Pöytäkirja
MmVP
37
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Perjantai 2.10.2020 klo 9.00—10.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Mikko
Lundén
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
varajäsen
Heikki
Autto
kok
varajäsen
Atte
Harjanne
vihr
varajäsen
Ari
Koponen
ps
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toimenpidealoite harvaan asutun maaseudun kyläkauppojen tuen jatkamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Toimenpidealoite valkoposkihanhen lisäämisestä riistaeläimeksi metsästyslakiin sen suojametsästyksen ja lihan ravintona käytön mahdollistamiseksi
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta teollisuustuotteiden tullien poistamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-317414
Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta eräiden hummerituotteiden tullien poistamisesta
(EJ 18/2020 vp, perusmuistio)
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 18/2020 vp - E 123/2018 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
7
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317565
KAA 9/2019 vp MmV 01.10.2020 puheenjohtaja Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317774
KAA 9/2019 vp MmV 01.10.2020 metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-317775
KAA 9/2019 vp MmV 01.10.2020 metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318059
KAA 9/2019 vp MmV 01.10.2020 neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317323
KAA 9/2019 vp MmV 01.10.2020 toimitusjohtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus Metsätalous Oy Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-317822
KAA 9/2019 vp MmV 01.10.2020 toimitusjohtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus Metsätalous Oy Asiantuntijalausunto
F 7
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 1.10.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puheenjohtaja
Harri
Hölttä
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
maajohtaja
Hanna
Paulomäki
Greenpeace Suomi
suojeluasiantuntija
Tero
Toivanen
BirdLife Suomi ry
projektipäällikkö
Birthe
Weijola
Natur och Miljö ry
metsäneuvos
Marja
Kokkonen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Ville
Schildt
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Maarit
Loiskekoski
ympäristöministeriö
liite
toimitusjohtaja
Jussi
Kumpula
Metsähallitus Metsätalous Oy
liite
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310925
Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
(perusmuisto)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-317867
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020
A 8
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-310569
Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
(perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-317868
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme
A 9
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-318720
1. ed_Eestilä_Autto_Heikkinen_kok ja ed. Östman_kd_E_84_2020_vp.pdf
B 9
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-318721
2. ed_Elomaa_Simula_Koponen_ps_E_84_2020_vp.pdf
C 9
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Heikkinen ed.Östmanin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 9 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 8—4, 3 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaista käsittelyä jatkettaessa ed. Elomaa ed. Simulan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä C 9 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 8—3, 4 tyhjää lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. ed. Eestilä, Autto, Heikkinen/kok ja ed. Östman/kd 2. ed. Elomaa, Simula ja Koponen/ps 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-317898
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
A 10
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
O 1/2020 vp
Valiokunnassa oli kuultavana: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
12
Muut asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-318277
Ravintolatoimikunnan_kirje_170920.pdf
A 12
Merkittiin saapuneeksi Ravintolatoimikunnan kirje 17.9.2020. 
13
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 6.10.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 2.10.2020 13.31