Pöytäkirja
LaVP
21
2020 vp
Lakivaliokunta
Torstai 23.4.2020 klo 10.00—11.50
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) (6 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (5 osittain)
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (6, 7, 8) (5 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Marko
Asell
sd
varajäsen
Veikko
Vallin
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite yksityisen pysäköinninvalvonnan tiukemmasta sääntelystä ja paremmasta valvonnasta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian LA 38/2019 vp käsittelyyn. 
4
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-298147
VNS1_20_LaV_230420_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 4
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.5.2020. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-297887
HE 46/2020 vp LaV 23.04.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-297365
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
B 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 9 kolmas virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Voidaan siten pitää todennäköisenä, että tilanteessa, jossa konkurssiuhkainen maksukehotus on annettu ennen lain voimaantuloa, yritys on ollut merkittävissä maksuvaikeuksissa jo ennen koronaviruspandemian alkamista eikä tällaisen yrityksen asettamista konkurssiin ole aiheellista vaikeuttaa.” 
Kappaleen 23 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana ”kiireellisesti”. 
Kappaleen 26 viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Koronavirustilanne on tuonut esiin, että menettelyn yksinkertaisuus ja nopeus ovat entistäkin olennaisempia, minkä vuoksi valiokunta kiirehtii uudistuksen valmistelua.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
HE 44/2020 vp LaV 23.04.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Lisäselvitys EDK-2020-AK-298270
HE 44/2020 vp LaV 23.04.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto Lisäselvitys 1
B 6
Lisäselvitys EDK-2020-AK-298271
HE 44/2020 vp LaV 23.04.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto Lisäselvitys 2
C 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-297798
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
D 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 3 viidenteen virkkeeseen lisättiin sana ”yleisesti”. 
Kappaleen 23 otsikko muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Ulosottolaitoksen resurssit ja ulosottomiesten perehdytys”. 
Kappaleen 23 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana ”kiireellisesti” ja kappaleen jälkeen lisättiin uusi 23a kappale, joka kuuluu seuraavasti: ”Jokainen harkintavaltaa sisältävä säännös mahdollistaa erilaiset tulkintakäytännöt. Tästä syystä valiokunta korostaa, että ulosottomiehille on järjestettävä riittävän kattava perehdytys ja huolehdittava tarvittavista soveltamisohjeista.” 
Mietinnön yksityiskohtaisista perusteluista 4 luvun 6 §:ää koskevasta toisesta kappaleesta poistettiin kaksi viimeistä virkettä. 
Mietinnön yksityiskohtaisista perusteluista 4 luvun 52 §:ää koskevan kolmannen kappaleen loppuun lisättiin seuraava uusi virke: ”Käytännössä vapaakuukausi kuitenkin tulee 2 momentin tapauksissa myönnettäväksi vastaavalla tavalla kuin esityksessä ehdotetun pykälän 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa mikäli on ilmeistä, että covid-19-epidemiaan liittyvä 2 momentissa tarkoitettu peruste on käsillä.” 
Mietinnön yksityiskohtaisista perusteluista 7 luvun 4 §:ää koskevan ensimmäisen kappaleen toinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Myös häädön hakijan suostumuksella on mahdollista lykätä häädön täytäntöönpanoa kuuden kuukauden sijaan kaksitoista kuukautta.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 24.4.2020 klo 9.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 23.4.2020 16.06