Pöytäkirja
SiVP
104
2017 vp
Sivistysvaliokunta
Perjantai 1.12.2017 klo 11.15—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Li
Andersson
vas
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Jani
Toivola
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-161416
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
_A 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aluksi hyväksyttiin säädösehdotukset. 
Edustaja Savio edustaja Elomaan kannattamana ehdotti lakiehdotuksen 5 §:n muuttamista siten, että kokeiluun osallistujien määrä olisi 5 000. 
Seuranneessa äänestyksessä mietintöluonnos voitti edustaja Savion ehdotuksen äänin 9—2, viiden edustajan äänestäessä tyhjää. 
Edustaja Savio edustaja Elomaan kannattamana ehdotti lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentin ja pykälän otsikon muuttamista siten, että 1 momentissa säädetyt erityiset opintojärjestelyt kokeiluun osallistuneen hakemuksen päättämisestä ja muutoksenhausta sovelletaan myös korkeakouluopintoihin. 
Seuranneessa äänestyksessä mietintöluonnos voitti edustaja Savion ehdotuksen äänin 9—2, viiden edustajan äänestäessä tyhjää. 
Pykäläkohtaisen käsittelyn jälkeen edustaja Nylander edustaja Anderssonin kannattamana ehdotti lakiehdotuksen hylkäämistä. Seuranneessa äänestyksessä mietintöluonnos voitti edustaja Nylanderin ehdotuksen äänin 11—5. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 3 jälkeen lisättiin näin kuuluva virke:" Sivistysvaliokunta painottaa, että Suomi on jatkossakin kaksikielinen maa, eikä tällä ehdotuksella muuteta julkishallinnon kielitaitovaatimuksia eikä toisen kotimaisen kielen opiskelua pysyvästi." 
Kappaleeseen 9 lisättiin uusi toinen virke seuraavasti: " Samalla esitetyistä riskeistä tulee olla tietoinen." 
Kappaleen 10 loppuun lisättiin seuraavat kaksi virkettä: " Valiokunta painottaa, että Opetushallituksen päättäessä seuranta-asetelman rakentamisesta se on hyvässä yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa. Seurannan tulee ulottua ajallisesti mahdollisimman pitkälle, mahdollisesti yksilötasolle asti." 
Kappaleen 14 ensimmäisestä virkkeestä poistettiin sivulause "mutta toteaa, että ongelmat eivät ole ratkaisemattomia". 
Kappaleen 20 ensimmäiseen virkkeeseen lisättiin sana "voi". Kappaleen toisen virkkeen jälkeen lisättiin näin kuuluva sivulause: " mutta valinnaisuuden vaikutukset motivaatioon eivät ole yksiselitteiset." Kappaleen toiseksi viimeiseksi virkkeeksi lisättiin seuraava: " Esimerkiksi toisen asteen opiskelijajärjestöt suhtautuvat esitykseen varovaisen myönteisesti juuri valinnaisuuden vuoksi." 
Kappaleen 21 kolmanteen virkkeeseen lisättiin sana "viimeistään". 
Kappaleen 29 ensimmäisen virkkeen sivulause muutettiin kuulumaan seuraavasti: " siinä olisi voitu ottaa kantaa maamme kaksikielisyyden perusteella toteutettuun ruotsin kielen opetukseen tehtyä enemmän." 
Kappaleen 30 toinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Strategian taustalla on tietoisuus siitä, että suomen ja ruotsin kielten oppiminen ei ole tyydyttävää pitkällä aikavälillä." 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: 1. ed. Elomaa ja Savio, 2. ed. Gustafsson, Eloranta, Toivola ja Andersson. 3. Nylander (B, C ja D 3) 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-134158
Perusmuistio
Keskusteltiin jatkokirjelmän EJ 21/2017 vp - E 21/2015 vp jatkokäsittelystä. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 7.12.2017 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 20.12.2017 10:48