Viimeksi julkaistu 19.11.2021 8.09

Pöytäkirja HaVP 43/2021 vp Hallintovaliokunta Torstai 18.11.2021 klo 12.15—14.00

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (9, 10, 11) (8 osittain) jäsen Tiina Elo vihr (9, 10, 11) (8 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (8, 9 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Mats Löfström r (8, 9 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Piritta Rantanen sd (9, 10, 11) (8 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Heikki Vestman kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11) (9 osittain) varajäsen Seppo Eskelinen sd (8 osittain) varajäsen Veronika Honkasalo vas (9, 10, 11) (8 osittain) varajäsen Joonas Könttä kesk (8, 9 osittain) varajäsen Mari Rantanen ps varajäsen Ben Zyskowicz kok (9, 10, 11) (8 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Lakialoite laiksi pelastuslain muuttamisesta

LakialoiteLA 7/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto työnantajasanktiodirektiivin soveltamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 119/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-409012
Komission tiedonanto työnantajasanktiodirektiivin soveltamisesta

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 35/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 40/2021 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 40/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 17/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 41/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 20/2021 vp

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 20/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 106/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 7/2021 vp

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 7/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-407738
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
/ A8
Muu asiakirja EDK-2021-AK-410225
Sihteerin täydennysehdotuksia lausuntoluonnokseen_HE 162_2021vp_18112021.pdf
/ B8
Vastalause EDK-2021-AK-410899
VASTALAUSE_kok_ps_HE_162_2021vp_18112021.pdf
/ C8

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 17.11.2021 jaetun mietintöluonnoksen. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin täydennysehdotukset 18.11.2021. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 13 b kaksi ensimmäistä virkettä hyväksyttiin näin kuuluvina: "Hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että esityksessä käsitellään laajamittaiseen maahantuloon varautumista kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottoon liittyen maahanmuuttoviranomaisten näkökulmasta. Valmistelua ei ole tehty laajamittaisen maahantulon isosta kokonaisuudesta eikä esillä olevassa hallituksen esityksessä näin ollen käsitellä laajamittaista maahantuloa sisäisen turvallisuuden, rajaturvallisuuden tai esimerkiksi valtiollisen hybridivaikuttamisen näkökulmasta". 

Kappaleen 13 c viimeinen virke hyväksyttiin näin kuuluvana: "Valiokunta toteaa, että myös mahdolliset normaaliolojen lainsäädännön muutostarpeet on syytä mahdollisimman pikaisesti selvittää". 

Ed. Talvitie ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että hallintovaliokunta ehdottaa hyväksyttäväksi yhden lausuman seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee ja tuo eduskuntaan viipymättä esityksen, jolla Suomeen luodaan valmius keskeyttää turvapaikanhaku määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella sekä tarvittavat lakimuutokset riittävien normaaliolojen viranomaistoimivaltuuksien takaamiseksi". 

Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 10—7 mietintöluonnos hyväksyttiin. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ed. Talvitie, Vestman, Zyskowich, Rantanen, Peltokangas, Halla-aho ja Purra varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Vastalause on jätettävä sihteerille torstaina 19.11.2021 klo 14.00 mennessä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Talvitie, Vestman, Zyskowich, Rantanen, Peltokangas, Halla-aho ja Purra, liite C8 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 24/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 15/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 16/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 11/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTuVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 10/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 18/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 24/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-410232
VNS 4/2021 vp HaV 18.11.2021 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ A9
Lisäselvitys EDK-2021-AK-410369
VNS 4/2021 vp HaV 18.11.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ B9

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Poliisihallitusliite
  • Suomen Kuntaliittoliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

10.  Muut asiat

Todettiin, että Ukrainan turvallisuuspalvelun vierailu eduskunnassa keskiviikkona 1.12.2021, tapaaminen hallintovaliokunnan kanssa 9.00-11.00, on peruuntunut. 

Todettiin, että tapaamiseen ministeri Paateron ja valtiovarainministeriön virkamiesjohdon kanssa torstaina 18.11.2021 osallistuivat pj. Purra, vpj. Talvitie, jäsenet Elo, Holopainen, Huttunen, Lindén, Rantanen, Semi, valiokuntaneuvokset Lantto, Rinne, Helo sekä istuntoasiainneuvos Helopuro. 

Todettiin valiokunnassa vireillä olevat asiat. 

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 19.11.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne