Pöytäkirja
PeVP
118
2017 vp
Perustuslakivaliokunta
Tiistai 12.12.2017 klo 10.00—11.48
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Leena
Meri
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Outi
Mäkelä
kok (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Juha
Rehula
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Ville
Skinnari
sd (4, 5) (3, 6 osittain)
jäsen
Matti
Torvinen
sin (5, 6 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (6, 7) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-161826
OSA; Ehdotus Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmästä (ETIAS)
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä UJ 40/2017 vp - U 3/2017 vp. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Perustuslakivaliokunta on antanut ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS) lausunnot PeVL 3/2017 vp ja PeV 21/2017 vp. Valiokunta katsoo asetusehdotuksen käsittelyn tässä vaiheessa riittäväksi toistaa niissä ilmaisemansa kannat. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-156359
Komission ehdotus asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus)
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-163969
U 26/2017 vp PeV 12.12.2017 EU-asiantuntija Anna Pohjalainen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-163628
U 26/2017 vp PeV 12.12.2017 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-163968
U 26/2017 vp PeV 12.12.2017 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-163528
U 26/2017 vp PeV 12.12.2017 professori Päivi Leino-Sandberg Asiantuntijalausunto
D 4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-asiantuntija
Anna
Pohjalainen
oikeusministeriö
liite
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Päivi
Leino-Sandberg
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-163126
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta A 5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
Lausuntopyyntö: Suomen ensimmäisen raportin laatiminen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta. 
Vastaus lausuntopyyntöön: 
Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausunto sen käsittelyyn eduskunnan täysistunnosta taikka toisesta valiokunnasta tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Valiokunta katsoo, että nyt kyseessä olevan kaltaisten maaraporttien käsittely ei kuulu sen tehtäviin. Lisäksi valiokunta huomauttaa, että erikoisvaliokuntien pääasiallisena tehtävänä on käsitellä asioita valmistelevasti valiokuntien toimialajaon mukaisesti ja laatia niistä täysistuntoa varten mietinnöt. 
Valiokunnon lausunnon oikeudellinen merkitys 
Keskusteltiin valiokunnan lausunnon oikeudellisesta merkityksestä. Todettiin, että asiaan on otettu kantaa puhemiesneuvoston 2.12.2014 antamissa eduskunnan työjärjestyksen 6 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla antamissa valiokuntien yleisohjeissa. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 13.12.2017 kello 9.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 13.12.2017 14:24