Pöytäkirja
LaVP
141
2018 vp
Lakivaliokunta
Perjantai 1.3.2019 klo 9.00—10.45
Läsnä
puheenjohtaja
Kari
Tolvanen
kok
varapuheenjohtaja
Eva
Biaudet
r (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (4 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (5) (4, 6 osittain)
jäsen
Katja
Hänninen
vas (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Ari
Jalonen
sin (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Johanna
Karimäki
vihr
jäsen
Pia
Kauma
kok (5) (4, 6 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (4 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Veera
Ruoho
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (5) (4, 6 osittain)
jäsen
Ville
Tavio
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Toimenpidealoite pakkokeinolain muuttamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-248369
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LaVP 139/2018 vp, E 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 27.2.2019 jaetun mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 15 toinen ja kolmas virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Useat asiantuntijat ovat kuitenkin arvostelleet ehdotusta arvioiden sen aiheuttavan ongelmia, kuten työmotivaation vähentymistä ja sitä kautta perintätuloksen heikkenemistä. Lisäksi se voi aiheuttaa täytäntöönpanon viivästymistä ja päällekkäistä työtä." 
Kappaleen 18 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana "kirjeitse". 
Kappaleen 22 toinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Valiokunnan mielestä palkkausjärjestelmän kannustavuus voidaan toteuttaa muullakin tavoin kuin velallisten maksujen mukaan määräytyvällä provisiopalkalla, esimerkiksi henkilökohtaisella suorituslisällä." 
Kappaleen 48 viimeinen virke poistettiin. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenten nimitysmenettely
Valiokunnan oma asia
O 61/2018 vp
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Todettiin asiasta seuraavaa: 
Eduskunta on vakuutusoikeuslain muuttamista koskevaa lakiehdotusta käsitellessään (HE 104/2014 vp — EV 330/2014 vp) edellyttänyt, että hallitus arvioi mahdollisuudet muuttaa vakuutusoikeuden työoloja, yritystoimintaa sekä sotilasvamma-asioita tuntevien jäsenten nimitysmenettelyä nykyistä avoimemmaksi sekä kelpoisuusvaatimusten asettamista tällaisille jäsenille. 
Lakivaliokunnan oikeusministeriöltä saaman selvityksen mukaan vakuutusoikeuden edellä mainittujen asiatuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset poikkeavat tuomioistuinlain pääsääntöisistä kelpoisuusvaatimuksista, jonka mukaisesti asiantuntijajäseneltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja sen lisäksi asiantuntemusta niissä asioissa, joiden käsittelyyn hän tuomioistuimessa osallistuu. Saadun selvityksen mukaan on vaikeasti perusteltavissa, miksi vastaavia kelpoisuusvaatimuksia ei asetettaisi myös edellä mainituille vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenille. Myöskään ruotsin kielen kielitaitovaatimukset eivät koske yhdenmukaisesti kaikkia vakuutusoikeuden asiantuntijajäseniä. Oikeusministeriöltä saadun selvityksen mukaan saman kielitaitovaatimuksen tulisi koskea kaikkia vakuutusoikeuden asiantuntijajäseniä. 
Valtioneuvosto määrää työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita sekä sotilasvamma-asioita tuntevat vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenet intressitahojen ehdotuksesta. Valiokunnan oikeusministeriöltä saaman selvityksen mukaan asiantuntijajäsenten määrääminen intressitahojen ehdotusten perusteella ei ole avointa, eikä omiaan lisäämään luottamusta vakuutusoikeuden toimintaan ja asiantuntijajäsenten puolueettomuuteen. 
Saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta katsoo, että vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimuksiin sekä nimitysmenettelyyn liittyy muutostarpeita. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että tähän liittyvää lainsäädäntöhanketta viedään pikaisesti eteenpäin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Kansalaisaloite
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-249586
HE 221/2018 vp LaV 01.03.2019 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-249587
HE 221/2018 vp LaV 01.03.2019 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
8
Valiokunnan työtilanne ja kokousajat
Keskusteltiin valiokunnan työtilanteesta ja kokousajoista. 
9
Euroopan unionin neuvoston kokous 7.-8.3.2019 (Oikeus-ja sisäasioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Eeva
Aittoniemi
oikeusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on maanantaina 4.3.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 1.3.2019 14.15