Pöytäkirja
HaVP
52
2020 vp
Hallintovaliokunta
Torstai 22.10.2020 klo 11.45—13.15
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (13, 14, 15, 16, 17) (12 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (16 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (16 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok (17) (16 osittain)
varajäsen
Mari
Rantanen
ps (13, 14, 15, 16, 17) (12 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-322740
OSA; EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
Sisäministeriön selvitys toimenpiteistä sisäisen turvallisuuden selontekomietinnön (HaVM 5/2017 vp) johdosta
Valiokunnan oma asia
Todetttiin, että sisäministeriö toimittaa hallintovaliokunnalle selvityksen toimenpiteistä sisäisen turvallisuuden selontekomietinnön (HaVM 5/2017 vp) johdosta valiokunnan tiistaina 3.11.2020 klo 12.15 pidettävään epäviralliseen etäkokoukseen. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: PeVL 34/2020 vp. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta komission delegoiduksi asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 muuttamiseksi koskien operatiivisten henkilötietojen ryhmiä ja niitä rekisteröityjä ryhmiä, joiden operatiivisia henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan syyttäjäviraston asiakirja-aineiston hakemistossa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: komission tiedonannosta ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-315579
EU/OSA; Komission tiedonanto ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020–2025
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Sisäministeriön selvitys EU:n yhteentoimivuusasetusten 2019/817 ja 818 kansallisesta toimeenpanosta
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2020-AK-324559
O_66_2020_SM_selvitys_lähete_22102020.pdf
/ A9
Muu asiakirja EDK-2020-AK-324560
O_66_2020_SM_selvitys_liite_22102020.pdf
/ B9
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: sisäministeriön selvitys EU:n yhteentoimivuusasetusten 2019/817 ja 818 kansallisesta toimeenpanosta. 
10
Alue- ja rakennepolitiikan (koheesiopolitiikka) uudistaminen ohjelmakaudelle 2021-2027
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323979
O 61/2020 vp HaV 22.10.2020 aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324239
O 61/2020 vp HaV 22.10.2020 aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ B10
Eduskunnan hallintovaliokunta pyytää työ- ja elinkeinoministeriöltä perustuslain 47 §:n 2 momentin nojalla kokonaisvaltaisen kirjallisen selvityksen EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelusta sekä siihen liittyvästä kansallisen ohjelmatyön valmistelusta. Selvityksessä pyydetään kuvaamaan uudistuskokonaisuuden sisältöä, valmistelun nykytilaa, avoimia kysymyksiä ja ongelmakohtia sekä merkitystä ja vaikutuksia Suomen kannalta. 
Merkittiin, että alla mainittu asiantuntija on kuultu perjantaina 16.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
aluekehitysjohtaja
Johanna
Osenius
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Hyväksyttiin valiokunnan kannanotto: Valiokunta merkitsee selvityksen saaduksi ja toteaa asian käsittelyn päättyneeksi. Samalla valiokunta kiinnittää huomiota perustuslain 96 §:n asianmukaiseen noudattamiseen. Suuri valiokunta ja käsittelyyn osallistuvat erikoisvaliokunnat seuraavat asian käsittelyä unionissa. Asia pysyy eduskunnassa vireillä, kunnes siitä on päätetty EU:ssa. Valtioneuvoston tulee oma-aloitteisesti huolehtia asian käsittelyvaiheiden seuraamisen kannalta tarpeellisten tietojen toimittamisesta eduskunnan asianomaisille valiokunnille myös jatkokirjelmillä (HE 1/1998 vp). 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-314706
EU/OSA; EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324106
E 106/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Anne Lamminmäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324107
E 106/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Joni Korpinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B11
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 16.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Anne
Lamminmäki
sisäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Joni
Korpinen
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317342
EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324100
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324099
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324101
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Roope Jokinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324102
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ D12
Lisäselvitys EDK-2020-AK-325465
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ E12
Lisäselvitys EDK-2020-AK-325857
E 113/2020 vp HaV 22.10.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ F12
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 16.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Mia
Luhtasaari
oikeusministeriö
liite
erityisasiantuntija
Roope
Jokinen
sisäministeriö
liite
poliisitarkastaja
Joni
Länsivuori
sisäministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
liite
13
Kiusaaminen ja fyysinen väkivalta kouluissa
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324850
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
/ A13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324852
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
/ B13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324855
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
/ C13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324856
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
/ D13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324858
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto ry Asiantuntijalausunto
/ E13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325476
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 ylikonstaapeli, turvallisuusasiantuntija Matti Hirvonen, Kaakkois-Suomen poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ F13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324861
O 64/2020 vp HaV 22.10.2020 professori Mirjam Kalland Asiantuntijalausunto
/ G13
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 21.10.2020 klo 11.15 pidetyssä epävirallisessa yhteiskokouksessa sivistysvaliokunnan kanssa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
