Pöytäkirja
LiVP
2
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Torstai 13.2.2020 klo 12.00—13.17
Läsnä
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Jouni
Kotiaho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr (9, 10, 11) (8 osittain)
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Ano
Turtiainen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän sisällöstä. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283475
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283476
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asian käsittelyssä, jotta voidaan turvata Suomen neuvottelutavoitteet. Vaiteliaisuuspyynnön keston osalta valtioneuvoston kanslia katsoo, että peruste vaiteliaisuuden ylläpitämiselle on olemassa siihen saakka, kunnes rahoituskehysneuvottelut neuvostossa on saatettu päätökseen. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-284148
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
_A_7
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284247
LiV_tapahtumakalenteri.pdf
_A_8
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284281
Kutsu Traffic Management Finland_130220.pdf
_B_8
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284282
Kutsu Riihimäen Ajoharjoittelukeskus_130220.pdf
_C_8
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284283
EISC-konferenssi_Norja_130220.pdf
_D_8
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284284
TRA2020-konferenssi_130220.pdf
_E_8
Päätettiin järjestää Finnish Internet Forum Pikkuparlamentin auditoriossa 2.6.2020. 
Päätettiin valiokunnan kaukomatkan paikkajaosta. 
Keskusteltiin vierailusta Yleisradioon. 
Merkittiin saapuneeksi Traffic Management Finlandin kutsu. 
Merkittiin saapuneeksi Suomen Autokoululiiton kutsu tulla tutustumaan ajamiseen vaikeissa olosuhteissa ja liukkaalla Riihimäen Ajoharjoittelukeskukseen. 
Päätettiin osallistua Huippuvuorilla järjestettävään EISC-konferenssiin 19.-22.4.2020. 
Päätettiin osallistua TRA2020-konferenssiin 27.-30.4.2020. 
Jaettiin valiokunnan tapahtumakalenteri ja päätettiin muista valiokunnalle tulleista tapaamispyynnöistä. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284265
HE 109/2019 vp LiV 13.02.2020 poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
_A_9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284266
HE 109/2019 vp LiV 13.02.2020 suunnittelija Tea Hoffrén, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
_B_9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284267
HE 109/2019 vp LiV 13.02.2020 suunnittelija Tea Hoffren, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
_C_9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284268
HE 109/2019 vp LiV 13.02.2020 lakimies Aino Still, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_D_9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284269
HE 109/2019 vp LiV 13.02.2020 poliisitarkastaja Konsta Arvelin, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
_E_9
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
poliisitarkastaja
Jari
Pajunen
sisäministeriö
liite
suunnittelija
Tea
Hoffrén
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
suunnittelija
Tea
Hoffren
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
liite
lakimies
Aino
Still
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
poliisitarkastaja
Konsta
Arvelin
Poliisihallitus
liite
10
Pohjoismaiden neuvoston suositukset ja sisäiset päätökset 2019
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284272
PN-suositukset-ja-sisäiset-päätökset-2019_130220.pdf
_A_10
Merkittiin saapuneeksi Pohjoismaiden neuvoston hyväksymät suositukset ja sisäiset päätökset 2019. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 14.2.2020 kello 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 14.2.2020 11.03