Pöytäkirja
SiVP
32
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Tiistai 16.6.2020 klo 12.00—13.38
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (6, 7) (5 osittain)
varajäsen
Jenna
Simula
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-308144
Toissijaisuusasioiden_lista_12.6.2020.pdf
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. TS 24/2020 vp 
4
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-307995
HE 86/2020 vp SiV 16.06.2020 Pääkaupunkiseudun ateistit ry Asiantuntijalausunto
_ A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-307975
HE 86/2020 vp SiV 16.06.2020 Leijonaemot ry Asiantuntijalausunto
_ B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308269
HE 86/2020 vp SiV 16.06.2020 Omaishoitajaliitto ry Asiantuntijalausunto
_ C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308312
HE 86/2020 vp SiV 16.06.2020 Suomen Luokanopettajat ry Asiantuntijalausunto
_ D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308338
HE 86/2020 vp SiV 16.06.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
_ E 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-308339
HE 86/2020 vp SiV 16.06.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
_ F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308207
HE 86/2020 vp SiV 16.06.2020 professori Jani Erola Asiantuntijalausunto
_ G 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-308336
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
_ H 5
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 18/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Pääkaupunkiseudun ateistit ry
liite
Leijonaemot ry
liite
Omaishoitajaliitto ry
liite
Suomen Luokanopettajat ry
liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
professori
Jani
Erola
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaletta 6 täydennettiin kuulumaan seuraavasti: " Perustuslakivaliokunta esittää hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Perustuslakivaliokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että perustuslain 16 §:n 1 momentissa ei edellytetä tiettyä perusopetuksen toteuttamistapaa, eikä siirtyminen lähiopetuksesta etäopetukseen sinänsä merkitse välttämättä perusoikeusrajoitusta. Ehdotetun sääntelyn mukaan oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana laissa tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn mukaisesti. 
Kappaleen 10 alkuun lisättiin seuraava virke: "Sivistysvaliokunta korostaa lasten näkemysten selvittämisen tärkeyttä ja kiinnittää huomiota siihen, että lasten näkemysten selvittäminen on jäänyt tästä hallituksen esityksestä pois." 
Kappaleen 14 jälkeen lisättiin kolme uutta kappaletta seuraavasti: " Perustuslakivaliokunta painottaa lausunnossaan vammaisten oikeuksien yleissopimuksesta (Sop.S. 27/2016) johtuvia erityisiä vaatimuksia. Yleissopimuksen 9 artiklan määräykset esteettömyydestä ja saavutettavuudesta soveltuvat myös opetuksen järjestämiseen etäyhteyksiä hyödyntäen. Esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittavat sitä, että vammaisille henkilöille tulee varmistaa yhdenvertainen pääsy erilaisiin järjestelyihin ja palveluihin, kuten fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen sekä tiedottamiseen ja viestintään. Yleissopimuksen 9 artiklan mukaan saavutettavuuden esteitä tulee tunnistaa ja poistaa kouluissa. Opetuksen on siten oltava yleissopimuksen tarkoittamalla tavalla esteetöntä ja saavutettavaa myös vammaisille oppilaille. 
Perustuslakivaliokunta korostaa lausunnossaan myös yleissopimuksen mukaisia velvoitteita kohtuullisiin mukautuksiin järjestettäessä opetusta etäyhteyksiä hyödyntäen. Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan yleissopimuksen 2 artiklan mukaan tarvittaessa yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta ja joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kohtuullisista mukautuksista säädetään myös yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014). Velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin koskee myös oikeutta opetukseen ja koulutukseen. 
Sivistysvaliokunta yhtyy näihin perustuslakivaliokunnan huomioihin. Sivistysvaliokunta korostaa, että vammaisten oikeuksien yleissopimus on voimassa myös poikkeusoloissa." 
Kappaleen 16 jälkeen lisättiin uusi kappale seuraavasti: " Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, että opetuksen järjestäjällä on velvollisuus muussa kuin lähiopetuksessa annettavassa opetuksessa antaa kaikille oppilaille maksuton ateria. Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että opetuksen järjestäjä päättää oman kokonaisvaltaisen tarkoituksenmukaisuusharkintansa mukaan millä tavalla perusopetuslain mukainen maksuton ruokailu oppilaille toteutetaan käytännössä. 
Kappaleen 35 toiseksi viimeiseen virkkeeseen lisättiin suluissa sanat " (mm. ohjaaja, avustaja, erityisopetus)". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 21.8.2020 10.10