opetusneuvos
Kristiina
Laitinen
Opetushallitus
liite
lakimies
Laura
Francke
Opetushallitus
puheenjohtaja
Antti
Ikonen
Suomen Rehtorit ry
koulutusasiainpäällikkö
Nina
Lahtinen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
vaikuttamisen asiantuntija
Katja
Asikainen
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
liite
toiminnanjohtaja
Ulla
Siimes
Suomen Vanhempainliitto ry
liite
ylikonstaapeli, turvallisuusasiantuntija
Matti
Hirvonen
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
liite
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori
Jari
Sinkkonen
professori
Mirjam
Kalland
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-323348
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
/ A14
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324416
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324415
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ B15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324413
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
/ C15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324412
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 puheenjohtaja Juha Parikka, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry Asiantuntijalausunto
/ D15
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324547
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 puheenjohtaja Juha Parikka, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry Asiantuntijalausunto
/ E15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324420
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ F15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324548
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
/ G15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324418
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
/ H15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324421
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 Ammattiliitto Pro ry Asiantuntijalausunto
/ I15
HE 147/2020 vp HaV 22.10.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ J15
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 20.10.2020 klo 12.15 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Hannu
Koivurinta
valtiovarainministeriö
liite
henkilöstöjohtaja
Kirsti
Pohjankukka
ulkoministeriö
liite
lakiasiainpäällikkö
Pekka
Syrjänen
Valtiokonttori
liite
puheenjohtaja
Juha
Parikka
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
liite
Ammattiliitto Pro ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324796
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ A16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324802
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ B16
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324801
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ C16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324810
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 päällikkö, poliisineuvos Antti Pelttari, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ D16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324811
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ E16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325139
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 talousjohtaja Kari Kananen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ F16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325235
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 johtaja Taito Vainio, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
/ G16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325631
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Tulli Asiantuntijalausunto
/ H16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325231
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Pelastusopisto Asiantuntijalausunto
/ I16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325266
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
/ J16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325425
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Valtion pääsopijajärjestöt (Ammattiliitto Pro ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry) Asiantuntijalausunto
/ K16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325255
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ L16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325442
HE 146/2020 vp HaV 22.10.2020 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ M16
Merkittiin, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 20.10.2020 klo 12.15 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
osastopäällikkö, budjettipäällikkö
Sami
Yläoutinen
valtiovarainministeriö
poliisiylijohtaja
Seppo
Kolehmainen
Poliisihallitus
liite
päällikkö, poliisineuvos
Antti
Pelttari
suojelupoliisi
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
liite
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
talousjohtaja
Kari
Kananen
Maahanmuuttovirasto
liite
johtaja
Taito
Vainio
Hätäkeskuslaitos
liite
pääjohtaja
Hannu
Mäkinen
Tulli
liite
valvontaosaston johtaja
Sami
Rakshit
Tulli
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Pelastusopisto
liite
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
Valtion pääsopijajärjestöt (Ammattiliitto Pro ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry)
liite
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
liite
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
17
Muut asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-325942
he 159 kuntalain väliaikainen muuttaminen.pdf
/ A17
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-325941
he 158 kuntarakennelain muuttaminen.pdf
/ B17
Todettiin kutsu Euroopan parlamentin oikeus- ja sisäasioiden sekä kansalaisvapauksien valiokunnalta (LIBE) parlamentaariseen valiokuntien väliseen etäkokoukseen oikeusvaltioperiaatteesta ja sitä koskevasta kertomuksesta tiistaina 10.11.2020 klo 15.15-16.45 ja 17.45-19.40 Suomen aikaa. Kutsu on lähetetty myös perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi asiantuntijasuunnitelmat asioissa: 
-HE 158/2020 vp (kuntarakennelain muuttaminen) 
-HE 159/2020 vp (kuntalain väliaikainen muuttaminen) 
18
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 23.10.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiaineuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 27.10.2020 14.42