Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.19

Pöytäkirja PeVP 34/2020 vp Perustuslakivaliokunta Perjantai 8.5.2020 klo 8.00—11.25

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd (1, 2, 3) (4 osittain) varajäsen Johannes Koskinen sd (tilapäisenä puheenjohtajana [4 osittain] 5, 6, 7, 8) jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Maria Guzenina sd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas jäsen Markus Lohi kesk jäsen Mats Löfström r (3, 4 osittain) jäsen Sakari Puisto ps jäsen Wille Rydman kok jäsen Heikki Vestman kok varajäsen Tom Packalén ps (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) varajäsen Sari Tanus kd (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Matti Marttunen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 9/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 10/2020 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • finanssineuvos Kristina Sarjo valtiovarainministeriö
  • professori Päivi Leino-Sandberg 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • professori Janne Salminen 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 26/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300980
Euroopan vakausmekanismin ennakollisen rahoitustuen ehtojen mukauttaminen koronavirusepidemian aiheuttaman taloudellisen epävakauden torjuntaan

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen valtiovarainministeriö
  • professori Päivi Leino-Sandberg 
  • professori Tuomas Ojanen 

Puheenjohtaja totesi, että hänen pitää poistua kokouksesta sen vielä ollessa kesken. Valiokunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi edustaja Koskisen, joka ryhtyi johtamaan puhetta. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 9/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 10/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-300992
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)
A 5

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 3 kaksi ensimmäistä virkettä kuulumaan seuraavasti: "Jos ilmoittautuminen rahastoon tehtäisiin, tulee se perustuslaillisista syistä joka tapauksessa tehdä ehdollisena, koska valtiontakuun antaminen edellyttää perustuslain 82 §:n 2 momentin soveltamista ja se voidaan antaa vain eduskunnan suostumuksen nojalla. Käytännössä asiaa koskeva esitys tulee tällöin antaa eduskunnalle erikseen." 

Valiokunta päätti yksimielisesti poistaa kappaleen 4 ensimmäisestä virkkeestä sanan "myös". 

Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 6 viimeisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: "Varsinaista perustuslaillista estettä rahaston perustamisesta ei sinänsä ole." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 26/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300980
Euroopan vakausmekanismin ennakollisen rahoitustuen ehtojen mukauttaminen koronavirusepidemian aiheuttaman taloudellisen epävakauden torjuntaan.

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valtioneuvoston kannan mukaan Suomi tukee Euroopan vakausmekanismin (EVM) rahoitustuen asianmukaista ehdollisuutta. 

Perustuslakivaliokunta pitää aikaisemman kannanottonsa (PeVP 27/2020 vp) mukaisesti perustuslain kannalta välttämättömänä, että Suomi tukee ja voi hyväksyä Euroopan vakausmekanismin (EVM) rahoitustuen käytössä vain ehdollisuuteen perustuvat ratkaisut. 

Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan ehdollisuuteen liittyy kuitenkin suurta EU-oikeudellista epävarmuutta. Hallituksen on varmistuttava, että rahoitustuen ehdollisuus toteutuu asianmukaisesti EVM:n sopimuksen ja sitä koskevan oikeuskäytännön mukaisesti.  

EVM-sopimuksen 3 artiklan mukaan EVM:n tehtävänä on hankkia rahoitusta ja antaa tiukkoja, valitun rahoitusapuvälineen kannalta tarkoituksenmukaisia ehtoja noudattaen vakaustukea niille EVM:n jäsenille, joilla on tai joille uhkaa tulla vakavia rahoitusongelmia, jos tuki on välttämätöntä koko euroalueen ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi. EVM-sopimuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaan rahoitusapujärjestelyyn liittyvät ehdot sisällytetään yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka on oltava kaikilta osin SEUT-sopimuksessa määrättyjen talouspolitiikan yhteissovittamistoimenpiteiden ja erityisesti kaikkien Euroopan unionin oikeuteen kuuluvien säädösten mukainen, mukaan lukien kyseiselle EVM:n jäsenelle osoitetut lausunnot, varoitukset, suositukset ja päätökset. 

Lisäksi ehdollisuutta on arvioitava sitä koskevan oikeuskäytännön mukaisesti (ks. Unionin tuomioistuin ratkaisu, C-370/12, Pringle, kohdat 129—147). SEUT 125 artiklan tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat tervettä finanssipolitiikkaa (Pringle, kohta 135). SEUT 125 artiklassa ei sen sijaan kielletä yhtä tai useaa jäsenvaltiota myöntämästä rahoitusapua jäsenvaltiolle, joka on yhä vastuussa omista sitoumuksistaan velkojilleen, sillä edellytyksellä, että tällaiseen apuun liittyvät ehdot ovat omiaan kannustamaan viimeksi mainittua toteuttamaan tervettä finanssipolitiikkaa (Pringle, kohta 137). Tiukkojen ehtojen, jotka asetetaan kaikenlaiselle EVM:n antamalle vakaustuelle, tavoitteena on sen varmistaminen, että EVM ja saajana olevat jäsenvaltiot noudattavat unionin etenkin jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamisen alalla toteuttamia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muun muassa taata se, että jäsenvaltiot jatkavat tervettä finanssipolitiikkaa (Pringle, kohta 143). 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Matti 
Marttunen