Pöytäkirja
MmVP
25
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 14.5.2020 klo 10.00—13.28
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Markku
Eestilä
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk (5, 6 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Marko
Asell
sd (5) (4, 6 osittain)
varajäsen
Janne
Sankelo
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
EJ 5/2020 vp, perusmuistio)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301768
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
A 4
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-302127
PS_Elomaa_Lunden.pdf
B 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 4 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 6—2, 4 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 8. kappaleen viimeisen rivin sana ”kehittää” muutettiin sanaksi ”selvittää”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: PS_Elomaa_Lundén 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301793
HE 65/2020 vp MmV 14.05.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301794
HE 65/2020 vp MmV 14.05.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
B 5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301734
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
C 5
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-302132
1_Elomaa_Lunden_Simula_ps (2).pdf
D 5
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-302133
2_Autto_Eestilä_Sankelo_kok_Östman_kd.pdf
E 5
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä D 5 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 9—3, 4 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Seuraavaksi ed. Sankelo ed. Auton kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä E 5 ilmenevän sisällön, Ehdotuksesta äänestettiinn. 
Äänin 9—4, 3 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 5 kappaleen ensimmäinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Valiokunta pitää välttämättömänä, että koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa kaikkien esityksessä tarkoitetuilla toimialoilla työskentelevien kausityöntekijöiden olosuhteisiin, työsuojeluun ja –turvallisuuteen sekä niiden valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota.”  
3. virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Valiokunta korostaa, että sosiaali- ja terveysministeriön tulee huolehtia riittävän ohjeistuksen antamisesta kausityöntekijöitä palkkaaville maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden yrityksille ja työntekijöille muun annettavan ohjeistuksen (mm. tämän työn ja työvoiman saatavuudesta) ohella.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. Ed. Elomaa, Lundén ja Simula_ps 2. ed. Autto_Eestilä_Sankelo_kok ja ed. Östman_kd 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2020 vp
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
kalatalousneuvos
Risto
Lampinen
maa- ja metsätalousministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 20.5.2020 klo 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 14.5.2020 16.00