Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.57

Pöytäkirja MmVP 25/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 14.5.2020 klo 10.00—11.45

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Heikki Autto kok jäsen Markku Eestilä kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Mikko Savola kesk (5, 6 osittain) jäsen Jenna Simula ps (5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) varajäsen Marko Asell sd (5) (4, 6 osittain) varajäsen Janne Sankelo kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtioneuvoston E-selvitysE 6/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
EJ 5/2020 vp, perusmuistio)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 2/2020 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2019 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301768
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
A 4
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-302127
PS_Elomaa_Lunden.pdf
B 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 4 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 6—2, 4 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 8. kappaleen viimeisen rivin sana ”kehittää” muutettiin sanaksi ”selvittää”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: PS_Elomaa_Lundén 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301793
HE 65/2020 vp MmV 14.05.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301794
HE 65/2020 vp MmV 14.05.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
B 5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-301734
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
C 5
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-302132
1_Elomaa_Lunden_Simula_ps (2).pdf
D 5
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-302133
2_Autto_Eestilä_Sankelo_kok_Östman_kd.pdf
E 5

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • sisäministeriöliite
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä D 5 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 9—3, 4 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Seuraavaksi ed. Sankelo ed. Auton kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä E 5 ilmenevän sisällön, Ehdotuksesta äänestettiinn. 

Äänin 9—4, 3 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 5 kappaleen ensimmäinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 

”Valiokunta pitää välttämättömänä, että koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa kaikkien esityksessä tarkoitetuilla toimialoilla työskentelevien kausityöntekijöiden olosuhteisiin, työsuojeluun ja –turvallisuuteen sekä niiden valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota.”  

3. virke muutettiin näin kuuluvaksi: 

”Valiokunta korostaa, että sosiaali- ja terveysministeriön tulee huolehtia riittävän ohjeistuksen antamisesta kausityöntekijöitä palkkaaville maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden yrityksille ja työntekijöille muun annettavan ohjeistuksen (mm. tämän työn ja työvoiman saatavuudesta) ohella.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. Ed. Elomaa, Lundén ja Simula_ps 2. ed. Autto_Eestilä_Sankelo_kok ja ed. Östman_kd 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 1/2020 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriö
  • kalatalousneuvos Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7.  Muut asiat

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 20.5.2020 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina