Viimeksi julkaistu 31.5.2021 17.47

Pöytäkirja SiVP 119/2018 vp Sivistysvaliokunta Torstai 7.2.2019 klo 12.00—13.40

Läsnä
puheenjohtaja Tuomo Puumala kesk jäsen Li Andersson vas jäsen Ritva Elomaa ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Eeva-Johanna Eloranta sd (1, 2, 3, 4) jäsen Jukka Gustafsson sd (6, 7) (5 osittain) jäsen Marisanna Jarva kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Kimmo Kivelä sin (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Hanna Kosonen kesk (4, 5 osittain) jäsen Mikaela Nylander r (1, 2, 3, 4, 6, 7) (5 osittain) jäsen Ulla Parviainen kesk (1, 2, 3, 4) jäsen Pekka Puska kesk (5 osittain) jäsen Sari Sarkomaa kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Sami Savio ps jäsen Jani Toivola vihr (4, 5, 6, 7) jäsen Pilvi Torsti sd jäsen Raija Vahasalo kok (1, 2, 3, 4) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Kaj Laine  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot: "Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa: Ainutkertainen voimavara, joka edellyttää uutta poliittista sitoutumista" ja "Yhdenmukaistetut standardit: avoimuuden ja oikeusvarmuuden parantaminen täysin toimivilla sisämarkkinoilla"

Valtioneuvoston E-selvitysE 116/2018 vp

Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 63/2016 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 38/2018 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Sivistysvaliokunta toteaa, että trilogineuvottelut ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM (2016)593 final) ovat olleet vireillä 2.10.2018 lukien, jolloin Suomen neuvotteluasema ja realistiset mahdollisuudet vaikuttaa vielä neuvoteltavana oleviin ratkaisuvaihtoehtoihin ovat valiokunnan arvion mukaan olleet rajoitetut. Valiokunta toteaa, että eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien kannalta olisi ollut asianmukaista, että eduskuntaa olisi informoitu asiasta heti sen jälkeen, kun EU-parlamentti hyväksyi näkemyksensä direktiivistä 15.9.2018 mutta viimeistään ennen trilogineuvottelujen alkamista. Sivistysvaliokunta on aiemmassa lausunnossaan asiasta (SiVL 5/2017 vp) korostanut silloin käsiteltävänä olevien ehdotusten keskeneräisyyttä ja tarvetta tarkentaa niitä merkittäviltä osin. Käsiteltävänä olevassa U-jatkokirjelmässä on painokkaasti esitetty, että tarvittavia tarkennuksia ei kaikilta osin ole saatu. Sivistysvaliokunta korostaa nyt, että digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tarvitaan yhteisesti hyväksyttävät ja selkeät toimintamallit, joilla tekijänoikeudet selkeästi ja tehokkaasti turvaten mahdollistetaan laajasti digitaalisten palvelujen ja sisältöjen käyttö myös rajat ylittävissä tilanteissa ja uudenlaisten palvelujen sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että Suomi edelleen tässäkin vaiheessa pyrkii mahdollisuuksien rajoissa vaikuttamaan siihen, että jos direktiiviehdotus hyväksytään, syntyvästä ratkaisusta käy mahdollisimman selkeästi ilmi kansallisen liikkumavaran laajuus ja että siinä selkeästi mahdollistetaan kehittyneiden ja toimivien kansallisten sopimuspohjaisten toimintamallien käyttö jatkossakin.Sivistysvaliokunta korostaa, että kaikessa tekijänoikeuden kehittymisessä ja erityisesti uusien lähioikeuksien perustamisessa keskeistä tulee olla se, että ehdotettu uusi oikeus vastaa yleistä oikeudenmukaisuutta. Tässä tarkastelussa on otettava huomioon myös muiden tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksien turvaaminen ja uuden oikeuden käytännön vaikutus muun muassa sananvapauteen. Mikäli nämä näkökohdat turvataan sivistysvaliokunta voi kannattaa artiklassa 11 ehdotettua uutta lehtijulkaisujen kustantajille säädettävää oikeutta.Sivistysvaliokunta korostaa kuitenkin, että artiklassa 12 säädettäväksi ehdotettu kustantajien oikeus korvaukseen ei saa miltään osin vaikuttaa kielteisesti kansallisiin kopiointi- ja lainauskorvauskäytäntöihimme. Suomessa on katsottu, että yksityisen kopioinnin hyvityksen saamiskelpoisuus ei ole sopimuksilla siirrettävissä. Ehdotusta ei saa säätää jäsenmaita pakottavassa muodossa siten, että se heikentää perusteettomasti nykyisten korvauksen saajien taloudellista asemaa. Sivistysvaliokunta pitää edelleen erittäin perusteltuna sitä, että direktiivin valmistelussa komissio on arvioinut erilaisten välittäjiksi katsottujen palveluiden rooleja ja etsinyt keinoja, joilla oikeudenhaltijat saisivat osansa palveluista kertyvistä tuloista. Valiokunta painottaa tältä osin direktiiviehdotuksen hyväksyttävyyden arvioinnin kannalta sen sisältämien oikeudellisten ja muiden rajausten selkeyttä ja toimivuutta, ehdotuksessa vaadittujen toimien tehokkuutta ja esitetyn vastuun oikeasuhtaisuutta kaikkien osapuolten osalta sekä palvelujen tarjoajille ehdotuksesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten määrän kohtuullisuutta. Ehdotuksen suhde sähköistä kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Näiden edellytysten ja näkökohtien toteutuessa riittävässä määrin sivistysvaliokunta voi kannattaa artiklassa 13 tavoiteltua asiantilaa, että varmistetaan tekijänoikeuden haltijoiden kohtuullinen korvaus tekijänoikeudenalaisen materiaalin käytöstä.Muutoin sivistysvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2018 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244426
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 pääsihteeri Teemu Japisson, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry Asiantuntijalausunto
_ A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244427
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 toiminnanjohtaja Kristiina Jakobsson, Koululiikuntaliitto Asiantuntijalausunto
_ B 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2019-AK-244428
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 toiminnanjohtaja Kristiina Jakobsson, Koululiikuntaliitto Asiantuntijalausunto
_ C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244434
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 pääsihteeri Christel Björkstrand, Finlands Svenska Idrott Asiantuntijalausunto
_ D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244441
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 pääsihteeri Christel Björkstrand, Finlands Svenska Idrott Asiantuntijalausunto
_ E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244431
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 erityisasiantuntija Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
_ F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244432
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 VTT, dosentti, johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti Asiantuntijalausunto
_ G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-244433
VNS 6/2018 vp SiV 07.02.2019 jäsen Niina Antikainen, Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry Asiantuntijalausunto
_ H 5

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • pääsihteeri Teemu Japisson Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ryliite
  • toiminnanjohtaja Kristiina Jakobsson Koululiikuntaliittoliite
  • pääsihteeri Christel Björkstrand Finlands Svenska Idrottliite
  • erityisasiantuntija Päivi Nykyri SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
  • VTT, dosentti, johtaja Päivi Topo Ikäinstituuttiliite
  • jäsen Niina Antikainen Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ryliite

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 8.2.2019 klo 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Kaj 
Laine