Viimeksi julkaistu 23.11.2021 15.06

Pöytäkirja MmVP 56/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 23.11.2021 klo 10.00—11.55

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps (5, 6, 7, 8, 9, 10)  jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd (5, 6, 7, 8, 9, 10)  jäsen Satu Hassi vihr jäsen Janne Heikkinen kok (5 6, 7, 8, 9, 10)  jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Arto Satonen kok (7, 8, 9, 10) (6 osittain) jäsen Jenna Simula ps jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) varajäsen Ari Koponen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

KansalaisaloiteKAA 9/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 12 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 35/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-411289
HE 193/2021 vp MmV 23.11.2021 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 5
Vastine EDK-2021-AK-411417
HE 193/2021 vp MmV 23.11.2021 lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
B 5

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen maa- ja metsätalousministeriöliite
  • neuvotteleva virkamies Tero Tolonen maa- ja metsätalousministeriö

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Luonnonvarakeskusliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

Valtioneuvoston E-selvitysE 120/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-409720
EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös
(perusmuistio)

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 56/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-411138
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)
A 7
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-411647
PS_231121.pdf
B 7

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Simulan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 7 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin . 

Äänin 9—3 lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi.  

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 7. kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Muutosten tosiasiallinen vaikutus ilmastopäästöihin tulee arvioida.” 

8. kappaleen 11. virkkeestä poistettiin sana ”voi”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: PS 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-402785
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta
A 8
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-411632
Ed_Hassi_vihr_231121.pdf
B 8

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Hassi ehdotti, että lausuntoluonnoksen kappale 9 saisi eriävästä mielipiteestä B 8 ilmenevän sisällön. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 8. kappaleen loppuun lisättii uusi virke seuraavasti:  

Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että komission ehdotuksessa käytetään useita keskeisiä käsitteitä, joille ei ole vielä yhteisesti hyväksyttyjä määritelmiä ja joiden tulkinnasta on siten epävarmuutta.” 

9. kappaleen viimeisen virkkeen sanat ”erittäin kriittisesti” muutettin sanaksi ”kielteisesti”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Hassi / vihr. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 24.11.2021 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Susanna 
Paakkola 
Valiokuntaneuvos 
Carl 
Selenius 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina