Viimeksi julkaistu 16.6.2022 15.18

Pöytäkirja MmVP 62/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 16.6.2022 klo 10.00—11.45

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Seppo Eskelinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Satu Hassi vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Mikko Lundén ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Arto Satonen kok (9 osittain) jäsen Jenna Simula ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Todettiin, että ed. Heli Järviselle on 14.6.2022 myönnetty vapautus maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä ja että täydennysvaalissa 15.6.2022 jäseneksi on valittu ed. Jenni Pitko ja varajäseneksi ed. Tiina Elo. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Asetuksen 1305/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vastatoimena

Valtioneuvoston E-selvitysE 75/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32690
Asetuksen 1305/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea maaseuturahastosta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vastatoimena
(perusmuistio)

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n maantieteellisiä merkintöjä koskevien sääntöjen uudistamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 43/2022 vp

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Ruokavirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuusliitto ry ja Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys ry ja Ruokatieto Yhdistys ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Pienpanimoliitto ry. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 28/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 15/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32624
Komission ehdotus LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta
(UJ 15/2022 vp, perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-32761
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta
A 6
Eriävä mielipide EDK-2022-AK-33850
UJ_15_2022_vp_1. kd, 2. ps, 3. kok.pdf B 6

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 15/2022 — U 49/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Östman ed. Elomaan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 6 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 7—5 lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 2. kappaleen kuudes virke muutettiin seuraavasti: 

”Näiden muutosten seurauksena metsien hiilinielu on pienentynyt, eikä metsänielu riittänyt vuonna 2021 kompensoimaan maataloussektorin päästöjä.” 

Yhdeksännen virkkeen jälkeen lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Huolehtimalla metsien kasvusta huolehditaan samalla tulevaisuuden hiilinielusta.” 

Toiseksi viimeisen virkkeen loppuun lisättiin sanat ” ja huolehdittava hiilinielusta”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. kd, 2. ps, 3. kok 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 31/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 14/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32600
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta
(UJ 14/2022 vp, perusmuistio)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-32788
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta
A 7
Eriävä mielipide EDK-2022-AK-33938
UJ_14_2022_vp_1. kd, 2. ps, 3. kok.pdf
B 7

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 14/2022 — U 59/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Östman ed. Elomaan kannattamana ehdotti, että lausuntoluonnos saisi eriävästä mielipiteestä B 7 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 7—5 lausuntoluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 1. kappaleen kolmannen virkkeen jälkeen lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Uusiutuvan energian direktiivin muutosehdotus kytkeytyykin komission 18.5.2022 antamaan tiedonantoon RePowerEU-toimintasuunnitelmasta, jonka tavoitteena on katkaista mahdollisimman pian riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä ja kehittää Euroopan energiajärjestelmää.” 

1. kappaleen loppuun lisättiin uudet virkkeet seuraavasti: 

Maa- ja metsätalousvaliokunta on kuitenkin huolissaan komission RePowerEU-toimintasuunnitelmaan sisältyvästä ajatuksesta rahoittaa suunnitelman toteuttamista maatalouden ja maaseudun kehittämisen varoista, sillä kyseisten rahoitusinstrumenttien varat tarvitaan niiden ensisijaisiin käyttötarkoituksiin. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että toimintasuunnitelmaan sisältyvien ehdotusten vaikutuksia arvioidaan laajasti sekä EU-tasolla että kansallisesti.” 

2. kappaleen viidennen virkkeen jälkeen lisättiin uudet virkkeet seuraavasti: 

Valiokunta ei yleisesti ottaen pidä komission ehdotukseen sisältyneitä takautuvia elementtejä tarkoituksenmukaisina. Suomessa pyritään ennallistamaan jo ojitettuja alueita metsittämällä, eikä tälle toiminnalle tule muodostaa esteitä rajoittamalla metsitettyjen alueiden käyttöä.” 

Toiseksi viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: 

Maa- ja metsätalousvaliokunta katsoo, että kyseisessä alakohdassa listattujen keinojen tulee olla selkeämmin esimerkinomaisia.” 

3. kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Biopolttoaineita, kuten puuhaketta, tulee kohdella tasaveroisesti muiden uusiutuvien energialähteiden kanssa.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. kd, 2. ps, 3. kok 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8. Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2023

Valtioneuvoston E-selvitysE 72/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-31475
Perusmuistio
(perusmuistio)

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9. Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

KansalaisaloiteKAA 3/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 74, 86, 105/2020 vp
LakialoiteLA 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31327
Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen
A 9

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

10. Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 121/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-33782
KAA 4/2020 vp MmV 16.06.2022 tutkija Antti Paasivaara, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 10
Lisäselvitys EDK-2022-AK-33801
KAA 4/2020 vp MmV 16.06.2022 tutkija Antti Paasivaara, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
B 10
Lisäselvitys EDK-2022-AK-33402
KAA 4/2020 vp MmV 16.06.2022 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
C 10

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • tutkija Antti Paasivaara Luonnonvarakeskusliite
  • maa- ja metsätalousministeriöliite

11. Muut asiat

12. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.6.2022 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Susanna 
Paakkola 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina