Pöytäkirja
SiVP
119
2018 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 7.2.2019 klo 12.00—13.40
Läsnä
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
jäsen
Li
Andersson
vas
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (1, 2, 3, 4)
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk (4, 5 osittain)
jäsen
Mikaela
Nylander
r (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain)
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk (1, 2, 3, 4)
jäsen
Pekka
Puska
kesk (5 osittain)
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Jani
Toivola
vihr (4, 5, 6, 7)
jäsen
Pilvi
Torsti
sd
jäsen
Raija
Vahasalo
kok (1, 2, 3, 4)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot: "Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa: Ainutkertainen voimavara, joka edellyttää uutta poliittista sitoutumista" ja "Yhdenmukaistetut standardit: avoimuuden ja oikeusvarmuuden parantaminen täysin toimivilla sisämarkkinoilla"
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Sivistysvaliokunta toteaa, että trilogineuvottelut ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM (2016)593 final) ovat olleet vireillä 2.10.2018 lukien, jolloin Suomen neuvotteluasema ja realistiset mahdollisuudet vaikuttaa vielä neuvoteltavana oleviin ratkaisuvaihtoehtoihin ovat valiokunnan arvion mukaan olleet rajoitetut. Valiokunta toteaa, että eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien kannalta olisi ollut asianmukaista, että eduskuntaa olisi informoitu asiasta heti sen jälkeen, kun EU-parlamentti hyväksyi näkemyksensä direktiivistä 15.9.2018 mutta viimeistään ennen trilogineuvottelujen alkamista. Sivistysvaliokunta on aiemmassa lausunnossaan asiasta (SiVL 5/2017 vp) korostanut silloin käsiteltävänä olevien ehdotusten keskeneräisyyttä ja tarvetta tarkentaa niitä merkittäviltä osin. Käsiteltävänä olevassa U-jatkokirjelmässä on painokkaasti esitetty, että tarvittavia tarkennuksia ei kaikilta osin ole saatu.Sivistysvaliokunta korostaa nyt, että digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tarvitaan yhteisesti hyväksyttävät ja selkeät toimintamallit, joilla tekijänoikeudet selkeästi ja tehokkaasti turvaten mahdollistetaan laajasti digitaalisten palvelujen ja sisältöjen käyttö myös rajat ylittävissä tilanteissa ja uudenlaisten palvelujen sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että Suomi edelleen tässäkin vaiheessa pyrkii mahdollisuuksien rajoissa vaikuttamaan siihen, että jos direktiiviehdotus hyväksytään, syntyvästä ratkaisusta käy mahdollisimman selkeästi ilmi kansallisen liikkumavaran laajuus ja että siinä selkeästi mahdollistetaan kehittyneiden ja toimivien kansallisten sopimuspohjaisten toimintamallien käyttö jatkossakin.Sivistysvaliokunta korostaa, että kaikessa tekijänoikeuden kehittymisessä ja erityisesti uusien lähioikeuksien perustamisessa keskeistä tulee olla se, että ehdotettu uusi oikeus vastaa yleistä oikeudenmukaisuutta. Tässä tarkastelussa on otettava huomioon myös muiden tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksien turvaaminen ja uuden oikeuden käytännön vaikutus muun muassa sananvapauteen. Mikäli nämä näkökohdat turvataan sivistysvaliokunta voi kannattaa artiklassa 11 ehdotettua uutta lehtijulkaisujen kustantajille säädettävää oikeutta.Sivistysvaliokunta korostaa kuitenkin, että artiklassa 12 säädettäväksi ehdotettu kustantajien oikeus korvaukseen ei saa miltään osin vaikuttaa kielteisesti kansallisiin kopiointi- ja lainauskorvauskäytäntöihimme. Suomessa on katsottu, että yksityisen kopioinnin hyvityksen saamiskelpoisuus ei ole sopimuksilla siirrettävissä. Ehdotusta ei saa säätää jäsenmaita pakottavassa muodossa siten, että se heikentää perusteettomasti nykyisten korvauksen saajien taloudellista asemaa. Sivistysvaliokunta pitää edelleen erittäin perusteltuna sitä, että direktiivin valmistelussa komissio on arvioinut erilaisten välittäjiksi katsottujen palveluiden rooleja ja etsinyt keinoja, joilla oikeudenhaltijat saisivat osansa palveluista kertyvistä tuloista. Valiokunta painottaa tältä osin direktiiviehdotuksen hyväksyttävyyden arvioinnin kannalta sen sisältämien oikeudellisten ja muiden rajausten selkeyttä ja toimivuutta, ehdotuksessa vaadittujen toimien tehokkuutta ja esitetyn vastuun oikeasuhtaisuutta kaikkien osapuolten osalta sekä palvelujen tarjoajille ehdotuksesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten määrän kohtuullisuutta. Ehdotuksen suhde sähköistä kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Näiden edellytysten ja näkökohtien toteutuessa riittävässä määrin sivistysvaliokunta voi kannattaa artiklassa 13 tavoiteltua asiantilaa, että varmistetaan tekijänoikeuden haltijoiden kohtuullinen korvaus tekijänoikeudenalaisen materiaalin käytöstä.Muutoin sivistysvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244426
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 pääsihteeri Teemu Japisson, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry Asiantuntijalausunto
_ A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244427
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 toiminnanjohtaja Kristiina Jakobsson, Koululiikuntaliitto Asiantuntijalausunto
_ B 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-244428
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 toiminnanjohtaja Kristiina Jakobsson, Koululiikuntaliitto Asiantuntijalausunto
_ C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244434
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 pääsihteeri Christel Björkstrand, Finlands Svenska Idrott Asiantuntijalausunto
_ D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244441
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 pääsihteeri Christel Björkstrand, Finlands Svenska Idrott Asiantuntijalausunto
_ E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244431
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 erityisasiantuntija Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
_ F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244432
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 VTT, dosentti, johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti Asiantuntijalausunto
_ G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244433
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 jäsen Niina Antikainen, Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry Asiantuntijalausunto
_ H 5
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääsihteeri
Teemu
Japisson
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
liite
toiminnanjohtaja
Kristiina
Jakobsson
Koululiikuntaliitto
liite
pääsihteeri
Christel
Björkstrand
Finlands Svenska Idrott
liite
erityisasiantuntija
Päivi
Nykyri
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
VTT, dosentti, johtaja
Päivi
Topo
Ikäinstituutti
liite
jäsen
Niina
Antikainen
Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry
liite
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 8.2.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 26.3.2019 8:42