Viimeksi julkaistu 25.5.2022 11.36

Pöytäkirja PeVP 50/2022 vp Perustuslakivaliokunta Keskiviikko 25.5.2022 klo 8.06—9.00 ja 9.30—10.53

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr (1, 2, 3) (4, 5 osittain) jäsen Jukka Gustafsson sd (5, 6, 7) (3, 4 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (4) (3, 5 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (5, 6, 7) (3, 4 osittain) jäsen Anna Kontula vas jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Sakari Puisto ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Wille Rydman kok jäsen Heikki Vestman kok jäsen Tuula Väätäinen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) varajäsen Johannes Koskinen sd (5 osittain) varajäsen Markus Lohi kesk 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Päätettiin poistaa kappaleen 16 viimeinen virke. 

Päätettiin poistaa kappaleesta 28 ensimmäisen virkkeen sanat "tai poikkeusolojen lainsäädäntö" sekä kappaleen viimeinen virke. Päätettiin yhdistää kappaleet 28 ja 29. 

Päätettiin poistaa kappale 30. 

Päätettiin lisätä kappaleen 34, josta oli tullut kappale 32, jälkeen uusi kappale seuraavasti: "Perustuslakivaliokunta kiinnittää lisäksi huomiota valmiuslakiin ehdotetun 122 c §:n lakitekstin ja perustelujen väliseen suhteeseen. Ehdotettu säännös koskee oleskelun ja liikkumisen kieltämistä ja rajoittamista tietyllä paikkakunnalla tai alueella. Lainkohdan perustelujen (s. 52) mukaan säännös mahdollistaa kuitenkin vain kiellon ja rajoittamisen tietyllä paikkakunnalla tai sen osassa ja on siten alueelliselta käyttöalaltaan rajatumpi kuin valmiuslain 118 §. Puolustusvaliokunnan tulee vielä tarkastella sääntelyn alueellista ulottuvuutta ja tarvittaessa muuttaa säännöstä." 

Päätettiin muuttaa kappale 41, josta oli tullut kappale 40, kuulumaan seuraavasti: "Perustuslakivaliokunnan mielestä merkityksellistä on lisäksi, että valmiuslain toimivaltuussäännösten soveltaminen on mahdollista vain laissa tarkasti rajatuissa poikkeusoloissa ja valmiuslain toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jollei tilannetta voida hallita viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin (ks. esim. PeVM 11/2020 vp). Valiokunnan mielestä poikkeuslain asiallisesta rajattuisuudesta perustuslain 73 §:ssä säädetty tässä sääntelykontekstissa edellyttää siten, että ehdotettua valmiuslain 3 §:n 6 kohdan poikkeusolomääritelmää on valtiosääntöoikeudellisista syistä vielä täsmennettävä. Poikkeusolojen olennaisen sisällön on ilmettävä täsmällisemmin määritelmäsäännöksessä ja sen piiri on rajattava koskemaan vain sellaisia laajakantoisia hybridiuhkia, jotka vakavuudeltaan rinnastuvat perustuslain 23 §:n vaatimukset täyttäviin muihin valmiuslain poikkeusoloperusteisiin. Täsmentäminen voidaan siten tehdä esimerkiksi määrittelemällä uuden poikkeusoloperusteen perusmuodon tunnusmerkistöä, mitä voidaan täydentää maininnalla perusmuodon tunnusmerkistöön vakavuudeltaan rinnastettavasta muusta uhasta. Edellä ongelmallisiksi katsottuja käsitteitä, erityisesti avointa kriittisen infrastruktuurin käsitettä, on syytä pyrkiä välttämään. Vastaavasti myös ainakin väestön toimeentulon turvaamiseen liittyviin toimivaltuuksiin liittyvää sääntelyä on edellä kuvatuin tavoin muutettava." 

Päätettiin korvata kappaleen 49, josta oli tullut kappale 48, sana "tärkeänä" sanalla "välttämättömänä". 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Kokous keskeytettiin klo 9.00 ja sitä jatkettiin klo 9.30. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28668
HE 134/2021 vp PeV 25.05.2022 kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28669
HE 134/2021 vp PeV 25.05.2022 erityisasiantuntija Amanda Mäkelä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-27152
HE 134/2021 vp PeV 25.05.2022 ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28761
HE 134/2021 vp PeV 25.05.2022 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28794
HE 134/2021 vp PeV 25.05.2022 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28670
HE 134/2021 vp PeV 25.05.2022 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
F 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty sisäministeriöliite
 • poliisijohtaja Hannele Taavila sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Amanda Mäkelä oikeusministeriöliite
 • ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • professori Tuomas Ojanen liite
 • professori Sakari Melander liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • professori Tomi Voutilainen liite

5. Hallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 173/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28673
HE 173/2021 vp PeV 25.05.2022 lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28674
HE 173/2021 vp PeV 25.05.2022 erityisasiantuntija Amanda Mäkelä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28675
HE 173/2021 vp PeV 25.05.2022 ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28700
HE 173/2021 vp PeV 25.05.2022 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28701
HE 173/2021 vp PeV 25.05.2022 professori Sakari Melander Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-28695
HE 173/2021 vp PeV 25.05.2022 professori Tomi Voutilainen Asiantuntijalausunto
F 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus sisäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Amanda Mäkelä oikeusministeriöliite
 • ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
 • professori Tuomas Ojanen liite
 • professori Sakari Melander liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • professori Tomi Voutilainen liite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 31.5.2022 klo 10.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Johannes 
Heikkonen