Pöytäkirja
MmVP
6
2021 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Torstai 18.2.2021 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok (1, 2, 3)
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Janne
Heikkinen
kok (1, 2, 3)
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6)
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Jenna
Simula
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Heikki
Autto
kok (1, 2, 3)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-351543
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
A 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 2. kappaleen viimeinen virke muutettiin seuraavasti: 
”Työnantajavelvoitteiden toteutuminen tulee selvittää sekä kausityölupia myönnettäessä että valvoa työsuojeluviranomaisen toimesta.” 
3. kappaleen toisen ja kolmannen virkkeen väliin lisättiin uusi virke: 
Näillä muutoksilla ei poisteta nykyistä saatavuusharkintaa”. 
7. kappaleen viimeinen virke muutettiin kuulumaan näin: 
”Valiokunta pitää tärkeänä, että tarpeelliset lisämuutokset toteutetaan pikaisesti”. (poist.) 
9. kappaleeseen lisättiin sanat ”...kannustamiseksi esimerkiksi kesätyöseteleillä hakeutumiseen alan...” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349223
VNS 3/2020 vp MmV 18.02.2021 professori Juha Helenius, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350365
VNS 3/2020 vp MmV 18.02.2021 työelämäprofessori Reetta Kivelä, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Asiantuntijalausunto
B 4
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-350369
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
C 4
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-351948
ps.pdf
D 4
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Juha
Helenius
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
liite
työelämäprofessori
Reetta
Kivelä
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Elomaa ed. Lundénin kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä D 4 ilmenevän sisällön. 
Ehdotuksesta äänestettiin. Äänin 9—3 lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Perustelujen 4. kappaleen 5. virke muutettiin seuraavasti:”Valiokunta korostaa, että jo nyt (poist.) suomalaisen (poist.) naudanlihan tuotanto pohjautuu nurmiruokintaan eikä rehuna käytetä soijaa.” 
4. kappaleen 7. virkkeessä oleva sana ”kalanjalostus” muutettiin sanaksi ”kalatalous”. 
9. kappaleen ensimmäisestä virkkeestä poistettiin sanat ”kaikki” ja ”mukaan lukien talousmetsät”. 
9. kappaleen toisen virkkeen loppuun tehtiin lisäys ”eli noin 6 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä”. 
9. kappaleen toisen ja kolmannen virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti: 
Globaalisti trooppinen metsäkato aiheuttaa jopa 15—20 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä”. 
11. kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: 
Itämeren ja sisävesien tilan parantaminen edellyttää vielä lisätoimia”. 
12. kappaleen ensimmäisessä virkkeessä olevat sanat ”kaupungistuminen on” sanoiksi ”kaupungit ovat”  
12. kappaleen ensimmäisen ja toisen virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti: 
Kaupungistumisen lisääntyessä on kiinnitettävä huomiota päästöjä vähentäviin ja monimuotoisuutta lisääviin toimiin”. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351516
HE 3/2021 vp MmV 18.02.2021 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
A 5
Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
6
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Valiokunnan oma asia
(vireilletuloasiakirja)
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351247
O 48/2019 vp MmV 18.02.2021 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto A 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Metsäteollisuus ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351563
K 15/2020 vp MmV 18.02.2021 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
A 7
Valiokunnassa oli kuultavana: 
apulaisoikeusasiamies
Maija
Sakslin
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 19.2.2021 klo 9.00 (epävirallinen etäkokous). 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
Viimeksi julkaistu 18.2.2021 15.13