Pöytäkirja
MmVP
48
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 26.11.2020 klo 9.30—10.30
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd (5) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Heikki
Autto
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (1, 2, 3, 4)
varajäsen
Janne
Sankelo
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Ilmastovuosikertomus 2020
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-335681
Ilmastovuosikertomus 2020
A 4
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-336627
1_ed_Elomaa_Lundén_Koponen_ps.pdf
B 4
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-336628
2. ed_Östman_kd.pdf
C 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 4 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 
Äänin 11—3, 1 tyhjä lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Seuraavaksi ed. Östman ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä C 4 ilmenevän sisällön. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 2. kappaleen toisen ja kolmannen virkkeen väliin lisättiin uusi näin kuuluva virke: 
On myös muistettava, että jo toteutettujen päästövähennystoimien vaikutukset näkyvät viiveellä.” 
6. kappaleen viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: 
”Maankäyttösektorilla on mahdollista toteuttaa ilmastotoimia, jotka samalla parantavat maatalouden kannattavuutta ja lisäävät elinkeinon kilpailukykyä.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. ed. Elomaa, Lundén, Koponen ja 2. ed. Östman 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-336201
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 7. kappaleen viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi (lausumaehdotus): 
Valiokunta edellyttää kuitenkin, että hallitus selvittää tukijärjestelmän mahdollista laajentamista myöhemmin koskemaan myös sellaisia vähintään 0,5 hehtaarin suuruisia alueita, jotka koostuvat erillisistä vähintään 0,2 hehtaarin alueista kunkin alueen keskimääräisen leveyden ollessa vähintään 20 metriä ja kaikkien alojen täyttäessä muilta osin ehdot tukijärjestelmään hyväksymiselle, eikä pienempien alojen hyväksymisestä aiheudu tarpeentonta hallinnollista lisätaakkaa(Valiokunnan lausumaehdotus). 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 27.11.2020 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 26.11.2020 15.55