Pöytäkirja
MmVP
23
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 7.5.2020 klo 9.00—10.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas (5 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk (5 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (5 osittain)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
5
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300684
VNS 1/2020 vp MmV 07.05.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-300084
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
B 5
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-300717
1_Elomaa_Lunden_Simula_ps.pdf
C 5
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-300724
2_Autto_Eestilä_Heikkinen_Östman_kok_kd.pdf
D 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Simulan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä C 5 ilmenevän sisällön. Ehdotuksestä äänestettiin. 
Äänin 10—3, 4 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaista käsittelyä jatkettaessa ed. Autto ed. Eestilän kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä D 5 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 10—4, 3 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 7. kappaleen viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Valiokunta pitää tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tuottaa lisätietoa metsänomistuksen rakennemuutoksesta, kyseenalaisista veroeduista ja (poist.) vaikutuksista metsätalouteen sekä erityisesti metsien hoitoon, erittäin tärkeänä. 
10. kappaleen loppuun lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
On tärkeää, että koronakriisin vaikutuksia, jotka valiokunnan toimialalla ulottuvat laajasti eri sektoreille, jopa hevostalouteen Veikkauksen tuloksen kautta, lievennetään kaikilta osin.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Elomaa, Lundén ja Simula varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. 
Ed. Autto, Sankelo, Heikkinen ja Östman varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. 
Ilmoitettiin, että eriävät mielipiteet on jätettävä sihteerille tänään klo 12.00 mennessä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1) ed. Elomaa, Lundén ja Simula 2) ed. Autto, Sankelo, Heikkinen ja Östman. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.5.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 7.5.2020 13.39