Pöytäkirja
PeVP
31
2018 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 12.4.2018 klo 10.00—12.20
Läsnä
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Maria
Guzenina
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (3 osittain)
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin (1, 2, 5, 6, 7, 8, 10) (3, 4, 9, 11 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (3 osittain)
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Ville
Niinistö
vihr (3 osittain)
jäsen
Juha
Rehula
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Matti
Torvinen
sin (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11, 12 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (4 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-182363
HE 9/2018 vp PeV 12.04.2018 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2018-AK-182242
HE 9/2018 vp PeV 12.04.2018 valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti, oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
B 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
eduskunnan oikeusasiamies
Petri
Jääskeläinen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
liite
lainsäädäntöjohtaja
Tuula
Majuri
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Anu
Talus
oikeusministeriö
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Päätettiin kutsua kuultaviksi professori Juha Lavapuro, professori Tuomas Ojanen, professori Veli-Pekka Viljanen, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunta päätti lisäasiantuntijoista. Päätettiin kutsua kuultaviksi valtioneuvoston kanslian sekä korkeimman hallinto-oikeuden edustajat, professori Päivi Leino-Sandberg, professori Tuomas Ojanen, professori Juha Raitio, apulaisprofessori Janne Salminen, professori Jukka Snell ja professori Kaarlo Tuori. 
Valiokunta päätti lähettää valtioneuvostolle perustuslain 47 §:n 2 momentin mukaisen tietopyynnön seuraavasti:  
"Perustuslakivaliokunta edellytti arvioidessaan hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2017 vp), että valtioneuvoston on jatkossa huolehdittava erityisen tarkasta lakiehdotusten EU-oikeudellisesta arviosta tarvittaessa yhteistyössä EU:n viranomaisten kanssa (PeVL 26/2017 vp, s. 43).  
Hallituksen esityksessä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi arvioidaan, että notifiointi EU- komissiolle johtaisi sellaisiin lisäkysymyksiin, joihin Suomella ei ole vastauksia ainakaan ennen kapitaatiomaksuja ja muita korvauksia koskevien maakuntien päätöksien valmistumista sekä ilman toiminnan vaikutuksien arviointia. Valinnanvapauslain notifioiminen merkitsisi siten käytännössä lainsäädäntökehikon notifioimista, joka ei määrittele vielä tosiasiallista toimintaa tai maakuntien toimeenpanoa, joka olisi keskeistä taloudellisen toiminnan luonteen sekä EU-valtiontukitarkastelun osalta. Täten ei voitaisi vastata keskeisiin komission kysymyksiin. Näistä syistä hallituksen esityksen notifioimista ei pidetä perusteltuna (HE 16/2018 vp).  
Perustuslakivaliokunta pyytää valtioneuvostolta perustuslain 47 §:n 2 momentin perusteella hallituksen esityksestä ilmenevää tarkempaa selvitystä siitä, miten nyt vireillä olevaa esitystä valmisteltaessa on tehty yhteistyötä EU:n viranomaisten kanssa. Valiokunta pyytää myös olennaisesti tarkempaa oikeudellista tarkastelua ehdotetun järjestelmän suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn erityisesti notifikaation tarpeellisuuden näkökulmasta. Selvitykseen on syytä sisällyttää myös oikeusvertailevia näkökohtia ainakin niistä EU-jäsenvaltioista, joissa on omaksuttu samankaltaisia järjestelyjä. Valiokunta pyytää valtioneuvoston käsitystä lisäksi siitä, millaisia oikeusvaikutuksia erilaisilla ratkaisulla notifiointiin ryhtymisen suhteen on nyt ehdotettavan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän kannalta.". 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi oikeusministeriön ja korkeimman hallinto-oikeuden edustajat, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, professori Leena Halila, professori Raija Huhtanen, tuomari Heikki Kanninen, professori Ida Koivisto, professori Olli Mäenpää ja professori Veli-Pekka Viljanen. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava lakivaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi oikeusministeriön edustaja, professori Raimo Lahti, professori Juha Lavapuro, professori Sakari Melander ja professori Kimmo Nuotio. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi oikeusministeriön edustaja, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, professori Tomi Voutilainen sekä oikeustieteen maisteri Niklas Vainio. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultaviksi liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön edustajat, professori Juha Lavapuro, professori (emerita) Eija Mäkinen ja professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-181227
ISON-BRITANNIAN EROPROSESSI EU:STA
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 8/2018 vp - E 125/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta perusmuistion liitteen 1 sisällöstä. 
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 8/2018 vp - E 125/2016 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 2/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 7/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin kutsua uudelleen kuultaviksi valiokunnan jo kuulemat valtiosääntöasiantuntijat ja lähettää heille erikoisvaliokunnilta saadut lausunnot. Asian jatkokäsittelyn päivämäärästä päätetään myöhemmin. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-181588
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
A 12
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: valiokuntaneuvoksen muistio. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
14
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
15
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.4.2018 kello 8.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 4.5.2018 15:21