Viimeksi julkaistu 8.3.2023 15.30

Pöytäkirja MmVP 143/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 23.2.2023 klo 10.00—11.22

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mikko Lundén ps jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 109/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-12594
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta
A 3

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 3. kappaleen viidennessä virkkeessä sanat ”vapaaehtoisella markkinalla” korvattiin sanoilla ”vapaaehtoisilla markkinoilla”

Perustelujen 3. kappaleen viidennen virkkeen jälkeen lisättiin uudet virkkeet seuraavasti: 

”Suomessa vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyvien käytäntöjen mukaan kaksinkertainen hyväksiluku vältetään siten, että hillintätulos lasketaan vain kumoutumisväittämän esittäjälle. Kansallinen ilmastotukiväittämä tarkoittaa vapaaehtoisten ilmastotekojen tukemista käyttäen ilmastoyksiköitä, joiden perustana olevat hillintätulokset lasketaan mukaan jonkin maan kansallisiin ilmastotavoitteisiin ja jotka siten nopeuttavat kyseisen maan ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kaksinkertainen hyväksiluku vältetään siten, että hillintätulos lasketaan vain kyseisen maan kansallisiin ilmastotavoitteisiin. Valtioneuvoston tavoin valiokunta katsoo, että asetusehdotusta ja sen soveltamista tulee selkiyttää siten että jäsenvaltioiden aluerajojen sisällä syntyneet hiiliyksiköt ovat pääasiassa käytettävissä jäsenvaltioiden velvoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen riippuen käytettävästä väittämästä.” 

Perustelujen 3. kappaleen kuudennessa virkkeessä sanat ”Valtioneuvoston tavoin” korvattiin sanoilla ”Kaiken kaikkiaan” ja sana ”tulisi” korvattiin sanalla ”tulee”

Perustelujen 6. kappaleen toisessa virkkeessä sana ”Hallituksen” korvattiin sanalla ”Valtioneuvoston” ja virkkeen loppuun lisättiin sanat ”ja luotettava.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-12598
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)
A 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 3. kappaleen toiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”ja biohajoavilla tai kierrätettävillä”

Perustelujen 10. kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: ”Asetusehdotuksen pantillisten keräysjärjestelmien yhteentoimivuutta koskeva vaatimus voi toisaalta tarjota mahdollisuuden neuvotella naapurimaiden kanssa yhteisistä panttijärjestelmistä, mitä valiokunta pitää lähtökohtaisesti kannatettavana.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 154/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-73513
Tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-4137
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta
A 5

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 119/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 120/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2022 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 13/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-11922
TCTF draft for MS consultation_01-02-2023

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 13/2022 vp - E 31/2022 vp. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9. Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 102/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-388629
Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 68/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-28754
Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 160/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-5015
Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12. Valtioneuvoston selvitys; Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Valtioneuvoston E-selvitysE 163/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-6878
Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

13. Maatalouspolitiikan uudistaminen

Valiokunnan oma asiaO 3/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

14. Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 4/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

15. Yhdistysten valitusoikeus metsästyslain nojalla myönnettävistä poikkeusluvista

Valiokunnan oma asiaO 44/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp
Vastalause EDK-2023-AK-13738
vihr_HE_228_2022.pdf
A 16

Ed. Simula ed. Eestilän kannattamana ehdotti, että valiokunta ottaa pöydälle 22.2.2023 toisessa kokouksessa (MmV:n II kokous) käsitellyn mietintöluonnoksen asiassa HE 288/2022 vp. Ed. Hassi ed. Pitkon kannattamana vastusti asian käsittelyä kokouksessa. Suoritettiin äänestys, jossa ed. Simulan ehdotus voitti ed. Hassin ehdotuksen äänin 11-2 (3 tyhjää). 

Valiokunta päätti käsitellä mietintöluonnosta siinä muodossa kuin se on jaettu 22.2.2023 kokouksessa. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Pitko esitteli vastalauseesta A 16 tarkemmin ilmenevän ehdotuksen. Valiokunta suoritti äänestyksen, jossa pohja voitti ed. Pitkon ehdotuksen äänin 11-2 (3 tyhjää). 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: vihr 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

17. Muut asiat

18. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Susanna 
Paakkola 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina