Pöytäkirja
PuVP
5
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 19.2.2020 klo 9.30—10.30
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok (8, 9, 10)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Mika
Kari
sd (7, 8, 9, 10)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (8, 9, 10)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja
Puolustusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 2/2020 vp - U 45/2018 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta liitteenä olevan muistion "Suomen keskeiset tavoitteet EU:n ja UK:n tulevan suhteen osalta" (VNEUS2020-00106) käsittelyssä. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttavuusarvio Suomen osallistumisesta irlantilais-suomalaiseen pataljoonaan YK:n UNIFIL-operaatiossa vuosina 2012–2018
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283722
ulkoministeriön muistio 22.1.2020
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-284749
EU/YUTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/EU:n sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR MED SOPHIA –operaation mandaatin muuttaminen ja jatkaminen
Puolustusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä UTPJ 1/2020 vp - UTP 8/2015 vp. 
Merkittiin, että ulkoasiainvaliokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-284605
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen, A 7. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
- ed. Tuomiojan ehdotuksesta poistettiin kpl:n 3 alusta "Valiokunnan saaman selvityksen mukaan..." 
- ed. Mäenpään ehdotuksesta lisättiin kpl:n 3 ensimmäiseen virkkeen keskelle sana "... kotimaista..." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen
Valiokunnan oma asia
O 51/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285482
O 51/2019 vp PuV 19.02.2020 yksikön johtaja, prikaatikenraali Antti Lehtisalo, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
A 8.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285620
O 51/2019 vp PuV 19.02.2020 hallitussihteeri Timo Tuurihalme, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
B 8.
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikön johtaja, prikaatikenraali
Antti
Lehtisalo
puolustusministeriö
liite
hallitussihteeri
Timo
Tuurihalme
puolustusministeriö
liite
Merkittiin selvitys saaduksi. 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.2.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 19.2.2020 13.57