Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.57

Pöytäkirja MmVP 19/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Keskiviikko 15.4.2020 klo 9.30—10.55

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Heikki Autto kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (9 osittain) jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mikko Savola kesk jäsen Jenna Simula ps varajäsen Jukka Kopra kok (9 osittain) varajäsen Janne Sankelo kok (9 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 3.4.2020 on maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseniksi valittu edustajat Eveliina Heinäluoma, Ari Koponen, Juha Mäenpää, Jukka Kopra, Hanna Huttunen, Tuomas Kettunen, Tiina Elo, Paavo Arhinmäki ja Joakim Strand. Merkittiin. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia EU 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)

Valtioneuvoston E-selvitysE 32/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296121
Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EY) N:o 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)
(perusmuistio)

Ennakkokäsittely 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valtioneuvoston kirjelmään liitetystä perusmuistiosta käy ilmi, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevalla ehdotuksella ei ole vaikutuksia EU:n talousarvion sitoumusmäärärahoihin. Kyseessä on yhteensä 14, 6 miljardin euron suuruisesta maksumäärärahojen aikaistamisesta, jonka kokonaisvaikutus on Suomen maksujen kannalta neutraali. Näillä perusteilla maa- ja metsätalousvaliokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 12/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
(perusmuistio)

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 5/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296438
U 5/2020 vp MmV 15.04.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296285
U 5/2020 vp MmV 15.04.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296272
U 5/2020 vp MmV 15.04.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296267
U 5/2020 vp MmV 15.04.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296450
U 5/2020 vp MmV 15.04.2020 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296203
U 5/2020 vp MmV 15.04.2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
F 5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-296599
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
G 5

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ympäristöministeriöliite
 • Luonnonvarakeskusliite
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ryliite
 • Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ryliite
 • WWF Suomi
 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muuttaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua asetusta vastaamaan koronavirustilanteeseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295696
Komission ehdotus muuttaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua asetusta vastaamaan koronavirustilanteeseen
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296439
E 31/2020 vp MmV 15.04.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296633
E 31/2020 vp MmV 15.04.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296287
E 31/2020 vp MmV 15.04.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296577
E 31/2020 vp MmV 15.04.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296288
E 31/2020 vp MmV 15.04.2020 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296265
E 31/2020 vp MmV 15.04.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296451
E 31/2020 vp MmV 15.04.2020 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296266
E 31/2020 vp MmV 15.04.2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296354
E 31/2020 vp MmV 15.04.2020 Suomen Kalastusopaskilta ry Asiantuntijalausunto
I 7

Ennakkokäsittely 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ympäristöministeriöliite
 • Luonnonvarakeskusliite
 • Kalatalouden Keskusliittoliite
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ryliite
 • Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ryliite
 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Suomen Kalastusopaskilta ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • WWF Suomi

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Maa- ja metsätalousvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että valtioneuvosto on pitänyt tärkeänä, että komissio antaisi uuden Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan muutosehdotuksen, joka kattaisi tämän asetuksen muutosehdotuksen ulkopuolelle jääneitä kysymyksiä. Valiokunta korostaa tältä osin koko kalastukseen liittyvän taloudellisen ketjun huomioon ottamista ja nostaa esiin tarpeen kompensoida kalanjalostus- ja rehuteollisuuteen, kalakauppiaisiin, aloitteleviin ammattikalastajiin ja kalastusopastoimintaan kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia joko Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tai muiden rahoitusmekanismien kuten kaupan tai matkailualan tukivaroista. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset täytäntöönpanoasetuksiksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjen joustavoittamiseksi koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 34/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296218
Komission ehdotukset täytäntöönpanoasetuksiksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjen joustavoittamiseksi koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296454
E 34/2020 vp MmV 15.04.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296482
E 34/2020 vp MmV 15.04.2020 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296483
E 34/2020 vp MmV 15.04.2020 Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
C 7
Vastine EDK-2020-AK-296810
E 34/2020 vp MmV 15.04.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
D t

Ennakkokäsittely 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ympäristöministeriöliite
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite
 • Ruokavirastoliite

9.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 66/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 16/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 5/2020 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 8/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-290824
Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttamista koskeva ehdotus
(UJ 5/2020 vp, perusmuistio)
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294428
Komission ehdotus kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttamiseksi
(UJ 8/2020 vp, perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296632
U 66/2018 vp MmV 15.04.2020 neuvotteleva virkamies Harri Kukka, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296808
U 66/2018 vp MmV 15.04.2020 neuvotteleva virkamies Harri Kukka, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296252
U 66/2018 vp MmV 15.04.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296254
U 66/2018 vp MmV 15.04.2020 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296270
U 66/2018 vp MmV 15.04.2020 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296249
U 66/2018 vp MmV 15.04.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296248
U 66/2018 vp MmV 15.04.2020 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
G 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296247
U 66/2018 vp MmV 15.04.2020 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
H 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296239
U 66/2018 vp MmV 15.04.2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
I 9

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 5/2020 vp - U 66/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 8/2020 vp - U 66/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Asiantuntijan kuuleminen etäyhteyksien välityksellä. 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • neuvotteleva virkamies Harri Kukka maa- ja metsätalousministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • ympäristöministeriöliite
 • Luonnonvarakeskusliite
 • Kalatalouden Keskusliittoliite
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ryliite
 • Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ryliite
 • WWF Suomiliite
 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

10.  Muut asiat

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.4.2020 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius