Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.59

Pöytäkirja LiVP 17/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Torstai 4.6.2020 klo 12.00—12.54

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Sandra Bergqvist jäsen Seppo Eskelinen sd (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (6 osittain) jäsen Janne Heikkinen kok (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (7 osittain) jäsen Juho Kautto vas jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Kari Tolvanen kok varajäsen Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Toimenpidealoite valtionyhtiö Postin toimipaikkojen sijoituspaikkojen tarkistamisesta

ToimenpidealoiteTPA 63/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 16/2020 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että komission ehdotukset ovat oikeansuuntaisia ja tarpeellisia. Katsastusten osalta valiokunta pitää opt-out- mahdollisuutta erittäin tärkeänä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa

Valtioneuvoston E-selvitysE 50/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300938
Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: COVID-19; Komission suuntaviivat ja suositukset matkailun ja liikenteen uudelleenkäynnistämiseksi osana covid-19-rajoitustoimien purkua;

Valtioneuvoston E-selvitysE 56/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303158
COVID-19; Komission suuntaviivat ja suositukset matkailun ja liikenteen uudelleenkäynnistämiseksi osana covid-19-rajoitustoimien purkua; E-kirje

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetusten (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 ja (EU) 2019/1583 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmansista maista saapuvaan rahtiin ja postiin sovellettavia turvavalvontatoimenpiteitä suorittavien lentoliikenteen harjoittajien, toiminnanharjoittajien ja yksiköiden uudelleennimeämistä sekä tiettyjen kyberturvallisuutta, taustan tarkistusta, räjähdysaineilmaisinstandardeja ja räjähdysainejäämäilmaisimia koskevien sääntelyvaatimusten soveltamisen lykkäämisestä Covid-19-pandemian vuoksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 57/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303320
Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetusten (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 ja (EU) 2019/1583 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmansista maista saapuvaan rahtiin ja postiin sovellettavia turvavalvontatoimenpiteitä suorittavien lentoliikenteen harjoittajien, toiminnanharjoittajien ja yksiköiden uudelleennimeämistä sekä tiettyjen kyberturvallisuutta, taustan tarkistusta, räjähdysaineilmaisinstandardeja ja räjähdysainejäämäilmaisimia koskevien sääntelyvaatimusten soveltamisen lykkäämisestä Covid-19-pandemian vuoksi
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303322
komission asetusehdotus
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303321
komission asetusehdotuksen liite

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus, jolla komissio pyytää neuvostoa valtuuttamaan komission ryhtymään neuvotteluihin YK:n merioikeusyleissopimuksen UNCLOSin alaisesta täytäntöönpanosopimuksesta koskien biodiversiteetin suojelua ja kestävää käyttöä kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla (ns. BBNJ-sopimus)

Valtioneuvoston E-selvitysE 6/2016 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 8/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303814
Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla (BBNJ); neuvottelut uudesta monenvälisestä sopimuksesta

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 8/2020 vp - E 6/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian EJ 8/2020 vp - E 6/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle

Hallituksen esitysHE 34/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-301835
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle
_A_9

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 77/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304918
HE 77/2020 vp LiV 04.06.2020 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304919
HE 77/2020 vp LiV 04.06.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
_B_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304920
HE 77/2020 vp LiV 04.06.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304978
HE 77/2020 vp LiV 04.06.2020 Finavia Oyj Asiantuntijalausunto
_D_10
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-305417
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
_E_10

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • valtiovarainministeriöliite
 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • Finavia Oyjliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Finnair Oyj
 • Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)
 • Lappeenrannan lentoasema

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 41/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304681
HE 41/2020 vp LiV 28.05.2020 ylitarkastaja Veikko Vauhkonen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302474
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
_B_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302473
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_C_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302471
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
_D_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302468
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_E_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302467
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_F_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302462
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
_G_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302463
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_H_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302477
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Ilmatieteen laitos Asiantuntijalausunto
_I_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302472
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_J_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302470
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Pääesikunta Asiantuntijalausunto
_K_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302469
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
_L_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302478
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Helsingin kaupungin pelastuslaitos Asiantuntijalausunto
_M_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302482
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) Asiantuntijalausunto
_N_11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-304668
HE 41/2020 vp LiV 28.05.2020 Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) Asiantuntijalausunto
_O_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302479
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 FinnHEMS Oy Asiantuntijalausunto
_P_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302461
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Wing Asiantuntijalausunto
_Q_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302480
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
_R_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302465
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Suomen ilmailuliitto - SIL Asiantuntijalausunto
_S_11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-302466
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Suomen ilmailuliitto - SIL Asiantuntijalausunto
_T_11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302464
HE 41/2020 vp LiV 15.05.2020 Suomen Moottorilentäjien Liitto ry Asiantuntijalausunto
_U_11
Vastine EDK-2020-AK-304682
HE 41/2020 vp LiV 28.05.2020 neuvotteleva virkamies Mira Karppanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_V_11
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-303661
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
_W_11

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Mira Karppanen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • ylitarkastaja Veikko Vauhkonen liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • maa- ja metsätalousministeriöliite
 • oikeusministeriöliite
 • puolustusministeriöliite
 • sisäministeriöliite
 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • Ilmatieteen laitosliite
 • Poliisihallitusliite
 • Pääesikuntaliite
 • Rajavartiolaitosliite
 • Helsingin kaupungin pelastuslaitosliite
 • Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) liite
 • FinnHEMS Oyliite
 • Wingliite
 • Finanssiala ryliite
 • Suomen ilmailuliitto - SILliite
 • Suomen Moottorilentäjien Liitto ryliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304738
HE 50/2020 vp LiV 04.06.2020 ylitarkastaja Monika Mutanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302608
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
_B_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302605
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_C_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302606
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
_D_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302656
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
_E_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302607
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Pääesikunta Asiantuntijalausunto
_F_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304623
HE 50/2020 vp LiV 28.05.2020 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
_G_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302609
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
_H_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302610
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy Asiantuntijalausunto
_I_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302614
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Autoalan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
_J_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302616
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Asiantuntijalausunto
_K_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302618
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Asiantuntijalausunto
_L_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302619
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry Asiantuntijalausunto
_M_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302620
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry Asiantuntijalausunto
_N_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302621
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
_O_12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302657
HE 50/2020 vp LiV 18.05.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
_P_12
Vastine EDK-2020-AK-305241
HE 50/2020 vp LiV 04.06.2020 erityisasiantuntija Saara Louko, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_Q_12
Vastine EDK-2020-AK-305240
HE 50/2020 vp LiV 04.06.2020 erityisasiantuntija Saara Louko, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_R_12
Lisäselvitys EDK-2020-AK-305433
HE 50/2020 vp LiV 04.06.2020 erityisasiantuntija Saara Louko, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_S_12
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-305521
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
_T_12

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Saara Louko liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • ylitarkastaja Monika Mutanen liikenne- ja viestintäministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • puolustusministeriöliite
 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • Opetushallitusliite
 • Poliisihallitusliite
 • Pääesikuntaliite
 • Liikenneturvaliite
 • Datadrivers Oyliite
 • Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oyliite
 • Autoalan Keskusliitto ryliite
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryliite
 • Autoliikenteen Työnantajaliitto ryliite
 • Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ryliite
 • Liikenteen turvallisuuskouluttajat ryliite
 • Linja-autoliittoliite
 • Suomen Autokoululiitto ryliite
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Ammattipätevyyskouluttajat ry
 • Liikenneopetus ry
 • Logistiikkayritysten Liitto ry

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta päätti ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkkaan kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyksiä koskevien poikkeusten toimivuutta ja säännösten valvontaa varmistaen niiden käytännön toimivuuden sekä ryhtyy tarvittaessa toimiin poikkeusten täsmentämiseksi." 

Lisäksi valiokunta päätti muuttaa mietintöluonnoksen 28 §:n yksityiskohtaisten perustelujen toiseksi viimeisen kappaleen muotoon: "Valiokunta painottaa kuitenkin, että tulee tarkoin seurata säännöksen toimivuutta ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin määritelmän täsmentämiseksi. Tämän vuoksi valiokunta esittää hyväksyttäväksi seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkkaan kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyksiä koskevien poikkeusten toimivuutta ja säännösten valvontaa varmistaen niiden käytännön toimivuuden sekä ryhtyy tarvittaessa toimiin poikkeusten täsmentämiseksi.". 

Muutoin valiokunta hyväksyi luonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

13.  Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2020-AK-304910
Toissijaisuusasioiden_lista_13052020.pdf
_A_13

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 

14.  Muut asiat

Keskusteltiin valiokunnan toimintatavoista koronaepidemian aikana. 

Keskusteltiin valiokunnan kaukomatkan ajankohdasta. 

15.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula