Pöytäkirja
PeVP
11
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 23.2.2017 klo 9.50—10.57
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk (1, 2, 4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Markus
Lohi
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Leena
Meri
ps (5, 6) (4 osittain)
jäsen
Ville
Niinistö
vihr (3) (4 osittain)
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd
varajäsen
Mats
Löfström
r (3) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 239/2016 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-108305
Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta
A 3
Eriävä mielipide EDK-2017-AK-108633
PeVL_5_2017_HE_239_2016_Eriävä_Henriksson.pdf
B 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Yleiskeskustelussa ed. Henriksson ehdotti, että hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen hyväksymisestä tulisi päättää kahden kolmasosan enemmistöllä ja että sopimuksen voimaansaattamislaki tulisi säätää supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Lohi ehdotti ed. Henrikssonin kannattamana, että valiokunnan perustelujen kappaleen 24 lopusta poistetaan seuraavat virkkeet: "Perustuslakivaliokunta katsoo, että maa-ja metsätalousvaliokunnan on selvitettävä, mahdollistaako kalastussäännön 2 ja 4 §:n sääntely esimerkiksi voimaansaattamislain 9 §:n muuttamisen tavalla, joka turvaisi saamelaisten oikeudet hallituksen ehdotusta paremmin. Jos saamelaisten oikeuksien parantaminen ei ole mahdollista voimaansaattamislain muutoksella, perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä, että sopimuksen hyväksymisestä huolimatta eduskunta velvoittaa lausumalla hallituksen jatkamaan neuvotteluita saamelaisten kulttuuriin liittyvän perinnekalastuksen turvaamiseksi." 
Lisäksi ed. Lohi ehdotti ed. Henrikssonin kannattamana, että perusteluihin lisättäisiin uusi 24 a ja 24 b kappale seuraavasti:  
"Ehdotetuille saamelaisten kalastusoikeuteen kohdistuville rajoituksille näyttäisi olevan toteuttamiskelpoisia ja saamelaisten oikeudet selkeämmin tunnistavia ja yksiselitteisemmin turvaavia sääntelyvaihtoehtoja, joskaan tällaisia vaihtoehtoja ei ole laajemmin selvitetty esityksen perusteluissa. Rajoituksia saamelaisten kalastusoikeuksiin ei nämä̈ seikat huomioon ottaen voitane pitää̈ perusoikeusrajoitusten yleisiin edellytyksiin kuuluvan suhteellisuusperiaatteen mukaisina. 
Perustuslaista johtuva omaisuuden suoja ja saamelaisten oman kulttuurin suoja yhdessä̈ ovat edelleenkin merkittävä̈ perustuslaillinen kriteeri arvioitaessa Tenojoella tapahtuvaan kalastukseen kohdistuvia erilaisia rajoituksia ja rajoittamisvaltuuksia. Näin ollen ehdotettu sääntely koskisi perustuslakia perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla erityisesti saamelaisten oikeuksien osalta. Esityksen hyväksyminen edellyttäisi siten vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä̈." 
Ehdotuksista äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 8—6 yhden äänestäessä tyhjää. 
Ed. Henriksson ehdotti, että hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen hyväksymisestä tulisi päättää kahden kolmasosan enemmistöllä ja että sopimuksen voimaansaattamislaki tulisi säätää supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Henriksson varasi tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Ilmoitettiin, että eriävä mielipide on jätettävä sihteerille 23.2.2017 viimeistään kello 13.00. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Henriksson. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 272/2016 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-108435
HE 272/2016 vp PeV 23.02.2017 neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2017-AK-108436
HE 272/2016 vp PeV 23.02.2017 neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-108439
HE 272/2016 vp PeV 23.02.2017 oikeustieteen tohtori Ida Koivisto Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-108440
HE 272/2016 vp PeV 23.02.2017 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-108441
HE 272/2016 vp PeV 23.02.2017 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
E 4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Tomi
Lindholm
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
oikeustieteen tohtori
Ida
Koivisto
liite
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Olli
Mäenpää
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Muut asiat
Todettiin viikkosuunnitelma. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 1.3.2017 kello 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 27.2.2017 13:18