Viimeksi julkaistu 31.5.2021 22.07

Pöytäkirja MmVP 18/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 20.5.2021 klo 9.30—11.05

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Satu Hassi vihr jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (7, 8, 9, 10) (6 osittain) jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mikko Savola kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Peter Östman kd varajäsen Tuomas Kettunen kesk varajäsen Ari Koponen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 4.6.2021. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ryKirjalliset lausunnot: Ruokavirasto, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Koneyrittäjien liitto, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry, Suomen luonnonsuojeluliitto 

4.  Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374443
VNS 7/2020 vp MmV 19.05.2021 eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 4

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • eurooppa- ja omistajaohjausministeri  Tytti Tuppurainen valtioneuvoston kanslialiite
  • EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen valtioneuvoston kanslia
  • EU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias valtioneuvoston kanslia

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374445
HE 25/2021 vp MmV 19.05.2021 lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374438
HE 25/2021 vp MmV 19.05.2021 Suomen Lammasyhdistys ry Asiantuntijalausunto
B 5

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • erityisasiantuntija Kirsti Huovinen maa- ja metsätalousministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Suomen Lammasyhdistys ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksistaValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2018 vp
Valtioneuvoston U-kirjelmäU 12/2019 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 20/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 7/2019 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 22/2020 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 7/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-371881
Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevat ehdotukset
(UJ 7/2021 vp, perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-374926
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
A 6

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 3. kappaleen ensimmäisen virke muutettiin seuraavasti: 

Maatalouden kielteisiä ympäristövaikutuksia poistettaessa on paljon työtä tehtävänä kaikissa EU-maissa. Uudistukseen sisältyvien ympäristövaatimusten tulee ottaa huomioon eri maiden erilainen lähtötaso ja erilaiset luonnonolosuhteet ja vaatimusten tulee tiukentua eniten siellä missä taso on nyt heikoin.” 

6. kappaleen toinen virke muutettiin seuraavasti: 

”Korostaen kansallisen päätäntävallan merkitystä valiokunta kiinnittää huomiota turvemaiden suhteellisen suureen merkitykseen maamme maataloustuotannossa. [poist.] 

Lisättiin toisen ja kolmannen virkkeen väliin uudet virkkeet seuraavasti: 

Viljelytavoilla tulee ensisijaisesti vaikuttaa näihin päästöihin. Lisäksi tulee selvittää ns. ekologisen kompensaation käyttöönottoa.” 

7. kappaleen kolmas virke jaettiin kahtia.  

Uusi kolmas virke päättyy sanoihin ”erilaisia toimia” ja uusi neljäs virke muutettiin alkamaan seuraavasti: ”Valiokunta edellyttää, että jäsenvaltioilla...” 

8. kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Maataloustukia Suomessa kohdennettaessa viljelijöiden oikeusturva ja yhdenvertaisuus on otettava huomioon.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-373977
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi
A 7

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 5. kappaleen kohdalla toisen ja kolmannen virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Alueiden tarpeet tulee ottaa huomioon, ja esimerkiksi Jämsä vakavan rakennemuutoksen kaupunkina tulee nostaa II-tukialueeksi.” 

6. kappaleen kolmas virke muutettiin seuraavasti: 

”Maa- ja metsätalousvaliokunta painottaa, että Suomelle osoitetun JTF-rahoituksen tulee osallistua täysimääräisesti [poist.] negatiivisten vaikutusten lieventämiseen kaikilla niillä alueilla, joilla energiaturpeen käytön lopettaminen nopealla aikataululla erityisesti aiheuttaa ongelmia aluetaloudelle ja siten taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävälle kehitykselle [poist.].” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtioneuvoston E-selvitysE 53/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-371298
PERUSMUISTIO
(perusmuistio)

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 21.5.2021 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina