Pöytäkirja
PmNP
47
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 22.10.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 54/2019 vp, josta ilmenivät sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 55/2019 vp. 
2
Viikon 43 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-268137
Viikkosuunnitelma viikolle 43_2019a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 43 istuntosuunnitelman. 
3
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-268141
pne19_0001fi.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-268142
pne19_0001sv.pdf
Pääsihteeri esitteli luonnoksen puhemiesneuvoston päätökseksi työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta (PNE 1/2019 vp). Puhemiesneuvosto hyväksyi ehdotuksen annettavaksi eduskunnalle. 
4
Valtion vuoden 2019 kolmatta lisätalousarviota koskeva menettelytapa
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 
Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 23.10.2019 kello 14. 
Asian käsittely alkaa keskiviikkona 23.10.2019 klo 14 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.  
Asian yksityiskohtainen käsittely on perjantaina 25.10.2019 klo 13 pidettävässä täysistunnossa. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
5
Keskustelualoite lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-268150
KA 1_2019 vp.pdf
Puhemiesneuvosto päätti järjestää ajankohtaiskeskustelun lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta (KA 1/2019 vp, Eeva Kalli kesk ym.). Keskustelun ajankohta päätetään myöhemmin. 
6
Talousarvioaloitteet 2019
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-268153
Talousarvioaloitteet 2019 alustava laskelma 18.10.2019.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi alustavan laskelman määräaikaan mennessä jätetyistä talousarvioaloitteista. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 23.10.2019 15.51