Pöytäkirja
LaVP
23
2020 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 20.5.2020 klo 9.00—10.30
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (3 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (3, 4 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
varajäsen
Marko
Asell
sd
varajäsen
Vilhelm
Junnila
ps (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302595
HE 54/2019 vp LaV 20.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302596
HE 54/2019 vp LaV 20.05.2020 oikeusministeriö Lisäselvitys 1
B 3
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302674
HE 54/2019 vp LaV 20.05.2020 oikeusministeriö Lisäselvitys 2
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302597
HE 54/2019 vp LaV 20.05.2020 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
D 3
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-269409
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
E 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
professori
Sakari
Melander
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 13 pykäläehdotuksen viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti:  
”Kyseisistä vaihtoehdoista lakivaliokunta pitää kielellisesti selkeimpänä seuraavaa ja esittääkin, että talousvaliokunta tarkistaa 1. lakiehdotuksen 8 §:n 2 momenttia seuraavasti: 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tarkastus saadaan toimittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyssä tilassa vain, jos tilassa tosiasiallisesti harjoitetaan elinkeinotoimintaa, tarkastuksen toimittaminen valvonta-asian hoitamiseksi on välttämätöntä ja on perusteltu ja yksilöity syy epäillä yhteistyöasetuksen soveltamisalaan kuuluvaa sääntelyä rikotun tai rikottavan tavalla, josta voi olla seuraamuksena tässä laissa tarkoitettu seuraamusmaksu tai josta on [poist. rikoslaissa (39/1889)] enimmäisrangaistukseksi säädetty vankeutta.” 
Kappaleen 22 pykäläehdotuksen sana ”tämä” muutettiin sanaksi ”vastaava”. 
Kappale 55 ensimmäinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ” Lakivaliokunta kiinnittää huomiota edellä mainittuihin hallituksen esityksen perusteluista ilmeneviin ja asiantuntijakuulemisissa esille tuotuihin seikkoihin ja pitää aiheellisena, että ehdotetun sääntelyn toimivuutta seurataan tarkoin ja kokemusten perusteella arvioidaan tarkemmin, tulisiko myös kuluttaja-asiamiehen kieltoasiat siirtää hallintoprosessuaalisessa järjestyksessä käsiteltäviksi.” 
Kappale 59 viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Lakivaliokunta katsoo, että markkinaoikeus voi siten jatkossakin muotoilla viranomaisen määräämää kieltoa sitä supistavasti oikeuskäytäntönsä mukaisesti.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunta hyväksyi kannanoton:  
Lakivaliokunnalla ei ole lainsäädäntöasioiden käsittelyssä ollut tiedonsaantiin liittyviä ongelmia. EU-asioiden käsittelyn osalta valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota valtioneuvoston kirjelmään U 11/2019 vp OLAF-asetuksen muuttamisesta. 
Kyseisessä OLAF-asetuksen muuttamista koskevassa asiassa valtiovarainministeriö toimitti eduskunnalle ensin komission asetusehdotusta koskevan E-kirjeen (E 62/2018 vp) 5.7.2018 ja neuvostossa käydyissä neuvotteluissa saavutettua neuvoston neuvottelumandaattia koskevan E-jatkokirjeen (EJ 14/2019 vp) 11.9.2019. Komissio antoi asetusehdotuksensa 23.5.2018. Valtioneuvoston U-kirjelmä (U 11/2019 vp) on toimitettu eduskunnalle 19.12.2019 eli yli puolitoista vuotta asetusehdotuksen antamisen jälkeen. Perustuslain 96 §:ssä tarkoitetuin tavoin valtioneuvoston on toimitettava kirjelmällään (ns. U-kirjelmä) säännöksessä tarkoitettu ehdotus eduskunnalle viipymättä siitä tiedon saatuaan eduskunnan kannan määrittelyä varten. Kyseisessä EU-asian käsittelyssä kyse oli erityisesti oikean kirjelmätyypin valinnasta eduskunnan informoimisessa. 
OLAF-asetuksen muuttamista koskeva asia koski mm. oikeusministeriön hallinnonalaan liittyviä rikostutkintaan ja syyttäjäntoimeen liittyviä kysymyksiä. E-kirjelmän (E 62/2018 vp) osalta oikeusministeriön hallinnonalan näkemykset tulivat kuitenkin esiin vasta asian eduskuntakäsittelyn aikana. Lakivaliokunnan lausunnosta LaVL 20/2018 vp ilmi käyvin tavoin valiokunta on pyytänyt valtiovarainministeriötä ja oikeusministeriötä arvioimaan asetusmuutosehdotusta eräiltä osin tarkemmin ja täydentänyt valtioneuvoston kantaa saamansa ministeriöiden yhteisen lausunnon johdosta. Myöhempi U-kirjelmän antaminen asiassa merkitsi samalla myös valtioneuvoston sisäisen valmistelun parempaa yhteensovittamista verrattuna E-kirjeeseen. 
Yleisesti eduskunnan tiedonsaannin osalta lakivaliokunta toteaa, että eduskunnalla on perustuslain 47 §:n säännöksen mukaan oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot. Lakivaliokunta pitää oleellisena perustuslakivaliokunnan pöytäkirjassa (PeVP 30/2020 vp) todettua näkemystä, jonka mukaan ilmeistä on, että tietojen tarpeellisuuden arviointi kuuluu eduskunnan yksinomaiseen toimivaltaan. EU-asioiden osalta lakivaliokunta pitää tärkeänä perustuslakivaliokunnan pöytäkirjassa esiin nostettua vaatimusta eduskunnan riittävästä ja ajantasaisesta informoimisesta myös EU-asioissa perustuslain 96 ja 97 §:n mukaisilla menettelyillä. Tärkeä on myös pöytäkirjassa todettu huomio siitä, että vaatimuksella tiedon toimittamisesta viipymättä on tietoisesti korostettu sitä, että eduskunnalle on turvattava tosiasialliset mahdollisuudet lausua kantansa ehdotuksesta ja vaikuttaa Suomen neuvottelukantojen muovaamiseen. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302147
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302148
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Syyttäjälaitos Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302149
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302150
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302151
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302153
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 HUS Tutkimuseettiset toimikunnat Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302154
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302155
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302156
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Orion Oyj Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302157
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 Terveysteknologia ry Asiantuntijalausunto
J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302158
HE 18/2020 vp LaV 20.05.2020 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
K 5
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
korkein hallinto-oikeus
liite
Syyttäjälaitos
liite
Poliisihallitus
liite
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
liite
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA
liite
HUS Tutkimuseettiset toimikunnat
liite
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta
liite
Lääketeollisuus ry
liite
Orion Oyj
liite
Terveysteknologia ry
liite
professori
Sakari
Melander
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Helsingin hallinto-oikeus
Sailab – MedTech Finland ry
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 26.5.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 20.5.2020 13.45