Pöytäkirja
SiVP
35
2019 vp
Sivistysvaliokunta
Tiistai 26.11.2019 klo 13.05—13.18
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (4, 5 osittain)
jäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Emma
Kari
vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (5, 6, 7)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk (5, 6, 7)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Sari
Multala
kok (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (4, 5) (3osittain)
jäsen
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
jäsen
Sofia
Vikman
kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
varajäsen
Juha
Mäenpää
ps (6, 7) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Ministeriön selvitys/ HE 31/2017 - EV 49/2017 vp (SiVM 4/2017 vp)
Esityslistan liite EDK-2019-AK-276219
OKM_Selvitys_HE_31_2017_EV_49_2017_SiVM_4_2017_Karvi_YO-lautakunta.pdf
_ A 3
- Merkittiin saaduksi opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys Organisaatiouudistuksen vaikutukset Kansallisen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan itsenäisyyteen, riippumattomuuteen ja kansalinvälisesti tunnustettuun asemaan (OKM/42/010/2019) 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276280
HE 34/2019 vp SiV 26.11.2019 Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL Asiantuntijalausunto
_ A 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-276367
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta
_ A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen kolme sana ”vähennetään” muutettiin sanaksi ”vähenee”. 
Kappaleen 8 ensimmäisen virkkeen jälkeen lisättiin virke: ”Lukiokoulutuksen kokonaiskustannukset olivat 784 milj. euroa vuonna 2018.” 
Kappaleen 12 kohdalla edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti, että kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: " Hallituskauden merkittävin uudistustavoite on oppivelvollisuusiän nosto 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuusiän pidentäminen ei kuitenkaan ole vaikuttavin tapa puuttua lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen. Tarvitsemme sen sijaan oikea-aikaista tukea sekä panostuksia aina varhaisista vuosista lähtien. Toisen asteen koulutuksen laadun varmistaminen edellyttää lisäresursseja nykyisiin toimintoihin, kuten mietinnössä todetaan. Hallitus on panostamassa 107 miljoonaa uusiin velvoitteisiin korjaamatta vanhoja rahoitusvajeita." 
Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 10—6. 
Muilta osin luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistuksen. Valmistelun yhteydessä on muun muassa arvioitava, voidaanko pienten lukioiden lisä muuttaa lukiokoulutuksen saavutettavuuslisäksi. Uuden rahoitusmallin on oltava ennakoitava, ja rahoituksen on vastattava paremmin lukiokoulutuksesta aiheutuvia todellisia kustannuksia." 
Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 10—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Päätettiin, että vastalauseet tulee toimittaa valiokunnan kansliaan klo 14.30 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Risikko, Multala ja Vikman, B 3. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 27.11.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 14.1.2020 12.45