Pöytäkirja
PeVP
34
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Perjantai 8.5.2020 klo 8.00—11.25
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd (tilapäisenä puheenjohtajana [4 osittain] 5, 6, 7, 8)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Maria
Guzenina
sd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r (3, 4 osittain)
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok
varajäsen
Tom
Packalén
ps (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
varajäsen
Sari
Tanus
kd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos
Kristina
Sarjo
valtiovarainministeriö
professori
Päivi
Leino-Sandberg
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Janne
Salminen
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300980
Euroopan vakausmekanismin ennakollisen rahoitustuen ehtojen mukauttaminen koronavirusepidemian aiheuttaman taloudellisen epävakauden torjuntaan
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Seppo
Tanninen
valtiovarainministeriö
professori
Päivi
Leino-Sandberg
professori
Tuomas
Ojanen
Merkittiin, että tilapäinen puheenjohtaja Koskinen ryhtyi johtamaan puhetta. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-300992
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)
A 5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 3 kaksi ensimmäistä virkettä kuulumaan seuraavasti: "Jos ilmoittautuminen rahastoon tehtäisiin, tulee se perustuslaillisista syistä joka tapauksessa tehdä ehdollisena, koska valtiontakuun antaminen edellyttää perustuslain 82 §:n 2 momentin soveltamista ja se voidaan antaa vain eduskunnan suostumuksen nojalla. Käytännössä asiaa koskeva esitys tulee tällöin antaa eduskunnalle erikseen." 
Valiokunta päätti yksimielisesti poistaa kappaleen 4 ensimmäisestä virkkeestä sanan "myös". 
Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 6 viimeisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: "Varsinaista perustuslaillista estettä rahaston perustamisesta ei sinänsä ole." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300980
Euroopan vakausmekanismin ennakollisen rahoitustuen ehtojen mukauttaminen koronavirusepidemian aiheuttaman taloudellisen epävakauden torjuntaan.
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valtioneuvoston kannan mukaan Suomi tukee Euroopan vakausmekanismin (EVM) rahoitustuen asianmukaista ehdollisuutta. 
Perustuslakivaliokunta pitää aikaisemman kannanottonsa (PeVP 27/2020 vp) mukaisesti perustuslain kannalta välttämättömänä, että Suomi tukee ja voi hyväksyä Euroopan vakausmekanismin (EVM) rahoitustuen käytössä vain ehdollisuuteen perustuvat ratkaisut. 
Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan ehdollisuuteen liittyy kuitenkin suurta EU-oikeudellista epävarmuutta. Hallituksen on varmistuttava, että rahoitustuen ehdollisuus toteutuu asianmukaisesti EVM:n sopimuksen ja sitä koskevan oikeuskäytännön mukaisesti.  
EVM-sopimuksen 3 artiklan mukaan EVM:n tehtävänä on hankkia rahoitusta ja antaa tiukkoja, valitun rahoitusapuvälineen kannalta tarkoituksenmukaisia ehtoja noudattaen vakaustukea niille EVM:n jäsenille, joilla on tai joille uhkaa tulla vakavia rahoitusongelmia, jos tuki on välttämätöntä koko euroalueen ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi. EVM-sopimuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaan rahoitusapujärjestelyyn liittyvät ehdot sisällytetään yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka on oltava kaikilta osin SEUT-sopimuksessa määrättyjen talouspolitiikan yhteissovittamistoimenpiteiden ja erityisesti kaikkien Euroopan unionin oikeuteen kuuluvien säädösten mukainen, mukaan lukien kyseiselle EVM:n jäsenelle osoitetut lausunnot, varoitukset, suositukset ja päätökset. 
Lisäksi ehdollisuutta on arvioitava sitä koskevan oikeuskäytännön mukaisesti (ks. Unionin tuomioistuin ratkaisu, C-370/12, Pringle, kohdat 129-147). SEUT 125 artiklan tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat tervettä finanssipolitiikkaa (Pringle, kohta 135). SEUT 125 artiklassa ei sen sijaan kielletä yhtä tai useaa jäsenvaltiota myöntämästä rahoitusapua jäsenvaltiolle, joka on yhä vastuussa omista sitoumuksistaan velkojilleen, sillä edellytyksellä, että tällaiseen apuun liittyvät ehdot ovat omiaan kannustamaan viimeksi mainittua toteuttamaan tervettä finanssipolitiikkaa (Pringle, kohta 137). Tiukkojen ehtojen, jotka asetetaan kaikenlaiselle EVM:n antamalle vakaustuelle, tavoitteena on sen varmistaminen, että EVM ja saajana olevat jäsenvaltiot noudattavat unionin etenkin jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamisen alalla toteuttamia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muun muassa taata se, että jäsenvaltiot jatkavat tervettä finanssipolitiikkaa (Pringle, kohta 143). 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 12.5.2020 12.27