Pöytäkirja
PeVP
33
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Torstai 7.5.2020 klo 8.00—12.45 ja 13.30—14.04
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 9, 10, 11)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11) (8 osittain)
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
jäsen
Heikki
Vestman
kok (3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (1, 2, 3, 4, 5)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3)
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
varajäsen
Leena
Meri
ps (4, 5)
varajäsen
Sari
Tanus
kd
varajäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin täysilukuiseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3
Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta
Muu asia
Perustuslakivaliokunta päätti 19.2.2020 pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin esitutkinnan toimittamiseksi asiassa rajoitetusti. Pyyntö koski ulkoministerin menettelyä ulkoministeriönkonsulipäällikön virkajärjestelyissä. Asiassa tuli selvittää, onko konsulipäällikön pysyminen kannassaan johtanut siihen, että hänet on pyritty siirtämään uusiin tehtäviin epäasiallisin perustein ja onko menettelyn tarkoituksena ollut vaikuttaa konsulipäällikön päätöksentekoon, ja onko virkajärjestelyn valmistelumenettely ollut lainmukainen. 
Poliisilain 4 luvun 2 §:n mukaan poliisilla on päällystöön kuuluvan poliisimiehen pyynnöstä oikeus saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassapitovelvollisuuden estämättä, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista poliisille tai tietojen käyttöä todisteena ole laissa nimenomaisesti kielletty tai rajoitettu. Eduskunta tai sen valiokunta ei ole lainkohdassa tarkoitettu viranomainen tai julkista tehtävää hoitamaan asetettu yhteisö. 
Valiokunta on perustuslain 50 §:n 2 momentin nojalla päättänyt asiaan M 4/2019 vp liittyvien eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:ssä tarkoitettujen käsittelyasiakirjojen olevan salassa pidettäviä siihen asti, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty (PeVP 39/2019 vp, § 3). 
Turvatakseen esitutkinnan asianmukaisen toteutumisen valiokunta päätti kuitenkin luovuttaa saamansa professoreiden lausunnot Keskusrikospoliisin käyttöön. Valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että kyseessä olevat lausunnot on annettu perustuslakivaliokunnan puutteellisena pitämän aineiston pohjalta. Lisäksi lausunnoissa arvioidaan osin asioita, joita perustuslakivaliokunta ei esitutkinnan määräämisen yhteydessä pitänyt merkityksellisenä. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena (SURE-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-299858
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena (SURE-asetus)
A 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 15 neljä viimeistä virkettä kuulumaan seuraavasti: "Tällöin nykykaudella liikkumavaraa on arviolta 20—30 mrd. euroa vuodessa, joista jo sidottu on valtioneuvoston esittämän arvion mukaan neljännes. Uudesta rahoituskehyksestä ei ole vielä sovittu. Täten sangen epäselvää ja kyseenalaista on, onko kyseisessä marginaalissa väljyyttä ehdotusten rahoittamiseen, vai onko viittaus lähinnä symbolinen. Eduskunnan päätöksentekoa varten tarvitaan realistinen arvio siitä, mihin asti marginaali riittää erilaisten takausrahastojen katteeksi." 
Valiokunta päätti yksimielisesti korvata kappaleen 16 yhdeksännessä virkkeessä olevan sanan "absoluuttisen" sanoilla "kyseessä olevan". Valiokunta päätti myös lisätä kappaleen 16 loppuun uuden virkkeen seuraavasti: "Valiokunta kuitenkin huomauttaa korostaneensa käytännössään paitsi Suomen vastuiden kokonaismäärää myös niiden toteutumisen todennäköisyyttä (ks. PeVL 10/2020 vp)." 
Valiokunta päätti yksimielisesti lisätä kappaleeseen 17 sanan "kovin". 
Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 18 viimeisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: "SURE-asetuksen avulla ollaan ilmeisesti luomassa rahastoa, joka ei soveltuisi kaikkien jäsenvaltioiden, kuten Suomen, työttömyysongelmien ratkaisemiseen." 
Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 20 viimeisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: "Käytännössä takausten antaminen muodostuu vallitsevissa oloissa pakolliseksi." 
Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 25 kuulumaan seuraavasti: "Perustuslakivaliokunta kuitenkin korostaa, että arviointia vaikeuttaa se, ettei valtioneuvosto ole tarjonnut kokonaisarvioita kaikista koronakriisiin liittyvistä uusista ja ennakoitavista sekä kansallisista että EU-jäsenyyteen kytkeytyvistä taloudellisista vastuista. Kokonaisarvio kasvavista vastuista viime kädessä vaikuttaa siihen, voidaanko koronakriisiin liittyviä järjestelyitä pitää perustuslain mukaisina. Valiokunta edellyttää, että jatkossa käsiteltäessä tällaisia EU-jäsenyyteen liittyviä ehdotuksia valtioneuvoston selvityksissä arvioidaan taloudellisia vastuita ja riskejä kumulatiivisesti, huomioiden myös jo päätetyt ja lähiaikoina ennakoitavat, päätettäväksi tulevat asiat." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300375
Muistio: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300674
M 20/2020 vp PeV 07.05.2020 strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300675
M 20/2020 vp PeV 07.05.2020 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300676
M 20/2020 vp PeV 07.05.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300682
M 20/2020 vp PeV 07.05.2020 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
D 5
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Sanna
Helopuro
valtioneuvoston kanslia
strategiajohtaja
Liisa-Maria
Voipio-Pulkki
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Anne
Ilkka
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Jaana
Huhta
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Eila
Mustonen
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Katri
Makkonen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Virva
Juurikkala
sosiaali- ja terveysministeriö
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
professori
Janne
Salminen
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300386
Muistio: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300677
M 21/2020 vp PeV 07.05.2020 johtaja Heidi Tahvanainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300678
M 21/2020 vp PeV 07.05.2020 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300679
M 21/2020 vp PeV 07.05.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300683
M 21/2020 vp PeV 07.05.2020 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
D 6
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-300846
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
E 6
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Sanna
Helopuro
valtioneuvoston kanslia
johtaja
Heidi
Tahvanainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
professori
Janne
Salminen
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Kokous keskeytettiin kello 12.45 ja sitä jatkettiin kello 13.30. 
7
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Todettiin, että valtiovarainvaliokunnalla ei ole ollut perustuslakivaliokunnan tarkoittamia tiedonsaantiin liittyviä ongelmia. Valiokunta päätti, ettei se anna asiasta lausuntoa. 
Merkittiin saapuneeksi tiedusteluvalvontavaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
8
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300375
Muistio: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-300806
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
A 8
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300386
Muistio: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-300846
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
A 9
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti lisätä kappaleen 11 ensimmäiseen virkkeeseen sanan "sinänsä". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 8.5.2020 klo 8.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 7.5.2020 17.06