Pöytäkirja
HaVP
51
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 15.10.2020 klo 11.45—13.15
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (16 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (14 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (15) (14, 16 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021-2027 (EU:n petostentorjuntaohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV -ohjelma) sekä komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin (Perikles IV-ohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318891
EU/OSA; Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä Euroopan aluekehitysrahastolle, Euroopan sosiaalirahasto plussalle, koheesiorahastolle ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle sekä rahoitussäännöistä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle, sisäisen turvallisuuden rahastolle ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineelle.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-320604
OSA; sisäasioiden EU-rahoitusvälineiden neuvottelutilanteesta; neuvoston yleisnäkemys (EU:n monivuotinen rahoituskehys 2021-2027)
Hallintovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä UJ 32/2020 vp - U 81/2018 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318937
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-319391
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
/ A14
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-324071
Eriävä mielipide_HE_87_2020_vp_HE_114_2020 vp_ps_15102020.pdf
/ B14
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Lausuntoluonnokseen lisättiin uusi 4b -kappale seuraavasti: ” Kokeilun kohderyhmään kuuluisivat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset. Hallintovaliokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen, että myös ikääntyneissä on työllisyyspotentiaalia, ja esittää, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta arvioisi kuntakokeilun kohderyhmää vielä tästä näkökulmasta.” 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kokeilun kohderyhmään liittyen lisätään uuden 4b -kappaleen jälkeen maahanmuuttajia ja vieraskielisiä käsittelevä kappale ja todetaan, että maahanmuuttopolitiikan kiristäminen on välttämätön työllisyystoimi, koska integroitumiskyvyltään ja työllisyysasteeltaan ongelmallisten ihmisten maahanmuutto heikentää sekä työllisyysastetta että maamme taloudellista huoltosuhdetta ja kestävyysvajetta. 
Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 
Äänin 12-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Kappaleeseen 5 lisättiin toisen virkkeen jälkeen uusi virke seuraavasti: ”Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, ettei esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksella tarpeettomasti rajoitettaisi kuntien toimintamahdollisuuksia.” 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappaleen 5 ensimmäinen virke korvataan virkkeellä, jonka mukaan valiokunta pitää ehdotettua sääntelyä epätarkoituksenmukaisena, ja että kappaleen loppuun lisätään siitä, etteivät hallituksen esitykset sisällä arviota kokeilun työllisyysvaikutuksista ja että hallitus ei näytä itsekään uskovan kokeilun edistävän hallituksen työllisyystavoitteen toteutumista. 
Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 
Äänin 12-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Peltokangas ehdotti ed. Halla-ahon kannattamana, että lausuntoluonnokseen lisättäisiin kappaleen 43 jälkeen uusi jakso ”Kokeilun vaikutukset”. 
Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 
Äänin 12-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Purra, Halla-aho ja Peltokangas varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että eriävä mielipide on toimitettava sihteerille 15.10.2020 klo 14.00 mennessä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Purra, Halla-aho ja Peltokangas /liite B14. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-321694
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
/ A15
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322647
HE 146/2020 vp HaV 15.10.2020 talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322620
HE 146/2020 vp HaV 15.10.2020 finanssineuvos Arto Salmela, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324428
HE 146/2020 vp HaV 15.10.2020 talouspäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ C16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322190
HE 146/2020 vp HaV 15.10.2020 neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ D16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323087
HE 146/2020 vp HaV 15.10.2020 erityisasiantuntija Pekka Montell, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ E16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322619
HE 146/2020 vp HaV 15.10.2020 neuvotteleva virkamies Niina Huotari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ F16
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.11.2020. 
