Pöytäkirja
LaVP
35
2019 vp
Lakivaliokunta
Keskiviikko 27.11.2019 klo 9.30—10.25
Läsnä
puheenjohtaja
Leena
Meri
ps
varapuheenjohtaja
Sandra
Bergqvist
r (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (3 osittain)
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Antero
Laukkanen
kd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Mari
Rantanen
ps
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok (3, 4 osittain)
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (3, 4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-274153
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
A 3
Eriävä mielipide EDK-2019-AK-276971
HE61_19_eriava_mielipide_vas.pdf
B 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Edustaja Yrttiaho ehdotti, että kappaleen 3 loppuun lisätään seuraava lause: ”, mutta toteaa samalla, että valituslupaedellytyksen laajentaminen valitettaessa hallinto-oikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tosiasiassa rajoittaa asianosaisen ja kunnan jäsenen valitusmahdollisuutta.” 
Lisäksi edustaja Yrttiaho ehdotti, että kappaleeseen 12 lisätään uusi toinen virke, joka kuuluu seuraavasti: ”Lakivaliokunta toteaa, että valituslupamenettelyn toimivuus paranisi, mikäli korkein hallinto-oikeus perustelisi valituslupaa koskevat päätöksensä nykyistä laajemmin.” 
Ehdotukset raukesivat kannattamattomina. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 1 ensimmäinen virke korvattiin seuraavalla uudella virkkeellä: ”Esityksessä on kyse valituslupajärjestelmän laajentamisesta kunnallisvalituksiin.” 
Kappaleen 10 ensimmäinen virke poistettiin. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Edustaja Yrttiaho varasi tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että eriävä mielipide on jätettävä sihteerille viimeistään keskiviikkona 27.11.2019 klo 14.30. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: edustaja Yrttiaho, liite B 3 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 29.11.2019 klo 9.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 14.51