Viimeksi julkaistu 3.6.2021 14.28

Pöytäkirja MmVP 21/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 3.6.2021 klo 9.30—10.30

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  jäsen Mikko Lundén ps jäsen Sari Multala kok jäsen Jari Myllykoski vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Mikko Savola kesk jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Janne Sankelo kok (1, 2, 3, 4, 5, 6)  
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Toimenpidealoite vesimaksuilla tapahtuvan piiloverotuksen lopettamisesta

ToimenpidealoiteTPA 47/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-379230
HE 26/2021 vp MmV 03.06.2021 lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen maa- ja metsätalousministeriöliite

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 55/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-371883
Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378742
E 55/2021 vp MmV 03.06.2021 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
A 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

6.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377760
VNS 3/2021 vp MmV 28.05.2021 toimitusjohtaja Tomi Alakoski, Suomen 4H-liitto Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-378339
VNS 3/2021 vp MmV 28.05.2021 toimitusjohtaja Tomi Alakoski, Suomen 4H-liitto Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377239
VNS 3/2021 vp MmV 28.05.2021 Suomen Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378671
VNS 3/2021 vp MmV 03.06.2021 Luomuliitto ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-378672
VNS 3/2021 vp MmV 03.06.2021 Suomen Kylät ry Asiantuntijalausunto
E 6
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-379172
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025
F 6
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-379663
1_PS.pdf
G 6
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-379664
2_KOK ja KD.pdf
H 6

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 28.5.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • toimitusjohtaja Tomi Alakoski Suomen 4H-liittoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Luomuliitto ryliite
  • Suomen Luontopaneeliliite
  • Suomen Kylät ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Simulan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä G 6 ilmenevän sisällön. 

Ehdotuksesta äänestettiin. Äänin 9—3, 4 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Seuraavaksi ed. Heikkinen ed. Östmanin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä H 6 ilmenevän sisällön. 

Ehdotuksesta äänestettiin. Äänin 9—4, 3 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 1. kappaleen toiseksi viimeinen virke muutettiin seuraavasti: 

”Valiokunta katsoo, että viljelijätukien tasoon säästöillä ei saa olla vaikutusta.” 

Viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana ”Lisäksi”. 

8. kappale muutettiin kokonaisuudessaan seuraavasti: 

”Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että huolehditaan kaikenlaisten maaseutualueiden (ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun) elinvoimasta. Erä- ja luontaiselinkeinot sekä porotalous ovat erityisesti pohjoisessa Suomessa tärkeitä elinkeinoja, joiden edellytyksistä on huolehdittava. Vaelluskalakantojen suojelu ja vaellusesteiden poistaminen ovat hyvä esimerkki uhanalaisten lajien suojelemiseksi tehtävistä toimista, joilla on samalla suuri merkitys paikallisten elinkeinojen ja luonnon virkistyskäytön kehitykselle. Tarvitaan myös toimia hylkeiden ja merimetsojen kalakannoille aiheuttamien vahinkojen estämiseksi ja vahinkojen asianmukaiseksi korvaamiseksi.” 

9. kappaleen viimeiseen virkkeeseen lisättiin sana ”oikea-aikainen”

12. kappale muutettiin seuraavasti: 

”Suomen metsäsektori on myös kestävyyden ja ilmastosiirtymän kannalta merkittävä toimiala. Jo nyt metsälainsäädäntö edellyttää tähän liittyviä toimenpiteitä. (Poist.) Luonnonsuojelun ja metsänhoitomenetelmien rahoitusta kasvatetaan kehyskaudella merkittävästi. Valiokunta korostaa, että Suomessa vapaaehtoisuuteen perustuvat ohjelmat metsien suojelussa ja metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ovat lisänneet myönteistä suhtautumista ja suojelun kehitystä. Monimuotoisuuden edistämiseksi on vielä paljon tehtävää.” 

13. kappaleen viimeinen virke muutettiin seuraavasti: 

”Kaukomatkustuksen voimakas vähentyminen koronakriisin aikana on nostanut esiin kotimaisen matkailun ja erityisesti luonto-, kalastus- ja metsästysmatkailun mahdollisuudet, ja siksi on tärkeää, että luontomatkailukohteisiin panostetaan.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. PS ja 2. KOK ja KD 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 9/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 5/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-367171
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteleminen
(UJ 5/2021 vp, perusmuistio)

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 47/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-366384
Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-379163
E 47/2021 vp MmV 02.06.2021 yksikön päällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos Asiantuntijalausunto
A 8

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.6.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • yksikön päällikkö Hilppa Gregow Ilmatieteen laitosliite
  • ryhmäpäällikkö, ylimeteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitos

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

9.  Muut asiat

Merkittiin: 

-maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan yhteisen apulaissihteerin viran täyttäminen 

Kuuden kelpoisuusvaatimukset täyttävän hakijan haastattelut (varsinaisten jäsenten osallistuminen mahdollista) tiistaina 1.6. 2021 klo 9.30 yhdessä YmV:n kanssa (Teams-kuuleminen). MmV:n puheenjohtaja Anne Kalmari toimi puheenjohtajana. 

-EU-pj Portugal järjestää 16. kesäkuuta virtuaalisen parlamentaarisen konferenssin aiheesta aluekehitys, maatalous ja alueellinen yhtenäisyys (”Inter-parliamentary Conference on Rural Development, Agriculture and Territorial Cohesion”). Päätetettiin, että tilaisuuteen osallistuvat puheenjohtaja Kalmari, varapuheenjohtaja Elomaa sekä jäsenet Savola ja Rantanen. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 4.6.2021 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius