Pöytäkirja
MmVP
31
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 11.6.2020 klo 8.15—10.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kuuleminen: Ajankohtaiset asiat
-ministeri Leppä kuultavana klo 8.15. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kemikaalit; REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskeva rajoitusehdotus
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-307548
E 63/2020 vp MmV 11.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-307212
E 63/2020 vp MmV 11.06.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-307271
E 63/2020 vp MmV 11.06.2020 Sahateollisuus ry Asiantuntijalausunto
C 4
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-306723
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kemikaalit; REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskeva rajoitusehdotus
D 4
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Sahateollisuus ry
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 4. kappaleen ensimmäiseen virkkeeseen lisättiin sana ”lyijyluodeilla”. 
Kappaleen viimeinen virke poistettiin ja loppuun lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
Ruotsalaisessa tutkimuksessa, jossa olosuhteet ja tiedot olivat hyvin Suomeen verrattavissa, on todettu, että keskimääräisen ympäri vuoden riistaa syövän henkilön (metsästäjä ja lähipiiri) saama lyijyaltistus vereen vuorokautta kohti on samaa luokkaa kuin mitä saadaan juomalla kaksi desilitraa hanavettä vuorokaudessa.” 
8. kappaleen loppuun lisättiin uudet näin kuuluvat virkkeet: 
Alustavan selvityksen mukaan lyijyn korvaaminen kovilla hauli- ja luotimateriaaleilla myös talousmetsissä, joihin esityksessä mainittu kosteikko- määritelmä ulottuu Suomessa laajalti, aiheuttaa sahoille lisäkustannuksia ja metsänomistajille tukin arvon menetyksiä. Lyijyhaulikiellon seurauksena merkittävä osa yksityisistä maanomistajista tulisi kieltämään teräksisten ja muiden kovametallihaulien käytön metsissään.” 
9. kappaleessa sana ”maanpuolustus” korvattiin sanalla ”kokonaismaanpuolustus”. 
11. kappale muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Valiokunta toteaa, että valistuksellisin keinoin metsästäjiä on saatu ja saadaan käyttämään lyijyä korvaavia haulimateriaaleja metsästyksessä. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että lyijyttömien haulien käyttöön kytkeytyy myös monia epäkohtia ja suoranaisia ongelmia liittyen mm. niiden sopivuuteen eri aseisiin, turvallisuusnäkökohtiin, lisäkustannuksiin (soveltuvat aseet ja ammukset) ja huoltovarmuuskysymyksiin. Myös perustuslain takaama omaisuudensuoja tulee ottaa huomioon. Valiokunta toteaa myös, että teräshaulit eivät sovellu kaiken tyyppiseen metsästykseen ja lyijyä kevyempiä materiaaleja käytettäessä riistalle aiheutuu enemmän haavakoita. Valiokunta korostaa Suomelle tyypillisen metsästyskulttuurin merkitystä. Ehdotukseen sisältyvää vaihtoehtoista täydellistä lyijyhaulien käytön kieltoa ei tule hyväksyä. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että vaikka valtioneuvosto ei edellä kuvatun kannan mukaan tuekaan komission esitystä nykymuodossa rajoitusehdotuksen ongelmallisuudesta johtuen, valtioneuvosto tukee lyijyn rajoittamista ympäristö- ja terveysvaarojen ja –riskien perusteella.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 17.6.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 1.9.2020 12.52