. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 10-6 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Talvitie ehdotti ed. Ikosen kannattamana, että mietintöluonnoksen kappaleessa 6 todetaan se, että olisi ollut perustellumpaa ulottaa työnteko-oikeuden laajentaminen vastamaan aiemmin tänä keväänä hyväksyttyä väliaikaista ulkomaalaislainsäädäntöä. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Aänin 13-3 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että valiokunnan mietintöön lisätään 3. lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin, joilla suomalaisen elintarviketuotannon riippuvuutta ulkomaalaisista kausityöntekijöistä voidaan tehokkaasti vähentää ja kotimaisen työvoiman saatavuutta maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä lisätä.” 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 9-6 yhden edustajan pidättäytyessä äänestyksestä mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hylätään. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13-3 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen loppuun päätettiin lisätä uusi 33 a kappale sihteerin uusien täydennysehdotusten mukaisesti. 
Lisäksi valiokunta päätti muuttaa valiokunnan 2. lausumaehdotuksen kuulumaan seuraavasti: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, miten työnantaja voi nykyistä luotettavammin varmistua kansainvälistä suojelua hakeneen ulkomaalaisen työnteko-oikeudesta ja että hallitus tarvittaessa ryhtyy asianmukaisiin lainsäädäntötoimiin." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Purra, Halla-aho, Peltokangas, Talvitie, Ikonen ja Zyskowicz varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että vastalause on toimitettava sihteerille 27.5.2020 klo 14.00 mennessä. 
Mietintöön jätettiin kaksi vastalausetta: Ed. Purra, Halla-aho ja Peltokangas sekä ed. Talvitie, Ikonen ja Zyskowicz. liitteet C5 ja D5. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303609
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-303610
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303968
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303971
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 kehityspäällikkö Heikki Asikainen, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Asiantuntijalausunto
/ C6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304188
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ D6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303848
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ E6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303829
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ F6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303731
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ G6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303974
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ H6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303841
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
/ I6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303842
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
/ J6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303981
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ K6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303982
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Asiantuntijalausunto
/ L6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303827
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 Hansel Oy Asiantuntijalausunto
/ M6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303582
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
/ N6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303530
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 HAUS kehittämiskeskus Oy Asiantuntijalausunto
/ O6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303984
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ P6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303833
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
/ Q6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303521
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
/ R6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303835
HE 20/2020 vp HaV 27.05.2020 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
/ S6
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jarmo
Huotari
valtiovarainministeriö
liite
finanssineuvos
Markus
Siltanen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Pauliina
Pussinen
valtiovarainministeriö
pääjohtaja
Timo
Laitinen
Valtiokonttori
liite
apulaisjohtaja
Olli
Ahonen
Valtiokonttori
kehityspäällikkö
Heikki
Asikainen
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
liite
johtava asiantuntija
Sami
Nikula
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
apulaistietosuojavaltuutettu
Jari
Råman
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
valtioneuvoston kanslia
liite
puolustusministeriö
liite
sisäministeriö
liite
Digi- ja väestötietovirasto
liite
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Poliisihallitus
liite
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
liite
Hansel Oy
liite
Senaatti-kiinteistöt
liite
HAUS kehittämiskeskus Oy
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
professori
Tomi
Voutilainen
liite
Eduskunnan kanslia
liite
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-303830
HE 18/2019 vp HaV 27.05.2020 sisäministeriö Lisäselvitys 1
/ A7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-303831
HE 18/2019 vp HaV 27.05.2020 sisäministeriö Lisäselvitys 2
/ B7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-303832
HE 18/2019 vp HaV 27.05.2020 sisäministeriö Lisäselvitys 3
/ C7
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-303834
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
/ D7
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 28.5.2020 klo 11.45. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 23.9.2020 12.52