Pöytäkirja
PeVP
35
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Maanantai 18.5.2020 klo 18.00—20.45
Läsnä
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok (8, 9, 10, 11)
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11) (8 osittain)
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
varajäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
varajäsen
Tom
Packalén
ps
varajäsen
Juhana
Vartiainen
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava valtiovarainvaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: valtiovarainministeriön edustaja, oikeusministeriön edustaja, professori Olli Mäenpää, professori Sakari Melander ja dosentti Matti Urpilainen. 
4
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302002
Muistio: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302004
Muistion liite: Sosiaali- ja terveysministeriön ohje väliaikaisesta poikkeamisesta sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilöstöön
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: valtioneuvoston kanslian edustaja, työ- ja elinkeinoministeriön edustaja, sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, professori Veli-Pekka Viljanen, professori Tuomas Ojanen ja professori Janne Salminen. 
5
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
Muu asia
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-301489
Muistio: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: valtioneuvoston kanslian edustaja, sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, professori Tuomas Ojanen, professori Veli-Pekka Viljanen ja professori Janne Salminen. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 12/2020 vp - U 9/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 7/2020 vp - E 26/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302587
HE 67/2020 vp PeV 18.05.2020 lainsäädäntöneuvos Johannes Heikkonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302588
HE 67/2020 vp PeV 18.05.2020 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302589
HE 67/2020 vp PeV 18.05.2020 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302667
HE 67/2020 vp PeV 18.05.2020 OTT, yliopistonlehtori Anu Mutanen Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302591
HE 67/2020 vp PeV 18.05.2020 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
E 8
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Timo
Kaisanlahti
työ- ja elinkeinoministeriö
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Heikkonen
oikeusministeriö
liite
professori
Veli-Pekka
Viljanen
liite
professori
Tuomas
Ojanen
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
OTT, yliopistonlehtori
Anu
Mutanen
liite
professori
Mikael
Hidén
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausunto
Esityslistan liite EDK-2020-AK-301733
Pöytäkirjan ote LiVP 16_PeV.pdf
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 4/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi sivistysvaliokunnan kannanoton: Todetaan, että sivistysvaliokunnalla ei ole ollut perustuslakivaliokunnan tarkoittamia tiedonsaantiin liittyviä ongelmia. Valiokunta päättää, ettei se anna asiasta lausuntoa. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kannanoton: Todettiin, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalla ei ole ollut perustuslakivaliokunnan tarkoittamia tiedonsaantiin liittyviä ongelmia. Valiokunta päätti, ettei se anna asiasta lausuntoa. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: liikenne- ja viestintävaliokunnan päätös: Valiokunta päätti, että se ei anna asiassa lausuntoa. Valiokunnan kanslia toimittaa perustuslakivaliokunnalle tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokunnan aiempia kantoja aiheeseen liittyen. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.5.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 10.36