Viimeksi julkaistu 8.12.2021 12.24

Pöytäkirja LiVP 60/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Perjantai 3.12.2021 klo 11.15—12.39

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Heikki Autto kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain) jäsen Jari Kinnunen kok jäsen Jouni Kotiaho ps (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) (6 osittain) jäsen Johan Kvarnström sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Joonas Könttä kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain) jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Paula Werning sd varajäsen Jari Ronkainen ps (7) (6, 8 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 194/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-413094
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
_A_3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin muuttaa mietintöluonnoksen kappale 2 seuraavaan muotoon: "Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että harmaan talouden valvontaa helpottaisi, jos liikennepalvelulain 5 §:n mukainen vaatimus julkisten velvoitteiden hoitamisesta ulotettaisiin oikeushenkilön lisäksi luvan hakijana tai haltijana olevan oikeushenkilön vastuuhenkilöihin ja merkittäviin omistajiin. Lisäksi asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että liikennepalvelulain hyvämaineisuuden vaatimuksia olisi tarpeen täydentää erityisesti henkeen ja terveyteen liittyvien vankeustuomioiden tai asiakkaaseen kohdistuvien muun muassa seksuaalirikosten osalta. Valiokunta kiinnittää saamansa selvityksen perusteella huomiota siihen, että taksinkuljettajan ajoluvan myöntämiseen liittyvistä vaatimuksista mukaan lukien rikostaustan selvittäminen säädetään liikennepalvelulain 25 §:ssä. Valiokunta kuitenkin katsoo, että molempia edellä mainittuja huomioita, niiden vaikutuksia ja mahdollisia toteuttamistapoja on välttämätöntä selvittää liikennepalvelulain jatkovalmistelussa." Lisäksi valiokunta päättii ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja arvioi liikennepalvelulain hyvämaineisuutta ja kuljettajan ajolupaa koskevaan sääntelyyn liittyvät muutostarpeet erityisesti henkeen ja terveyteen liittyvien vankeustuomioiden tai asiakkaaseen kohdistuvien muun muassa seksuaalirikosten osalta." Lisäksi päätettiin lisätä lausumaa koskeva uusi 2 a kappale mietintöluonnoksen yleisperusteluihin. Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 197/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-412545
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
_A_4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datahallintosäädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 1/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 13/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-391485
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datahallintosäädös)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-414568
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datahallintosäädös)
_A_5

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-414530
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
_A_6
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-415856
HE_226_2021_eriava_kok.pdf

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Autto ed. Kinnusen kannattamana ehdotti, että käsittelyn pohjaksi otetaan kokoomuksen eduskuntaryhmän eriävää mielipidettä koskevassa luonnoksessa esille tuotu kanta. 

Asiasta äänestettiin lausuntoluonnos JAA — ed. Auton ehdotus EI. Äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 8—2—2. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin muuttaa lausuntoluonnoksen kappaleen 12 ensimmäinen lause seuraavaan muotoon: "Asiantuntijakuulemisessa on tuotu näkemyksenä esille myös tarve valmistella koronapassin hyödyntämistä työpaikoilla." Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Autto ja Kinnunen 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Euroopan unionin neuvosto (liikenne, televiestintä ja energia)

Valiokunnan oma asiaO 21/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-414729
O_21_2019_031221_Minva.pdf
_A_7

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: liikenne- ja viestintäministeriön toimittama liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston 09.12.2021 minva-paketti. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 220/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-414520
HE 220/2021 vp LiV 03.12.2021 johtava asiantuntija Anu Häkkinen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_A_8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-414524
HE 220/2021 vp LiV 03.12.2021 yksikönpäällikkö Katja Koskelainen, Väylävirasto Asiantuntijalausunto
_B_8

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • johtava asiantuntija Anu Häkkinen Liikenne- ja viestintävirastoliite
  • yksikönpäällikkö Katja Koskelainen Väylävirastoliite

9.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 7.12.2021 klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula