Pöytäkirja
HaVP
63
2020 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 11.12.2020 klo 11.15—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (5 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Seppo
Eskelinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Niina
Malm
sd
varajäsen
Mari
Rantanen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteeri
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-341383
TrV_lausuntopyyntö muille valiokunnille_10122020.pdf
/ A3
Valiokunnan oma asia
/ B3
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: tarkastusvaliokunnan lausuntopyyntö 10.12.2020 asiassa O 48/2019 vp. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-339455
Asetusehdotukset Kansalaisuus, tasa-arvo ja perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman ja Oikeusalan rahoitusohjelman perustamiseksi vuosille 2021-2027
Hallintovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Oikeus- ja sisäasiainneuvoston asiat
Valiokunnan oma asia
O 74/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341129
O 74/2020 vp HaV 11.12.2020 sisäministeri Maria Ohisalo, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
sisäministeri
Maria
Ohisalo
sisäministeriö
liite
ylijohtaja, kansainvälisten asioiden yksikkö
Laura
Yli-Vakkuri
sisäministeriö
erityisasiantuntija
Sanna
Montin
sisäministeriö
johtava asiantuntija
Kukka
Krüger
sisäministeriö
6
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-326998
EU; Komission tiedonanto EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-339942
EU; EU:n huumausainestrategian jatkovalmistelu neuvostossa komission tiedonannon pohjalta
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-340895
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
/ A6
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 24/2020 vp - E 128/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Kappaleen 6 ensimmäisen virkkeen loppuun lisättiin sanat: "..., mitä valiokunta pitää tärkeänä". 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-339839
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
/ A7
Lisäselvitys EDK-2020-AK-341199
KAA 5/2019 vp HaV 11.12.2020 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ B7
Muu asiakirja EDK-2020-AK-341305
101220_Sihteerin täydennysesityksiä 8.12.2020 jaettuun mietintöluonnokseen_KAA 5_2019.pdf
/ C7
Vastalause HaV PS KAA 5_2019 vp.pdf
/ D7
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Maahanmuuttovirasto
liite
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 8.12.2020 jaetun mietintöluonnoksen. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: sihteerin täydennysesityksiä 8.12.2020 päivättyyn mietintöluonnokseen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Mietintöluonnokseen päätettiin tehdä sihteerin täydennysesityksestä ilmenevät muutokset. Lisäksi kappaleen 42 viimeiseen virkkeeseen lisättiin ”tai peruuttaa” sekä kappaleen 73 toiseksi viimeiseen virkkeeseen sivulause ”mutta valiokunnan mielestä asiaan tulee kiinnittää huomiota”. 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että 67 kappaleen kaksi viimeistä virkettä korvataan tekstillä: ”Valiokunta edellyttää hallituksen ryhtyvän viivytyksettä toimenpiteisiin tarvittavien muutosten tekemiseksi ulkomaalaislakiin, jotta kansainvälisen suojelun asema on määritelmädirektiivin mahdollistamalla tavalla poistettavissa henkilöltä, jonka on perusteltua olettaa olevan vaaraksi Suomen turvallisuudelle tai joka on lainvoiman saaneella tuomiolla tuomittu erityisen törkeästä rikoksesta”. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13-3 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappaleeseen 71 lisätään: ”Valiokunta katsoo, että kansalaisuuden saamisen edellytyksiä tulisi tiukentaa. Valiokunnan näkemyksen mukaan kansalaisuuslakia on muutettava siten, ettei vakavaan rikokseen syyllistyneiden ulkomaalaisten koskaan ole mahdollista saada Suomen kansalaisuutta. Esimerkiksi Tanskassa seksuaalirikoksiin syyllistyneiltä ulkomaalaisilta on pysyvästi suljettu pois mahdollisuus saada Tanskan kansalaisuus. Kansalaistamisen edellytyksenä tulisi muutenkin olla onnistunut kotoutumisprosessi”. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13-3 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappaleeseen 73 lisätään: ”Valiokunta pitää vallitsevaa oikeustilaa riittämättömänä ja katsoo, että hallituksen tulee viivytyksettä ryhtyä toimenpiteisiin säilöönoton käyttöalan laajentamiseksi paluudirektiivin mahdollistamalla tavalla siten, että henkilö, joka on rikosoikeudellisen seuraamuksen johdosta määrätty palautettavaksi, voidaan välittömästi ottaa säilöön”. