Viimeksi julkaistu 31.5.2021 17.53

Pöytäkirja LaVP 141/2018 vp Lakivaliokunta Perjantai 1.3.2019 klo 9.00—10.45

Läsnä
puheenjohtaja Kari Tolvanen kok varapuheenjohtaja Eva Biaudet r (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (4 osittain) jäsen Eeva-Johanna Eloranta sd (5) (4, 6 osittain) jäsen Katja Hänninen vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Ari Jalonen sin (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Johanna Karimäki vihr jäsen Pia Kauma kok (5) (4, 6 osittain) jäsen Suna Kymäläinen sd jäsen Antero Laukkanen kd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (4 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Antti Rantakangas kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Veera Ruoho kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Mari-Leena Talvitie kok (5) (4, 6 osittain) jäsen Ville Tavio ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Tuokila  valiokuntaneuvos Mikko Monto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Toimenpidealoite pakkokeinolain muuttamisesta

ToimenpidealoiteTPA 78/2018 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 71/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 30/2018 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-248369
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LaVP 139/2018 vp, E 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 27.2.2019 jaetun mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 15 toinen ja kolmas virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Useat asiantuntijat ovat kuitenkin arvostelleet ehdotusta arvioiden sen aiheuttavan ongelmia, kuten työmotivaation vähentymistä ja sitä kautta perintätuloksen heikkenemistä. Lisäksi se voi aiheuttaa täytäntöönpanon viivästymistä ja päällekkäistä työtä." 

Kappaleen 18 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana "kirjeitse". 

Kappaleen 22 toinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Valiokunnan mielestä palkkausjärjestelmän kannustavuus voidaan toteuttaa muullakin tavoin kuin velallisten maksujen mukaan määräytyvällä provisiopalkalla, esimerkiksi henkilökohtaisella suorituslisällä." 

Kappaleen 48 viimeinen virke poistettiin. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenten nimitysmenettely

Valiokunnan oma asiaO 61/2018 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Todettiin asiasta seuraavaa: 

Eduskunta on vakuutusoikeuslain muuttamista koskevaa lakiehdotusta käsitellessään (HE 104/2014 vp — EV 330/2014 vp) edellyttänyt, että hallitus arvioi mahdollisuudet muuttaa vakuutusoikeuden työoloja, yritystoimintaa sekä sotilasvamma-asioita tuntevien jäsenten nimitysmenettelyä nykyistä avoimemmaksi sekä kelpoisuusvaatimusten asettamista tällaisille jäsenille. 

Lakivaliokunnan oikeusministeriöltä saaman selvityksen mukaan vakuutusoikeuden edellä mainittujen asiatuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset poikkeavat tuomioistuinlain pääsääntöisistä kelpoisuusvaatimuksista, jonka mukaisesti asiantuntijajäseneltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja sen lisäksi asiantuntemusta niissä asioissa, joiden käsittelyyn hän tuomioistuimessa osallistuu. Saadun selvityksen mukaan on vaikeasti perusteltavissa, miksi vastaavia kelpoisuusvaatimuksia ei asetettaisi myös edellä mainituille vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenille. Myöskään ruotsin kielen kielitaitovaatimukset eivät koske yhdenmukaisesti kaikkia vakuutusoikeuden asiantuntijajäseniä. Oikeusministeriöltä saadun selvityksen mukaan saman kielitaitovaatimuksen tulisi koskea kaikkia vakuutusoikeuden asiantuntijajäseniä. 

Valtioneuvosto määrää työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita sekä sotilasvamma-asioita tuntevat vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenet intressitahojen ehdotuksesta. Valiokunnan oikeusministeriöltä saaman selvityksen mukaan asiantuntijajäsenten määrääminen intressitahojen ehdotusten perusteella ei ole avointa, eikä omiaan lisäämään luottamusta vakuutusoikeuden toimintaan ja asiantuntijajäsenten puolueettomuuteen. 

Saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta katsoo, että vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimuksiin sekä nimitysmenettelyyn liittyy muutostarpeita. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että tähän liittyvää lainsäädäntöhanketta viedään pikaisesti eteenpäin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 212/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 3/2015 vp

Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 221/2018 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 40/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 69/2018 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-249586
HE 221/2018 vp LaV 01.03.2019 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-249587
HE 221/2018 vp LaV 01.03.2019 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 7

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite
  • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

8.  Valiokunnan työtilanne ja kokousajat

Keskusteltiin valiokunnan työtilanteesta ja kokousajoista. 

9.  Euroopan unionin neuvoston kokous 7.-8.3.2019 (Oikeus-ja sisäasioiden neuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 123/2018 vp

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi oikeusministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on maanantaina 4.3.2019 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikko 
Monto