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 14.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
talous- ja suunnittelujohtaja
Kati
Korpi
sisäministeriö
liite
ylijohtaja
Minna
Hulkkonen
sisäministeriö
poliisijohtaja
Stefan
Gerkman
sisäministeriö
kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja
Petri
Knape
sisäministeriö
pelastusneuvos
Janne
Koivukoski
sisäministeriö
suunnittelupäällikkö, everstiluutnantti
Jukka
Ikäläinen
sisäministeriö
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos
Arto
Salmela
valtiovarainministeriö
liite
erityisasiantuntija
Jussi
Lammassaari
valtiovarainministeriö
talouspäällikkö
Pasi
Rentola
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Mikko
Nygård
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Pekka
Montell
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
neuvotteleva virkamies
Niina
Huotari
valtiovarainministeriö
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Asiantuntijakuuleminen keskeytettiin kokousajan päättyessä ja kuulemista on tarkoitus jatkaa viikon 44 istuntotauon jälkeen. 
17
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta komission delegoiduksi asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 muuttamiseksi koskien operatiivisten henkilötietojen ryhmiä ja niitä rekisteröityjä ryhmiä, joiden operatiivisia henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan syyttäjäviraston asiakirja-aineiston hakemistossa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321555
U 49/2020 vp HaV 13.10.2020 erityisasiantuntija Joni Korpinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321853
U 49/2020 vp HaV 13.10.2020 poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321556
U 49/2020 vp HaV 13.10.2020 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ C17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321681
U 49/2020 vp HaV 13.10.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ D17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321667
U 49/2020 vp HaV 13.10.2020 Valtakunnansyyttäjän toimisto Asiantuntijalausunto
/ E17
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 13.10.2020 klo 12.15 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Joni
Korpinen
oikeusministeriö
liite
poliisiylitarkastaja
Sami
Ryhänen
sisäministeriö
liite
ylitarkastaja
Heikki
Partanen
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Poliisihallitus
liite
Valtakunnansyyttäjän toimisto
liite
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321715
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321740
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ B18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321645
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321709
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321510
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ E18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321678
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 ylitarkastaja Outi Leinonen, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
/ F18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321712
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
/ G18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321745
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 osastopäällikkö Susanna Metsälampi, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
/ H18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321639
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 Tulli Asiantuntijalausunto
/ I18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321646
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
/ J18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321552
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ K18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321777
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
/ L18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321151
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
/ M18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321779
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 Finnair Oyj Asiantuntijalausunto
/ N18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321850
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto
/ O18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321780
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 Suomen Taksiliitto ry Asiantuntijalausunto
/ P18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321708
HE 137/2020 vp HaV 13.10.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
/ Q18
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle. 
Merkittiin, että alla mainitut kirjalliset asiantuntijalausunnot on otettu vastaan tiistaina 13.10.2020 klo 12.15 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
lainsäädäntöjohtaja
Silja
Ruokola
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
johtaja
Jari
Keinänen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Jorma
Kantola
sisäministeriö
liite
poliisitarkastaja
Jari
Pajunen
sisäministeriö
liite
ylitarkastaja
Outi
Leinonen
Rajavartiolaitos
liite
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
osastopäällikkö
Susanna
Metsälampi
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
Tulli
liite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
VR-Yhtymä Oy
liite
Linja-autoliitto
liite
Finnair Oyj
liite
Suomen Varustamot ry
liite
Suomen Taksiliitto ry
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Todettiin, että asiaan liittyvät asiantuntijalausunnot lähetetään asianomaisille ministeriöille asian jatkovalmistelussa huomioon otettavaksi. 
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321965
HE 127/2020 vp HaV 15.10.2020 lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A19
HE 127/2020 vp HaV 15.10.2020 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
/ B19
Merkittiin, että alla mainittu asiantuntija on kuultu tiistaina 13.10.2020 klo 12.15 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö
Sami
Kivivasara
valtiovarainministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtioneuvoston kanslia
liite
20
Valtioneuvoston selvitys: komission tiedonannosta ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-315579
EU/OSA; Komission tiedonanto ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020–2025
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322649
E 110/2020 vp HaV 15.10.2020 erityisasiantuntija Anne Lamminmäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322650
E 110/2020 vp HaV 15.10.2020 asehallintopäällikkö Mika Lehtonen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B20
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 14.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Anne
Lamminmäki
sisäministeriö
liite
asehallintopäällikkö
Mika
Lehtonen
Poliisihallitus
liite
21
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
22
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 16.10.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 19.10.2020 15.07