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 10-6 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että mietintöluonnokseen lisätään uusi 77 a kappale: ”Vaikka kansalaisaloitteessa ehdotetut lakimuutokset eivät olekaan toteutettavissa, on aloitteen käsittelyn yhteydessä noussut esiin myös sellaisia toteutettavissa olevia sääntelymahdollisuuksia, joilla voimassa olevaa ulkomaalaislainsäädäntöä voitaisiin tarpeelliseksi katsottavalla tavalla kiristää. Valiokunta pitää esiin nostamiaan lainsäädännöllisiä muutoksia turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan välttämättöminä”. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 10-6 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Zyskowicz ehdotti vpj Talvitien kannattamana, että mietintöluonnoksen lausumaehdotus korvataan lausumaehdotuksella: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa tarvittavat lakiesitykset, joilla huoleditaan seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten nopeasta ja tehokkaasta maasta poistamisesta sekä varmistetaan muutoinkin kansalaisten turvallisuuden, rikosten uhrien ja asianosaisen itsensä oikeusturvan parantamiseksi entistä sujuvammat käsittelyprosessit rikosasioissa ja antaa hallintovaliokunnalle selvityksen tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista vuoden 2022 syysistuntokauden alkuun mennessä”. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 10-3 mietintöluonnos hyväksyttiin. Lisäksi kolme jäsentä äänesti tyhjää. 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että mietintöluonnoksen lausumaehdotuksen lisäksi hyväksytään lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että kansainvälisen suojelun asema on poistettavissa henkilöltä, jonka on perusteltua olettaa olevan vaaraksi Suomen turvallisuudelle tai joka on Suomessa oleskelunsa aikana syyllistynyt törkeään rikokseen”. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 10-6 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että mietintöluonnoksen lausumaehdotuksen lisäksi hyväksytään lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että henkilö, joka on rikosoikeudellisen seuraamuksen johdosta määrätty palautettavaksi, voidaan välittömästi ottaa säilöön”. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 10-6 mietintöluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että mietintöluonnoksen lausumaehdotuksen lisäksi hyväksytään lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen kansalaisuuslain muuttamiseksi siten, että vakavasta rikoksesta, kuten seksuaalirikoksesta, tuomittu henkilö ei koskaan voi saada Suomen kansalaisuutta”. 
Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Äänin 10-3 mietintöluonnos hyväksyttiin. Lisäksi kolme jäsentä äänesti tyhjää. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Purra, Halla-aho ja Peltokangas varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Päätettiin, että vastalause on toimitettava sihteerille 11.12.2020 klo 14 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Purra, Halla-aho ja Peltokangas /D7 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341067
HE 241/2020 vp HaV 10.12.2020 perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341068
HE 241/2020 vp HaV 10.12.2020 hallitusneuvos Ilpo Helismaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-341069
HE 241/2020 vp HaV 10.12.2020 hallitusneuvos Ilpo Helismaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C8
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.12.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
kansliapäällikkö
Kirsi
Varhila
sosiaali- ja terveysministeriö
pääsihteeri, osastopäällikkö
Kari
Hakari
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
kuntaministeri
Sirpa
Paatero
valtiovarainministeriö
yksikön päällikkö, finanssineuvos
Tanja
Rantanen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Ville
Koponen
valtiovarainministeriö
sisäministeri
Maria
Ohisalo
sisäministeriö
pelastusylijohtaja
Kimmo
Kohvakka
sisäministeriö
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
liite
Keskusteltiin kuultavista asiantuntijoista. 
9
Valiokunnasta vuoden 2020 valtiopäivillä valmistuneet asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-341421
HaV 2020 valtiopäivillä valmistuneet asiat
/ A9
Todettiin valiokunnasta vuoden 2020 valtiopäivillä valmistuneet asiat. 
10
Valiokunnassa vireillä olevat asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-341422
HaV vireillä olevat asiat
/ A10
Todettiin valiokunnassa vireillä olevat asiat. 
11
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 4.2.2021 klo 11.45, jollei valiokuntaa kutsuta aiemmin koolle. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
Viimeksi julkaistu 15.12.2020 9.46