Viimeksi julkaistu 22.2.2023 13.36

Pöytäkirja SiVP 132/2022 vp Sivistysvaliokunta Torstai 16.2.2023 klo 12.00—13.26

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps jäsen Jukka Gustafsson sd jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain) jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps jäsen Mikko Ollikainen r (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain) jäsen Pirkka-Pekka Petelius vihr jäsen Ville Valkonen kok jäsen Sofia Vikman kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Maiju Tuominen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 43/2022 vp
Hallituksen esitysHE 313/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 43/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 58/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 85/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 41/2022 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 15.2.2023 jaetun mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi 1. ja 2. lakiehdotukseen sisältyvät pykäläehdotukset mietintöluonnoksen mukaisina äänestyksen jälkeen. Edustaja Vikman edustaja Juuson kannattamana esitti, että 1. lakiehdotuksen 25 h § muutetaan vastalauseesta ilmenevään muotoon. Seuranneessa äänestyksessä mietintöluonnos voitti edustaja Vikmanin ehdotuksen äänin 8—6.  

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Perustelujen kappaleen 11 viimeisen virkkeen sana ”henkilö” korvattiin sanalla ”asiantuntija”. 

Perustelujen kappaleen 21 viimeiseen virkkeeseen lisättiin sanat ”ja pidetty tärkeänä”. 

Perustelujen kappaleen 31 ensimmäisen virkkeen sanat ”on arvioinnissaan päätynyt puoltamaan” korvattiin sanalla ”puoltaa”. 

Ed. Honkasalo ehdotti ed. Peteliuksen kannattamana, että perustelujen kappaleen 32 toisen virkkeen sana ”välttämättömänä” korvataan sanalla ”tärkeänä” ja saman virkkeen sana ”viipymättä” poistetaan. Seuranneessa äänestyksessä ed. Honkasalon ehdotus voitti mietintöluonnoksen äänin 8—6. 

Valiokunnan päätösehdotuksen kolmas ponsi korjattiin muotoon ”Eduskunta hyväksyy kolme lausumaa.” Eduskunnan hyväksyttäviksi ehdotettiin seuraavia lausumia: 

”1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi tekijänoikeuslain toimivuutta ja vaikutuksia eri tahojen ja toimijoiden näkökulmista. Arvioinnissa tulee lisäksi huomioida perusoikeusvaikutusten punninta suhteessa sääntelyn tulkinta- ja soveltamiskäytäntöihin ja määrittelytarpeet erityisesti alkuperäisen ja edelleen lähettämisen suhteen. Arvioinnissa mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin tulee puuttua valmistelemalla tarvittavat lainsäädäntömuutokset EU-oikeuden ja kansallisen liikkumavaran mahdollistamissa puitteissa. 

2. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja arvioi ehdotetun sääntelyn toimivuutta opetus- ja tutkimuskäytännössä oikeudenhaltijoiden, opettajien ja oppilaitosten näkökulmista ja sen perusteella valmistelee tarvittavat säädösmuutosesitykset. 

3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tarpeen tekijänoikeusjärjestelmän läpinäkyvyyden sekä lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseksi kansallinen liikkumavara huomioon ottaen.” 

Perustelujen kappaleiden 32, 43, 68, 89, 92, 103, 111 ja 112 loppuun lisättiin viittaukset lausumiin. 

Muilta osin luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: kok ja ps. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Sivistysvaliokunnan ajankohtaiset EU-asiat

Valiokunnan oma asiaO 17/2019 vp

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Sivistysvaliokunnan sidosryhmätapaamiset

Valiokunnan oma asiaO 50/2019 vp

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Perustaidot perusopetuksessa

Valiokunnan oma asiaO 81/2019 vp

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Kiusaaminen ja fyysinen väkivalta kouluissa

Valiokunnan oma asiaO 64/2020 vp

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8. Oppimisen tuen kokonaisuudistuksen toteuttamista koskevan kansallisen toimenpideohjelman valmistelu ja eteneminen (SiVM 19/2021 vp, kannanoton kohta 6)

Valiokunnan oma asiaO 30/2022 vp

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Lahtinen