Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.11

Pöytäkirja LiVP 7/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Keskiviikko 4.3.2020 klo 11.15—12.25

Läsnä
puheenjohtaja Suna Kymäläinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) (7 osittain) varapuheenjohtaja Ari Torniainen kesk (pj:na 7 osittain) jäsen Sandra Bergqvist r (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Juho Kautto vas jäsen Jouni Kotiaho ps jäsen Joonas Könttä kesk jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Matias Marttinen kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Jenni Pitko vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Mirka Soinikoski vihr jäsen Kari Tolvanen kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Ano Turtiainen ps jäsen Paula Werning sd (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Mika Boedeker  valiokuntaneuvos Juha Perttula  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta (direktiivi liikennevakuutusdirektiivin muuttamisesta)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 53/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 22/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 3/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-286690
U 53/2018 VP -jatkokirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä U 53/2018 vp - UJ 3/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomiteassa käsiteltävistä lyhyen aikavälin päästövähennystoimista kansainvälisessä merenkulussa

Valtioneuvoston E-selvitysE 9/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-287770
Neuvottelut Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomiteassa käsiteltävistä lyhyen aikavälin päästövähennystoimista kansainvälisessä merenkulussa

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 29/2018 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Satu Keskinen valtioneuvoston kanslia
  • yksikön johtaja Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunta päätti, ettei asian EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 45/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 30/2018 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • erityisasiantuntija Vesa Kulmala valtiovarainministeriö
  • budjettineuvos Panu Kukkonen valtiovarainministeriö
  • yksikön johtaja Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunta päätti, ettei asian UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 61/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288184
E 61/2019 vp LiV 04.03.2020 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
_A_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288185
E 61/2019 vp LiV 04.03.2020 erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
_B_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288186
E 61/2019 vp LiV 04.03.2020 johtava asiantuntija Outi Ampuja, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
_C_7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-288187
E 61/2019 vp LiV 04.03.2020 johtava asiantuntija Outi Ampuja, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
liite_D_7

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen valtioneuvoston kanslialiite
  • erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä liikenne- ja viestintäministeriöliite
  • johtava asiantuntija Outi Ampuja Liikenne- ja viestintävirastoliite

Kutsuttuna poissa oli: 

  • Finavia Oyj

8.  Muut asiat

Jaettiin DNA Oy:n toimittama muistio ja päätettiin ottaa kutsu vastaan. 

Keskusteltiin mahdollisesta osallistumisesta Sitran tutkimukseen. 

9.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.3.2020 kello 12.00 Arkadia-salissa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Juha 
Perttula