Viimeksi julkaistu 7.10.2021 15.36

Pöytäkirja MmVP 33/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 7.10.2021 klo 10.00—11.35

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (6 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  jäsen Satu Hassi vihr jäsen Janne Heikkinen kok jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  jäsen Mikko Lundén ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Arto Satonen kok (9 osittain) jäsen Jenna Simula ps varajäsen Heikki Autto kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  varajäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Lapin liitto, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Paliskuntain yhdistys, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Kalatalouden Keskusliitto, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Suomen Metsästäjäliitto ry. Pyydetään kirjalliset lausunnot: valtiovarainministeriö, Ruokavirasto, Pohjanmaan liitto, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen Kuntaliitto ja Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

6.  Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU) 2021/92 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta, ICES:n neuvot lohen ja läntisen turskan osalta

Valtioneuvoston E-selvitysE 108/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-390777
Perusmuistio
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395251
E 108/2021 vp MmV 07.10.2021 asiantuntija Markku Kaikkonen Asiantuntijalausunto
A 6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • asiantuntija Markku Kaikkonen liite

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian E 98/2021 vp käsittelyyn. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtioneuvoston E-selvitysE 98/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-385727
TAC 2022 perusmuistio
(perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-394155
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
A 7
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-396028
Kok ja PS.pdf
B 7

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Heikkinen ed. Elomaan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 7 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestetiin. 

Äänin 7—4, 1 tyhjä lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 8. kappaleen toisen ja kolmannen virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti:  

Valiokunta korostaa, että vapaa-ajankalastuksella on tärkeä merkitys myös alueella kalastusmatkailun parissa toimiville yrityksille, ja tämän vuoksi kalastusrajoitusten vaikutuksia kalastusmatkailuun tulee seurata.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: Kok ja PS 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Hallituksen esitysHE 104/2021 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395590
HE 146/2021 vp MmV 07.10.2021 talousjohtaja Jukka Nummikoski, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
esitys, A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395570
HE 146/2021 vp MmV 07.10.2021 maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395567
HE 146/2021 vp MmV 07.10.2021 tutkimusprofessori Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395864
HE 146/2021 vp MmV 07.10.2021 talousjohtaja Jutta Petäjä, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395565
HE 146/2021 vp MmV 07.10.2021 tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-395572
HE 146/2021 vp MmV 07.10.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-395573
HE 146/2021 vp MmV 07.10.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
G 9

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 1.11.2021. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • talousjohtaja Jukka Nummikoski maa- ja metsätalousministeriöliite
  • maatalousneuvos Esa Hiiva maa- ja metsätalousministeriöliite
  • neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen maa- ja metsätalousministeriö
  • tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskusliite
  • talousjohtaja Jutta Petäjä Luonnonvarakeskusliite
  • tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriöliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

10.  Muut asiat

Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-396201
PNE_talousarviolausunnot.pdf
A 10

-ote puhemiesneuvoston pöytäkirjasta 29.9.2021 (valiokuntien talousarviolausunnot). Merkittiin. 

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.10. klo 9.00, virallinen kokous. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina