Pöytäkirja
LaVP
24
2020 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 17.6.2020 klo 9.00—10.30
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (1, 2, 3, 4, 10, 11) (5, 9 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Matias
Mäkynen
sd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (10, 11) (9 osittain)
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Toimenpidealoite luottotiedottomien henkilöiden kotivakuutuskelpoisuusrekisterin luomisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Toimenpidealoite pakolaisvakoilun kriminalisoimisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-306965
Komission päivitetty työohjelma 2020
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308636
E 12/2020 vp LaV 17.06.2020 lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308476
E 12/2020 vp LaV 17.06.2020 yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-308477
E 12/2020 vp LaV 17.06.2020 yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Lakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 10/2020 vp - E 12/2020 vp. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Heidi
Kaila
valtioneuvoston kanslia
liite
yksikönpäällikkö
Eeva
Aittoniemi
oikeusministeriö
liite
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, jotta voidaan turvata Suomen neuvottelutavoitteet. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 64/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303219
Hallituksen vuosikertomus 2019 liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303221
Hallituksen vuosikertomus 2019 liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303223
Hallituksen vuosikertomus 2019 liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303225
Hallituksen vuosikertomus 2019 liite 4 Valtion yhtiöomistus, liikelaitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-308407
K1_20_LaV_170620_Asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308545
K 1/2020 vp LaV 17.06.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
8
Rattijuopumuksen promillerajat
Valiokunnan oma asia
O 82/2019 vp
Lisäselvitys EDK-2020-AK-307634
O 82/2019 vp LaV 17.06.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
liite
Valiokunta hyväksyi kannanoton. 
Todettiin asiasta seuraavaa: 
Eduskunta on rattijuopumuksen rangaistuksia koskevan kansalaisaloitteen (KAA 3/2014 vp) käsittelyn yhteydessä hyväksynyt lausuman (EK 56/2014 vp), jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen, jossa sekä perustunnusmerkistön mukaisen rattijuopumuksen että törkeän rattijuopumuksen promillerajan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti eri näkökohdat huomioon ottaen. 
Oikeusministeriö on laatinut edellä mainitun lausuman johdosta selvityksen rattijuopumuksen promillerajoista (10.1.2020, VN/750/2020). Selvityksen mukaan rattijuopumusonnettomuudet ovat vähentyneet ja alkoholia nauttineiden osuus liikennevirrassa on laskenut jo useamman vuoden ajan. Sekä rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleiden että loukkaantuneiden määrä on 2000-luvulla ollut myös laskussa. Kansainvälisessä vertailussa Suomen nykyinen rattijuopumuksen promilleraja vastaa EU/EFTA -maiden valtavirtaa. Rattijuopumus on Suomessa kansainvälisesti verrattuna harvinaista, ja kuolleisuus matalampi. 
Selvityksen mukaan poikkeuksen rattijuopumusten vähenevään trendiin tekevät huumausaineiden alaisena tehdyt rattijuopumukset. Nykyään huumausaineiden alaisena perusmuotoiseen rattijuopumukseen syyllistyneiden osuus ylittää alkoholin vaikutuksen alaisena tehtyjen perusmuotoisten rattijuopumusten määrän. Huomattavan suuri osa kuolemaan johtaneista rattijuopumusvahingoista tapahtuu rikoksen uusijoille. Koska uusimisriski on odotettavasti suuri erityisesti päihderiippuvaisille kuljettajille, ei selvityksen mukaan ole todennäköistä, että promillerajojen laskemisella olisi mainittavaa ennaltaehkäisevää vaikutusta näihin rikoksiin. Myöskään rattijuopumuksiin usein syyllistyvien, lain normeja kohtaan välinpitämättömästi suhtautuvien ns. ongelmakuljettajien osalta promillerajojen laskemisella on tuskin mainittavaa ennaltaehkäisevää vaikutusta. Selvityksen mukaan rikollisuustilanne, rattijuopumukseen liittyvät liikenneonnettomuusriskit ja rattijuopumussääntelyä koskeva tutkimusnäyttö eivät viittaa tarpeeseen muuttaa törkeän rattijuopumuksen tai perusmuotoisen rattijuopumuksen promillerajaa. 
Lakivaliokunta pitää oikeusministeriön laatimaa selvitystä varsin kokonaisvaltaisena. Selvityksessä on arvioitu promillerajojen tarkoituksenmukaisuutta eri näkökohtia huomioon ottaen. Lakivaliokunta pitää tärkeänä selvityksen sisältämää huomiota siitä, että rattijuopumusten määrän vähentämisessä keskeinen kysymys vaikuttaa olevan se, kuinka huumausaineisiin liittyviä rattijuopumustapauksia voidaan vähentää. Valiokunta katsoo, että mainittuun ongelmaan on jatkossa syytä kiinnittää erityistä huomiota. Tärkeä on myös huomio siitä, että rattijuopumuksen ehkäisyn kannalta on tärkeä pyrkiä vähentämään uusintarikollisuutta. Lakivaliokunta yhtyy myös selvityksessä esiin tuotuun näkemykseen siitä, että rattijuopumusten ehkäisemiseksi tulee harkita alkolukkoja koskevan uudistustyön jatkamista siten, että alkolukko-ohjelman kustannukset laskisivat edelleen ja tätä kautta alkolukkojen käyttöä saataisiin lisättyä. 
Lakivaliokunta korostaa, että jokainen rattijuopumustapaus on liikaa, riippumatta siitä, onko kyse huumausaineisiin vai alkoholiin liittyvästä rattijuopumuksesta. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Lisäselvitys EDK-2020-AK-307978
KAA 1/2019 vp LaV 17.06.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lisäselvitys 1
A 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-307979
KAA 1/2019 vp LaV 17.06.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lisäselvitys 2
B 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-308342
KAA 1/2019 vp LaV 17.06.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lisäselvitys 3
C 9
Muu asiakirja EDK-2020-AK-308595
KAA1_2019_mietintöluonnos_160620.pdf
D 9
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: mietintöluonnos 16.6.2020. 
10
Muut asiat
Keskusteltiin valiokunnan matkoista ja vierailuista. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 2.9.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 26.6.2020 8.06