Pöytäkirja
HaVP
39
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 11.6.2020 klo 11.45—12.10
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (10) (9 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-306965
Komission päivitetty työohjelma 2020
Hallintovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 10/2020 vp - E 12/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Toimenpidealoite puhelinpalveluiden jonotusajan maksuttomuudesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-306177
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
/ A7
Muu asiakirja EDK-2020-AK-307508
sihteerin tarkistusehdotukset.pdf
/ B7
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 10.6.2020 jaetun mietintöluonnoksen. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin tarkistusehdotukset. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sihteerin tarkistusehdotuksilla muutettuna. 
Yleisperusteluiden kappaleen 13 loppuun lisättiin uusi virke: "Hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että sisäministeriö seuraa ja arvioi uuden lainsäädännön toimeenpanoa kiinnittäen huomiota muun ohella sääntelyn toimivuuteen, henkilötietojen suojan toteutumiseen ja henkilötietojen käsittelyn valvontaan." 
Kappaleen 41 toiseksi viimeisestä virkkeestä poistettiin sana "lähes". 
Yksityiskohtaisiin perusteluihin 18 §:n perustelujen viimeisen kappaleen toinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Tavoitteena on varmistaa, että vastaavasti kuin poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin osalta, myös suojelupoliisin rekisterinpidossa olevia tietoja koskeviin pyyntöihin sovelletaan aina samaa menettelyä riippumatta siitä, onko kyse asianomaisen viranomaisen oman henkilötietolain vai maahanmuuttohallinnon henkilötietolain piiriin kuuluvista tiedoista". 
Säädösehdotuksen 1. lakiehdotuksen 13 §:n 4 momentin 3. kohdasta poistettiin sana "rikosten". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-307523
HE 79/2020 vp HaV 11.06.2020 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ A8
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Maahanmuuttovirasto
liite
9
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi valiokuntaoppaan valiokunnassa käsiteltävien asioiden luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevat osiot. 
Keskusteltiin tutustumismatkasta Rajavartiolaitoksen toimintaan 2. - 3.9.2020. 
Keskusteltiin hallintovaliokunnan opinto- ja tutustumismatkasta Lappiin viikolla 38. 
Keskusteltiin valiokunnan jäljellä olevan kevätistuntokauden asioista. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 12.6.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 15.6.2020 15.18