Viimeksi julkaistu 21.9.2022 13.15

Pöytäkirja MmVP 73/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Tiistai 20.9.2022 klo 9.00—10.10

Läsnä
puheenjohtaja Anne Kalmari kesk varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps jäsen Markku Eestilä kok jäsen Seppo Eskelinen sd jäsen Mikko Kärnä kesk jäsen Mikko Lundén ps jäsen Jari Myllykoski vas jäsen Anders Norrback jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) jäsen Mikko Savola kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) jäsen Peter Östman kd (3, 4, 5, 6, 7) varajäsen Tiina Elo vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) varajäsen Mai Kivelä vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Susanna Paakkola  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

KertomusK 19/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2022. 

4. Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 121/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-41294
Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen
A 4
Vastalause EDK-2022-AK-42541
Vihr_Pitko_Elo_Vas_Kivelä_KAA_4_2020_vp.pdf
B 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Pitko ed. Elon ja ed. Kivelän kannattamana ehdotti, että mietintöluonnos saisi vastalauseesta ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 13—3 mietintöluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 6. kappaleen neljänteen virkkeeseen lisättiin sanat ”muun muassa”

7. kappaleen toinen virke muutettiin seuraavasti: 

Viimeksi mainitun säännöksen mukaan jäsenvaltiot voivat sallia direktiivin 12 artiklan suojelua koskevista vaatimuksista poikkeamisen salliakseen [poist. tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti] tiettyjen liitteessä IV olevien lajien yksilöiden ottamisen ja hallussapidon kansallisten toimivaltaisten viranomaisten määrittelemissä rajoissa, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja jollei poikkeus haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella levinneisyysalueella.  

13. kappaleen viimeisestä virkkeestä poistettiin sana ”vahinkoperusteisille”. 

15. kappaleen toinen virke poistettiin. 

19. kappaleen toiseksi viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”...ja koti- ja tuotantoeläimille...”. 

23. kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Valiokunta katsoo, että viranomaisen toimesta vaaraa aiheuttava susi voidaan merkitä väripanoksella suden yksilöinnin helpottamiseksi.” 

29. kappaleen kuudes virke muutettiin seuraavasti: 

”Valiokunta pitää Ruotsin tapaan mahdollisena käyttää kannanhoidollisen metsästyksen perusteena turvallisuutta, sosiaalis-taloudellisia syitä, kuten susiin liittyvien konfliktien lieventämistä muun muassa metsästyskoirille aiheutuneita vahinkoja rajoittamalla sekä koiralla tapahtuvan metsästyksen kulttuuriin säilyttämistä.” 

Kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Valiokunta katsoo, ettei suotuisan suojelutason viitearvo voi perustua pelkkään genetiikkaan. (Valiokunnan lausumaehdotus 2)” 

30. kappaleen ensimmäisen ja toisen virkkeen väliin lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Valiokunta toteaa, että 16 artiklan 1 kohdan e alakohta ei muodosta yleistä oikeusperustaa poikkeusten myöntämiselle, vaan sitä voidaan soveltaa vain, jos poikkeuksen tavoite ei kuulu 16 artiklan 1 kohdan a-d alakohdan soveltamisalaan.” 

Lisäksi lisättiin uusi 2. lausumaehdotus seuraavasti: 

Eduskunta edellyttää, että suotuisan suojelutason viitearvo ei voi perustua pelkästään genetiikkaan, vaan kokonaiskestävyyden kannalta on otettava huomioon turvallisuus, sosiaaliset ja taloudelliset seikat sekä koiran avulla tapahtuvan metsästyksen kulttuurin säilyminen.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: Vihr_Pitko_Elo_Vas_Kivelä 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

KansalaisaloiteKAA 3/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 74, 86, 105/2020 vp
LakialoiteLA 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-40079
Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen
A 5
Vastalause EDK-2022-AK-42610
Vihr_Pitko_Elo_Vas_Kivelä_KAA_3_2020_vp.pdf
B 5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Pitko ed. Elon kannattamana ehdotti, että mietintöluonnos saisi vastalauseesta ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 13—3 mietintöluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: Vihr_Pitko_Elo_Vas_Kivelä 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella

KansalaisaloiteKAA 8/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 29/2019 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-40080
Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella
A 6
Vastalause EDK-2022-AK-42621
Vihr_Pitko_Elo_Vas_Kivelä_KAA_8_2019_vp.pdf

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Pitko ed. Elon kannattamana ehdotti, että mietintöluonnos saisi vastalauseesta ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 13—3 mietintöluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen 9. kappaleen loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: 

Kesältä 2022 ei siis ole tiedossa norppien kalanpyydyskuolemia.” 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: Vihr_Pitko_Elo_Vas_Kivelä 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

KansalaisaloiteKAA 9/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 108/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-40081
Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa
A 7
Vastalause EDK-2022-AK-42631
Vihr_Pitko_Elo_Vas_Kivelä_KAA_9_2021_vp.pdf
B 7

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi ed. Pitko ed. Elon kannattamana ehdotti, että mietintöluonnos saisi vastalauseesta ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin. 

Äänin 13—3 mietintöluonnos hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: Vihr_Pitko_Elo_Vas_Kivelä 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtioneuvoston E-selvitysE 102/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-37678
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
(perusmuistio)
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41240
E 102/2022 vp MmV 20.09.2022 Tornio-Muoniojokiseura ry Asiantuntijalausunto
A 8

Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 

9. Muut asiat

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 21.9.2022 klo 8.00 (etäkokous). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Susanna 
Paakkola 
Valiokuntaneuvos 
Tuire 
Taina