Viimeksi julkaistu 13.10.2021 15.54

Pöytäkirja MmVP 36/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Keskiviikko 13.10.2021 klo 9.30—11.00

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (11) jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr (1, 2, 3, 4, 5)  jäsen Janne Heikkinen kok (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)  jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Raimo Piirainen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Jenna Simula ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain) jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)  varajäsen Tuomas Kettunen kesk (11, 12) (13 osittain) varajäsen Katja Taimela sd (10) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Luonnonvarakeskus, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Euroopan metsäinstituutti, Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen ilmastopaneeli, Luontopaneeli, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry, WWF Suomi, Sahateollisuus ry ja METO - Metsäalan Asiantuntijat ry. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2021 vp

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Suomen ilmastopaneeli, Luontopaneeli, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, WWF Suomi, Sahateollisuus ry, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 56/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, Bioenergia ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Suomen biokierto ja biokaasu ry, Energiateollisuus ry, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, Bioenergia ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: ympäristöministeriö, Suomen ilmastopaneeli, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen biokierto ja biokaasu ry, Sahateollisuus ry, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Metsäteollisuus ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Suomen ilmastopaneeli, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry. 

8.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: sisäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Huoltovarmuuskeskus, Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Ruokavirasto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Kylät ry, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Harvaan asutun maaseudun verkosto. 

9.  Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muuttamiseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 104/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-389044
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen liitteen III muuttaminen
(perusmuistio)

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Hallituksen esitysHE 104/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-394466
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta
A 10
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-398295
ps_kok_kd.pdf
B 10

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Simula ed. Heikkisen ja ed. Östmanin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 10 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 7—6 lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 10. kappaleen kolmanteen virkkeeseen lisättiin sanat ”,kannustaa ja ohjeistaa”. 

12. kappaleen ensimmäinen virke ja toinen virke yhdistettiin seuraavasti: 

”Valiokunta pitääkin aiheellisena selvittää, (poist.) voisiko kansallispuiston kävijöiden turvallisuus toteutua rajaamalla ulkopaikkakuntalaisten lupaan perustuva pienriistan metsästys oppaan avulla tapahtuvana ruska-ajan jälkeiseen lehdettömään aikaan, jolloin kansallispuistossa on merkittävästi vähemmän retkeilijöitä, ja kohdentamalla se kansallispuiston erämaisiin osiin.” 

3. virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: 

”Syvän lumen aikaan kansallispuiston erämaa-alueella on olennaisesti vähemmän ulkoilijoita ja esimerkiksi metsäkanalinnun metsästys voisi tapahtua turvallisesti latvalinnustuksena.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps, kok, kd 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

KansalaisaloiteKAA 9/2019 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-398234
KAA 9/2019 vp MmV 13.10.2021 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 11
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-392327
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
28.9. päivätty luonnos, B 11

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Luonnonvarakeskusliite

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntöneuvos Jyri Inha valtiovarainministeriö
  • talousjohtaja Jukka Nummikoski maa- ja metsätalousministeriö

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta

Hallituksen esitysHE 114/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-397697
HE 114/2021 vp MmV 13.10.2021 neuvotteleva virkamies Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 13

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • neuvotteleva virkamies Timo Halonen maa- ja metsätalousministeriöliite
  • erityisasiantuntija Heta Ratasvuori maa- ja metsätalousministeriö

14.  Muut asiat

15.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.10.2021 klo 10.00 (virallinen kokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Susanna 
Paakkola 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina