Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.58

Pöytäkirja MmVP 4/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 13.2.2020 klo 10.00—11.30

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Heikki Autto kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Satu Hassi vihr jäsen Janne Heikkinen kok (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd varajäsen Juha Pylväs kesk 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Carl Selenius  istuntoasiainneuvos Miika Suves  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284523
HE 105/2019 vp MmV 13.02.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284190
HE 105/2019 vp MmV 13.02.2020 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 3

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
 • Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite

4.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 29/2018 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 1/2020 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • budjettineuvos Panu Kukkonen valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Vesa Kulmala valtiovarainministeriö
 • EU-erityisasiantuntija Joanna Tikkanen valtioneuvoston kanslia
 • maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies  Martti Patjas maa- ja metsätalousministeriö

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 45/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 21/2018 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 2/2020 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • EU-erityisasiantuntija Joanna Tikkanen valtioneuvoston kanslia
 • budjettineuvos Panu Kukkonen valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Vesa Kulmala valtiovarainministeriö
 • maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies  Martti Patjas maa- ja metsätalousministeriö

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 12/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284182
U 12/2019 vp MmV 13.02.2020 Kauppapuutarhaliitto ry Asiantuntijalausunto
A 6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Kauppapuutarhaliitto ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7.  Muut asiat

Peltojen hiilensidonta ("Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona OPAL Life -hankkeen tiimoilta") 

Valiokunnassa kuultavana tiistaina 18.2.2020 pidettävässä kokouksessa Luonnonvarakeskuksesta:  

-tutkimusprofessorit Pirjo Peltonen-Sainio,  

-tutkimusprofessori Kristiina Regina  

-erikoistutkija Juha Tiainen  

-tutkija Jaana Sorvali 

Merkittiin. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 14.2.2020 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius