Viimeksi julkaistu 10.6.2021 15.28

Pöytäkirja LaVP 13/2021 vp Lakivaliokunta Torstai 10.6.2021 klo 10.00—10.45

Läsnä
puheenjohtaja Leena Meri ps varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist jäsen Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Pihla Keto-Huovinen kok jäsen Antero Laukkanen kd jäsen Matias Mäkynen sd jäsen Jouni Ovaska kesk (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (4 osittain) jäsen Mari Rantanen ps jäsen Ruut Sjöblom kok (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (4 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Sebastian Tynkkynen ps jäsen Matti Vanhanen kesk jäsen Paula Werning sd jäsen Johannes Yrttiaho vas (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Tuokila  valiokuntaneuvos Mikko Monto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 4.6.2021 on lakivaliokunnan jäseneksi valittu ed. Matti Vanhanen. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 19/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-380954
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta
A 4
Vastalause EDK-2021-AK-381346
HE247_20_Vastalause_ PS.pdf
B 4
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-381351
LaVP13_21_Äänestykset.pdf
C 4

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 2.6.2021. 

Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Todettiin, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 9.6.2021. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Rantanen ehdotti ed. Tynkkysen kannattamana, että lakiehdotukset hylätään.  

Ehdotuksesta äänestettiin pohjana olevaa mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—3 (0 tyhjää) mietintöluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Laukkanen ehdotti ed. Keto-Huovisen kannattamana, että mietintöön lisätään seuraavan sisältöinen uusi kappale 36 a: "Hallintovaliokunta pitää lausunnossaan (HaVL 19/2021 vp, s. 3) perusteltuna, että uudistuksen vaikutuksia seurataan muun muassa sen selvittämiseksi, kuinka turvapaikkapuhutteluissa saadaan oikeaa ja kattavaa tietoa päätöksentekoa varten ja myös sen varmistamiseksi, että kaikki olemassa olevat perusteet tulevat esiin jo puhutteluvaiheessa, eivätkä vasta muutoksenhakuvaiheessa. Edelleen on syytä selvittää, vähentääkö pätevän oikeudellisen avustajan läsnäolo turvapaikkapuhutteluissa menettelytapavirheväitteitä hallintotuomioistuimissa sekä voidaanko turvapaikkapuhutteluissa puhuttelujen asiantuntemuksen vahvistamisella vähentää toistuvaa uusintahakemusten tekemistä. Lisäksi seurannassa tulee hallintovaliokunnan mukaan kiinnittää huomiota avustajien toiminnan laatuun." 

Ehdotuksesta äänestettiin pohjana olevaa mietintöluonnosta vastaan avoimen nimenhuudon mukaan. Äänin 10—6 (0 tyhjää) mietintöluonnos hyväksyttiin, liite C 4. 

Ed. Hyrkkö ehdotti ed. Huttusen kannattamana, että kappaleen 36 toinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Perusteltua on muun muassa seurata, miten uudistus vahvistaa hakijoiden oikeusturvaa ja mahdollisuutta saada laadukasta oikeusapua sekä missä määrin avustajat ovat jatkossa läsnä turvapaikkapuhutteluissa ja millaisia vaikutuksia tällä on oikeusavun määrärahojen riittävyyteen." 

Ehdotuksesta äänestettiin pohjana olevaa mietintöluonnosta vastaan avoimen nimenhuudon mukaan. Äänin 3—13 (0 tyhjää) ed. Hyrkön ehdotus hyväksyttiin ja toinen virke muutettiin ed. Hyrkön ehdottamalla tavalla, liite C 4. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Kappaleen 12 toiseen virkkeeseen lisättiin sanat "asiantuntijakuulemisten perusteella" 

Kappaleen 41 viimeisen virkkeen loppuun lisättiin sanat "sekä muu perusteltu syy". 

Kappaleen 42 loppuun lisättiin seuraava virke: "Tältä osin valiokunta korostaa, että jo voimassa oleva sääntely edellä todetuin tavoin mahdollistaa ohjauksen yksityiselle avustajalle useastakin syystä."  

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Merkittiin, että pj. Meri, ed. Rantanen ja ed. Tynkkynen varasivat tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Päätettiin, että vastalause on jätettävä sihteerille viimeistään torstaina 10.6.2021 klo 13.00. 

Mietintöön jätettiin vastalause: pj. Meri, ed. Rantanen ja ed. Tynkkynen, liite B 4 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-380869
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
A 5

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 28.5.2021. 

Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-380903
Hallituksen vuosikertomus 2020
A 6

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 2.6.2021. 

Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Todettiin, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 9.6.2021. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-381405
HE_7_21_Asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 7

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 89/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-381406
HE 89_21_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 8

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-381410
HE90_21_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 9

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

10.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 28/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-381041
U28_21_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 10

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2021 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-381044
E62_21_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 11

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 57/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380628
HE 57/2021 vp LaV 10.06.2021 hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-380631
HE 57/2021 vp LaV 10.06.2021 hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto liite 1
B 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-380632
HE 57/2021 vp LaV 10.06.2021 hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto liite 2
C 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380634
HE 57/2021 vp LaV 10.06.2021 hallitusneuvos Janne Öberg, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
D 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380637
HE 57/2021 vp LaV 10.06.2021 esittelijäneuvos Anu Rita, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
E 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380638
HE 57/2021 vp LaV 10.06.2021 kriminaaliasiamies Marjatta Kaurala, Kriminaalihuollon tukisäätiö Asiantuntijalausunto
F 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380636
HE 57/2021 vp LaV 10.06.2021 pääjohtaja Arto Kujala, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto
G 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-381295
HE 57/2021 vp LaV 10.06.2021 pääjohtaja Arto Kujala, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto liite
H 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380379
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 johtaja Juhani Järvi, Turun vankila Asiantuntijalausunto
I 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380380
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 johtaja Tiina Leinonen, Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Asiantuntijalausunto
J 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380615
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 yliopettaja Johanna Hietapakka, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) Asiantuntijalausunto
K 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-380616
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 yliopettaja Johanna Hietapakka, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) Asiantuntijalausunto
L 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380443
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 puheenjohtaja Antti Santamäki, Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y. Asiantuntijalausunto
M 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380476
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 puheenjohtaja Pekko Summanen, Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistys RikHe ry Asiantuntijalausunto
N 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380439
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
O 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380345
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
P 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380384
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
Q 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380118
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
R 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380440
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 Vankiterveydenhuollon yksikkö Asiantuntijalausunto
S 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380383
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
T 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380280
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
U 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-380281
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
V 12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380462
HE 57/2021 vp LaV 08.06.2021 Ammattiliitto Pro ry Asiantuntijalausunto
X 12

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Anne Hartoneva oikeusministeriöliite
 • hallitusneuvos Janne Öberg valtiovarainministeriöliite
 • pääjohtaja Arto Kujala Rikosseuraamuslaitosliite
 • esittelijäneuvos Anu Rita eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialiite
 • kriminaaliasiamies Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiöliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtaja Juhani Järvi Turun vankilaliite
 • johtaja Tiina Leinonen Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimistoliite
 • yliopettaja Johanna Hietapakka Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK)liite
 • puheenjohtaja Antti Santamäki Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.liite
 • puheenjohtaja Pekko Summanen Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistys RikHe ryliite
 • professori Olli Mäenpää liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Helsingin hallinto-oikeusliite
 • Syyttäjälaitosliite
 • Poliisihallitusliite
 • Vankiterveydenhuollon yksikkö liite
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ryliite
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ryliite
 • Ammattiliitto Pro ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • sosiaali- ja terveysministeriö

13.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

14.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 11.6.2021 klo 9.15 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Tuokila