Viimeksi julkaistu 24.5.2021 21.33

Pöytäkirja PeVP 103/2016 vp Perustuslakivaliokunta Perjantai 25.11.2016 klo 9.00—11.10

Läsnä
puheenjohtaja Annika Lapintie vas varapuheenjohtaja Tapani Tölli kesk jäsen Simon Elo ps jäsen Maria Guzenina sd jäsen Anna-Maja Henriksson jäsen Hannu Hoskonen kesk jäsen Antti Häkkänen kok jäsen Ilkka Kantola sd jäsen Kimmo Kivelä ps jäsen Antti Kurvinen kesk jäsen Jaana Laitinen-Pesola kok (1, 2, 3, 4, 5) jäsen Markus Lohi kesk (3, 4) jäsen Leena Meri ps (1, 2, 4, 5) (3 osittain) jäsen Ville Niinistö vihr (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain) jäsen Ulla Parviainen kesk (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) jäsen Wille Rydman kok jäsen Ville Skinnari sd varajäsen Mats Löfström 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 64/2013 vp
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-87724Perusmuistio
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-94370oikeusministeriö/ Jahkola, A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2016-AK-94371oikeusministeriö, liite/ Jahkola, B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-94372professori Leino-Sandberg, C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-94373apulaisprofessrori Melander, D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-94374professori Ojanen, E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2016-AK-94668apulaisprofessori Salminen, F 3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • hallitusneuvos Katariina Jahkola oikeusministeriöliite
  • professori Päivi Leino-Sandberg liite
  • apulaisprofessori Sakari Melander liite
  • professori Tuomas Ojanen liite
  • apulaisprofessori Janne Salminen liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 

4.  Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa

KansalaisaloiteKAA 1/2016 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 20/2016 vp
Esityslistan liite EDK-2016-AK-94673Luonnos PeV:n kannanotoksi, A 4

Esiteltiin luonnos valiokunnan kannanotoksi. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Suoritettiin asian yksityiskohtainen käsittely, jossa hyväksyttiin seuraava pöytäkirjaan merkittävä kannanotto:  

(1) Perustuslakivaliokunnan harkinnassa kansalaisaloitteen suhteen on ollut kysymys paitsi perustuslainmukaisuuden kontrollista myös tavanomaisesta lainsäätäjän poliittisen harkinnan piirin kuuluvasta päätöksenteosta. Perustuslakivaliokunta on päättänyt, ettei se anna kansalaisaloitteesta mietintöä. Perusteluna menettelylle valiokunta toteaa seuraavaa. 

(2) Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on perustuslain 53 §:n 3 momentin mukaan oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään. Tällaisen kansalaisaloitteen käsittely valiokunnassa poikkeaa esimerkiksi hallituksen esityksen käsittelystä. Valiokunta tekee itsenäisesti päätöksen siitä, ryhtyykö se käsittelemään kansalaisaloitetta ja miten sitä käsitellään. Saamansa selvityksen johdosta valiokunta, jonka tehtäviin mietinnön laatiminen asiasta kuuluisi, voi tulla siihen käsitykseen, että kansalaisaloitteella ei ole valiokunnan tukea ja että sen enemmästä käsittelystä voidaan luopua. Valiokunnalla ei ole velvoitetta laatia kansalaisaloitteen pohjalta mietintöä. 

(3) Kansalaisaloite voi kansalaisaloitelain mukaan koskea asiaa, joka kuuluu eduskunnan lainsäädäntövallan alaisuuteen. Eräs merkittävimmistä kansalaisaloiteoikeuden ulkopuolelle jäävistä asiaryhmistä on perustuslain muutosta koskevien perustelujen mukaan (HE 60/2010 vp, s. 40/I) kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja niiden irtisanomisen hyväksyminen. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan vaikuttaa ilmeiseltä, että nyt käsiteltävän kansalaisaloitteen merkitys kohdistuu huomattavilta osin Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin joko EU:n jäsenenä tai EU:n jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen, EMU-liitännäisten sopimusten sopimuspuolena. Suomen jäsenyydessä euroalueessa on valtiosääntöoikeudellisesti kysymys kansainvälisestä velvoitteesta.  

(4) Perustuslakivaliokunnan mielestä ratkaisevaa kuitenkin on, että aloite on sen merkittävyys huomioiden kaikkein olennaisimmissa asioissa sisällöltään puutteellinen ja heikosti valmisteltu. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan käsiteltävän aloitteen sisältö ja perustelut muodostavat kokonaisuuden, jossa oikeudellisesti osin yhteismitattomia asiakokonaisuuksia on liitetty huomattavilla pelkistyksillä toisiinsa. Vaikka kyseessä olisikin aloite lainvalmisteluun ryhtymisestä, perustuslakivaliokunnan mielestä kansalaisaloite ei tässä kansainvälisiin velvoitteisiin liittyvässä asiassa sisällä sellaista eduskunnan päätöksenteon pohjaksi kelpaava yksiselitteistä ehdotusta kansanäänestyksestä ja sen toimeenpanosta äänestysvaihtoehtoineen, joka voisi toimia perustana eduskunnan täysistuntokäsittelylle ilman perusteellista valtioneuvostossa tapahtuvaa valmistelua.  

(5) Perustuslakivaliokunta päättää, että asian käsittelyasiakirjat ovat julkisia. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle eläketukilaiksi ja laiksi tuloverolain 63 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2016 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2016-AK-92906PeVP 101/2016 vp, A 6

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 24.11. jaetun lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2016 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2016-AK-93726PeVP 101/2016 vp, A 7

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 24.11. jaetun lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunnan perustelujen kappaleen 4 viimeinen virke poistettiin. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2016 vp

Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 22.11.2016 kokouksessa päätettyjen asiantuntijoiden lisäksi päätettiin kutsua kuultaviksi professori Pekka Viljanen ja professori Matti Niemivuo. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (Älykkäät rajat)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 22/2016 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 28/2016 vp
Liiteasiakirja EDK-2016-AK-93233Perusmuistio

Ennakkokäsittely 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultavaksi sisäministeriön edustaja. 

9.  Muut asiat

Todettiin viikkosuunnitelma. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 29.11.2016 kello 10.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen