Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.59

Pöytäkirja SiVP 47/2020 vp Sivistysvaliokunta Perjantai 4.12.2020 klo 15.30—21.37

Läsnä
puheenjohtaja Paula Risikko kok varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta sd jäsen Sanna Antikainen ps jäsen Marko Asell sd jäsen Jukka Gustafsson sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Veronika Honkasalo vas jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Hilkka Kemppi kesk (1, 2, 5) (3, 4 osittain) jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Pasi Kivisaari kesk jäsen Ari Koponen ps jäsen Noora Koponen vihr jäsen Sari Multala kok jäsen Mikko Ollikainen jäsen Sofia Vikman kok varajäsen Eveliina Heinäluoma sd varajäsen Saara Hyrkkö vihr varajäsen Pia Lohikoski vas varajäsen Anders Norrback r (1, 2) (3 osittain) varajäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2) (3 osittain) varajäsen Sofia Virta vihr 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Lahtinen  valiokuntaneuvos Kaj Laine  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 22 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 173/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 1, 141/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 21/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 43/2020 vp

Sihteeri esitteli uudistetun mietintöluonnoksen A 3. 

Sivistysvaliokunta jatkoi asian yksityiskohtaista käsittelyä. 

Valiokunta hyväksyi ensimmäisen lakiehdotuksen 7, 8, 13, 15,17, ja 24 §:n, toisen lakiehdotuksen 18 §:n, neljännen lakiehdotuksen 24 §:n ja viidennen lakiehdotuksen 97 §:n, jotka jätettiin auki odottamaan uutta mietintöluonnosta. Ensimmäisen lakiehdotuksen 7 §:n 3 momentin sana lakisääteinen muutettiin sanaksi välttämätön. Valiokunta hyväksyi lakiehdotusten voimaantulosäännökset, johtolauseet ja lakien nimikkeet. 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti 1.—30. lakiehdotuksen hylkäämistä. 

Edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti myös 1.—30. lakiehdotuksen hylkäämistä. Ehdotukset olivat yhtenevät, joten niistä äänestettiin yhdessä pohjaa vastaan. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti hylkäysehdotuksen äänin 11—6. 

Valiokunta jatkoi mietintöluonnoksen perustelujen käsittelyä. 

Valiokunta hyväksyi mietintäluonnokseen lisätyn luvun 8, Perustuslakivaliokunnan lausunto, kokonaisuudessaan. 

Kappaleen 18 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen kahden ensimmäisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Edustaja Eloranta edustaja Kivisaaren kannattamana ehdotti kappaleen 22 poistamista kokonaan. 

Edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti kappaleen viimeisen virkkeen poistamista. 

Seuranneessa äänestyksessä asetettiin ensin vastakkain edustaja Multalan ehdotus (Jaa) ja edustaja Elorannan ehdotus (Ei). Äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti äänin 14—3.Seuraavaksi asetettiin vastakkain pohja (Jaa) ja edustaja Elorannan ehdotus (Ei). Äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti äänin 14—3. 

Kappaleessa 23 muutettiin sana akateeminen sanaksi tieteellinen. 

Kappaleen 24 kohdalla edustaja Eloranta edustaja Kiljusen ehdotti, että kappaleen alkuun lisätään sana joissakin. Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti pohjan äänin 14—3. 

Edustaja Vikman edustaja Multalan kannattamana ehdotti, että kappaleeseen lisätään uusi toinen virke kuulumaan seuraavasti, "Perustuslakivaliokunta lausuu myös, että esityksen tavoitteisiin olisi mahdollista pyrkiä myös muilla keinoilla, kuten oppilaiden ja opiskelijoiden tuella ja ohjaamisella". Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Vikmanin ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 26 kohdalla edustaja Eloranta edustaja Kivisaaren kannattamana ehdotti, että kappaleen viimeinen virke poistetaan. Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti pohjan äänin 11—6. 

Kappaleen 27 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen toisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 28 kohdalla edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti kappaleen toiseen virkkeeseen lisättäväksi sanan "määräaikaisia". Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 29 kohdalla edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti kappaleeseen lisättäväksi kaksi virkettä. " Määräaikainen rahoitus muihin toimiin kuitenkin päättyy vuonna 2022 ja oppivelvollisuus on astunut täysimääräisesti voimaan vasta vuonna 2024. Käytännössä näiden kertaluonteisten määrärahalisäysten päättymisen jälkeen kunnat joutuvat ottamaan resurssit muusta toiminnastaan." 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen poistamista. 

Ehdotukset eivät olleet toisensa pois sulkevia, joten niistä äänestettiin kummastakin erikseen pohjaa vastaan. Seuranneissa äänestyksissä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11 - 6 ja edustaja Multalan ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 30 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 33 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Kappaleen 34 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 1 virkkeen sana "akateeminen" muutettiin sanaksi "tieteellinen". 

Kappaleen 35 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen ja viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 36 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen ja viimeisen virkkeen poistamista. Valiokunta päätti äänestää ehdotuksista erikseen. 

Pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen ensimmäisen virkkeen poistamiseksi äänin 14— 3. 

Pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen viimeisen virkkeen poistamiseksi äänin 11—6. 

Kappaleen 37 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 38 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen kolmen ensimmäisen virkkeen poistamista. Edustaja Multala ehdotti kappaleen kolmannen virkkeen poistamista ja yhtyi sen vuoksi edustaja Antikaisen ehdotukseen. 

Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 42 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 44 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen toisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 46 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 47 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 48 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 49 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 52 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen poistamista.  

Edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti, että kappaleen loppuun lisätään uusi virke, "Asiantuntijakuulemissa kävi kuitenkin myös ilmi, että kasvatustieteissä on todettu, että ulkoinen pakko voi jopa heikentää sisäistä motivaatiota opiskeluun". 

Ehdotukset eivät olleet toisensa pois sulkevia, joten niistä äänestettiin erikseen. 

Äänestyksissä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää, ja pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 58 kohdalla edustaja Eloranta edustaja Kiljusen kannattamana ehdotti, että kappaleen viimeisestä virkkeestä poistetaan sanat "ennen kaikkea". Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti pohjan äänin 11—6. 

Valiokunta päätti lisätä kappaleen 60 jälkeen seuraavat kaksi kappaletta: "Hallitusohjelman mukaan oppivelvollisuuden laajentamiseen rakennetaan erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toisen asteen tutkintoihin, esimerkiksi kymppiluokat, kansanopistot, työpajatoiminta, kuntoutus ja valmentavat koulutukset. Jokaisella toimijataholla on uudistuksen toteutumisessa oma merkittävä rooli ja tehtävä. 

Työpajat tarjoavat valmennukselliselle tuelle ja oppimiselle rakentuvia oppimisympäristöjä, joista hyötyvät sekä koulutuksen järjestäjät että ennen kaikkea tukea tarvitsevat opiskelijat. Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö perustuu sopimuksellisuuteen. Keskeyttämisuhassa olevia nuoria ohjataan työpajoille ja he olisivat itsekin tulossa, mutta työpajojen antama palvelu edellyttää koulutuksen järjestäjiltä opiskelijapäiväkorvausta, joka perustuu sopimuksellisuuteen. Valiokunta katsoo, että työpajoilla on tärkeä merkitys opiskelijan oppivelvollisuuden suorittamisen tukena. Sivistysvaliokunta korostaa, että koulutuksen järjestäjien tulee korvata kustannukset oppivelvollisuustehtävän osalta myös työpajoille." 

Kappaleen 62 ensimmäinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti, " Valiokunta painottaa, että tukea tarvitsevien ja opintonsa keskeyttämisvaarassa olevien nuorten erilaisiin elämäntilanteisiin ja tuentarpeisiin tulee olla saatavilla riittävästi tukea ja ohjausta".  

Kappaleen 66 alkuun lisättiin uusi virke seuraavasti, " Tutkintoon valmentava koulutus on olennainen osa oppivelvollisuuden laajentamista erityisesti heikkojen perustaitojen vahvistajana ja ehyen koulutuspolun turvaajana". 

Kappaleen 67 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen virkkeen muuttamista kuulumaan seuraavasti, " Riittävän suurella, tarveharkintaisella oppimateriaalilisällä vahvistetaan nuorten keskinäistä yhdenvertaisuutta". Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Kappaleen 71 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 73 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 74 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen kolmannen virkkeen poistamista ja sanan "suvaitsevaisuutta" poistamista viimeisestä virkkeestä. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 77 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen virkkeen alkuosan, "oppivelvollisuuden pidentämisen tavoitteiden kannalta" ja toisen virkkeen lauseen osan " lapsiin, jotka kuuluvat kielivähemmistöihin, kuten vasta maahan muuttaneet lapset" poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Kappaleeseen 82 lisättiin loppuun uusi virke kuulumaan seuraavasti, " Valiokunta toteaa, että uudistuksessa tulee turvata myös vuonna 2021 perusopetuksen päättävän ikäluokan mahdollisuus saada tehostettua opinto-ohjausta jatko-opintojen suhteen". 

Kappaleen 84 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen kahden ensimmäisen virkkeen korvaamista uudella virkkeellä seuraavasti, "Valiokunta katsoo, ettei hakeutumis- ja oppivelvollisuus perusopetuksen jälkeen ole nykytilannetta olennaisesti mielekkäämpi nuoren tai yhteiskunnan näkökulmasta". Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti kappaleen viimeisen virkkeen muuttamista kuulumaan siten, että "koulutuksen järjestäjille on varattava riittävät resurssit, jotta mahdollisuus laadukkaaseen ja oikea-aikaiseen ohjaukseen ja tukeen ei vaarannu". Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Kappaleen 85 jälkeinen otsikko muutettiin kuulumaan "Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten asema". 

Kappale 90 ja sitä edeltävä otsikko poistettiin. 

Kappaleen 91 edelle lisättiin uusi näin kuuluva kappale, " Vammaisten, sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutuksen turvaamisessa tulee huomioida, että he saattavat tarvita oppimisen tueksi terveyspalveluja, sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisia palveluja sekä myös Kelan palveluja, esimerkiksi henkilökohtaisen avun, apuvälineitä, kuntoutusta, tulkkauspalvelua tai kuljetuspalveluja. Nämä palvelut räätälöidään yksilöllisesti opiskelijalle. Ongelmana on, että niitä haetaan eri paikoista, jonka takia tarvitaan hyvää yhteistyötä koulutuksen järjestäjän, kunnan, sairaanhoitopiirin sekä Kelan kanssa. Tämä edellyttää koulutuksen järjestäjältä ja muilta organisaatioilta suunnitelmallista yhteistyötä ja koordinointia." 

Kappale 96 poistettiin. 

Kappaleen 98 ensimmäiseen virkkeeseen lisättiin sana "ennen". 

Kappaleen 102 jälkeinen otsikko muutettiin kuulumaan " Oppivelvollisuutta suorittavan opiskelijan eräät ohjaus- ja tukipalvelut". 

Otsikon jälkeen lisättiin seuraavat kaksi uutta kappaletta: " Asiantuntijakuulemisissa on kiinnitetty huomio riittäviin opiskelijoiden ohjauspalveluihin. Hallituksen esitykseen onkin sisällytetty juuri näitä elementtejä; nivelvaiheen ohjausta, lisäohjausta keskeyttämisuhkatilanteisiin, valmentavan koulutuksen erityistä tukea, tehostettua opinto-ohjausta ja jälkiopinto-ohjausta. Valiokunta pitää tärkeänä huolehtia näiden resurssien sekä opinto-ohjaajien koulutusmäärien riittävyydestä.  

Valiokunta kiinnittää huomion oppivelvollisuusuudistuksen onnistumisessa lasten ja nuorten riittävään tukeen. Tärkeä merkitys on yksilöllisen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon ja oppilaitosnuorisotyön riittävällä määrällä. Oppilaan opintojen etenemistä ja hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin tulee löytää ratkaisuja mahdollisimman varhain koko koulutuspolulla varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin. Näitä ovat etenkin mielenterveysongelmien ja neuropsykiatristen ongelmien sekä oppimisvaikeuksien ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen, pedagoginen tuki, hoito, kuntoutus sekä näihin liittyvä osaaminen ja sen kehittäminen koko koulutuspolulla, oppilashuollossa ja terveydenhuollossa. Valiokunta pitää tärkeänä seurata oppivelvollisuutta suorittavien oppilaiden ja opiskelijoiden tuen riittävyyttä ja vaikuttavuutta. 

Kappale 103 muutettiin kuulumaan seuraavasti, " Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille tarve muuttaa ja yhtenäistää tukiopetukseen, erityisopetukseen ja erityiseen tukeen liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä. Tällä hetkellä tuen käsitteistö ja opiskelijan oikeus tukeen eroavat riippuen siitä, missä oppija opiskelee. Valiokunta korostaa, että lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille tulee turvata oikeus tukiopetukseen sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijoille oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen." 

Kappale 105 poistettiin. 

Kappaleen 107 viimeinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti, " Valiokunnan mielestä on tärkeää pitää tavoitteena sitä, että perusopetuksen päättävällä nuorella on mahdollisuus kotoaan käsin suorittaa oppivelvollisuuttaan, ottaen huomioon kielelliset ja vammaisten oikeudet". 

Edustaja Eloranta edustaja Kiljusen kannattamana ehdotti uuden kappaleen lisäämistä kappaleen 107 jälkeen. " Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen raja-aitaa madalletaan ja yhteistyötä syvennetään esimerkiksi mahdollistamalla ammatillisen koulutuksen yleissivistävien opintojen suorittaminen myös lukiokoulutuksen piirissä." Seuranneessa äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti pohjan äänin 14—3. 

Kappaleen 108 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen virkkeen poistamista ja kappaleen muuttamista kuulumaan seuraavasti, " Asiantuntijakuulemisessa esitettyjen arvioiden mukaan oppimateriaalin maksuttomuus ja koulumatkatukeen oikeuttavan matkan lyhentäminen kymmenestä kilometristä seitsemään kilometriin ja etenkin koulumatkatuen omavastuuosuuden poistaminen tulisivat todennäköisesti johtamaan etenkin lukioon hakeutumisen muutoksiin. Hakijamäärän paine keskuskaupunkien lukioihin kasvaisi keskuskaupunkien ulkopuolisten lukioiden kustannuksella. Harvemmin asuttujen alueiden lukioiden opiskelijamäärä pienentyisi entisestään, jolloin pienenevien ikäluokkien tilanteessa oppilaitosverkko harventuisi. Näin lukiokoulutuksen alueellinen kattavuus heikentyisi. Tämä koskee sekä suomenkielisiä että erityisesti ruotsinkielisiä lukioita". Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 109 alkuun lisättiin sivulause " Asiantuntijakuulemisissa on tullut esille huoli siitä". 

Kappaleen 110 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen ensimmäisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappale 111 muutettiin kuulumaan seuraavasti: " Koulutuksen laatu ja saatavuus tulee turvata yhdenmukaisin perustein, mikä edellyttää mm. sitä, että S2/R2-opetusta ja siihen liittyvää tukea on saatavilla riittävästi ja näiden toteutumista seurataan valtakunnallisesti. Lisäksi on huolehdittava, että oppilaitosten ja opiskelijahuollon henkilöstöä on riittävästi sekä suomen- että ruotsinkielisissä oppilaitoksissa opiskelevien tarpeisiin ja että myös laadukkaan vähälevikkisen oppimateriaalin oikea-aikainen saatavuus taataan. Oppimateriaalien laadun turvaamiseksi tulee niiden hankinnassa kuulla opettajia, jotta opetukseen hyvin sopiva oppimateriaali hankitaan." 

Kappaleen 113 loppuun lisättiin uusi näin kuuluva virke, " Kansanopistojen pitkien linjojen oppimateriaalien maksuttomuudesta tulee huolehtia". 

Kappaleen 114 ensimmäinen virke muutettiin seuraavasti, " Valiokunta kiinnittää huomiota myös erityisen koulutustehtävän lukioiden, lukion erikoistuneiden linjojen ja muiden soveltavien opintojen asemaan". Kappaleen viimeinen virke korvattiin kahdella virkkeellä: " Valiokunta pitää tärkeänä, että soveltavia maksullisia erikoiskursseja voidaan tarjota. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että erityisen koulutustehtävän lukioiden sekä erikoistuneiden lukiolinjojen toiminta turvataan myös jatkossa." 

Kappaleen 118 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 127 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti ehdotti lisättäväksi loppuun uuden virkkeen: " Valiokunnan mielestä vaikuttamattoman ja kohtuuttoman kalliin hankkeen toteuttaminen vallitsevassa talouden kriisitilanteessa ei ole järkevää varsinkaan, kun otetaan huomioon, että monilla kunnilla oli vaikeuksia selviytyä lakisääteisistä tehtävistään koulutuspalveluissa jo ennen koronakriisiä." Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 128 kohdalla edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti kappaleen kahden viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 11—6. 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen 129 poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen 130 toisen ja kolmannen virkkeen korvaamista seuraavasti: "Toisen asteen yleisen maksuttomuuden sijaan asiaa tulisi valiokunnan mielestä lähestyä perheiden tarpeiden mukaan kohdennetusti, esimerkiksi tulosidonnaisen oppimateriaalituen kautta. Muussa tapauksessa kyse on jopa tulonsiirrosta hyväosaisille, mitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Mikäli toisen asteen maksuttomuus toteutuu ilman erityisesti lukiokirjojen hintoihin puuttumista, tulevat hankkeen kokonaiskustannukset entisestään kasvamaan." Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Kappaleen 131 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen 132 poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen 133 poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen 134 poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—4, kahden edustajan äänestäessä tyhjää. 

Kappaleen 138 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappale 139 poistettiin kokonaan. 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen 140 poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Kappaleen 142 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen kolmen viimeisen virkkeen poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Kappale 146 ja sitä edeltävä otsikko poistettiin. 

Kappaleen 149 jälkeen lisättiin uusi näin kuuluva kappale: "Koulutuksen järjestäjille ja kunnille säädetään merkittäviä uusia vastuita sekä hallinnollisia velvoitteita. Uudistuksen onnistunut toteuttaminen vaatii valtakunnallisen toimeenpanosuunnitelman ja suuren määrän informaatio-ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä oppivelvollisuusrekisterin luomisen." 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen 150 poistamista. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 14—3. 

Kappaleen 151 kohdalla edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti kahden uuden virkkee lisäämistä kappaleen loppuun. " OKM:n joulukuussa 2019 toteuttaman oppivelvollisuuskyselyn tuloksia ei julkistettu. Tämän lisäksi 28 seurantaryhmän tahoa vaati maaliskuussa 2020 uudistuksen toimeenpanon aloituksen lykkäämistä." 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen 2.—4. virkkeen poistamista. 

Seuranneissa äänestyksissä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää, ja edustaja Multalan ehdotuksen äänin 11—6. 

Kappaleen 153 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen korvaamista uudella kappaleella. " Hallituksen tavoite on turvata lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä osaksi koulutuksen ja siihen liittyvien tukitoimien turvaa sekä vahvistaa osaamista sekä yksilö- että yhteiskunnan tasolla. Tämän saavuttamiseksi valiokunta kannattaa peruskouluihin oppimistakuuta, joka toimisi niin, ettei peruskoulussa saa päästää luokalta toiselle, mikäli tiettyä osaamistasoa ei saavuteta." Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Kappaleen 154 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen korvaamista uudella kappaleella. " Niin sanottuja säälinumeroita ei saisi antaa viimeisen perusasteen luokan päästötodistukseen, elleivät tietotaidot tosiasiallisesti riitä toiselle asteelle siirtymiseen. Kun peruskoulussa asioita katsotaan läpi sormien, ongelmat kasautuvat toiselle asteelle, erityisesti ammattikouluihin. Nuori, joka osaa hädin tuskin lukea ja kärsii elämänhallinnan ongelmista jo teini-iässä, ei selviä etenkään ammattikoulussa, jossa lähiopetus on vähäistä eikä kukaan katso riittävästi perään." Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Kappaleen 155 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti kappaleen alkuosan muuttamista kuulumaan seuraavasti: "Lisäksi tulee huolehtia sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen laadun kehittämisestä. Heikommassa asemassa olevien tukemiseksi on varattava resursseja." Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustaja äänestäessä tyhjää. 

Kappaleen 152 jälkeen Edustaja Eloranta edustaja Kiljusen kannattamana ehdotti lisättäväksi uuden luvun, jonka otsikko on " Uudistuksen toimeenpanon seuranta, systemaattinen arviointi ja tieteellinen tutkimus", ja kappaleet 156—162. Valiokunta hyväksyi otsikon. 

Kappale 156 hyväksyttiin äänestyksen jälkeen kuulumaan seuraavasti: "Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on korostettu uudistuksen seurannan ja arvioinnin sekä siitä tehtävän tieteellisen tutkimuksen merkitystä. Valiokunta painottaa lain toimeenpanon seuraamista, tutkimustiedon lisäämistä sekä lapsi-, nuoriso- ja sukupuolivaikutusten arviointia lain toimeenpanossa ja kehitystyössä." Edeltävässä äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti pohjan äänin 11—6. 

Kappale 157 hyväksyttiin äänestyksen jälkeen kuulumaan seuraavasti: " Osana seurantaa on selvitettävä rahoituksen riittävyyttä, nuorten koulutukseen pääsyä, kiinnittymistä koulutukseen, oppimiserojen vähentymistä, tutkinnon suorittamista, oppivelvollisuuden jälkeistä jatko-opintoihin sijoittumista tai työllistymistä. Lisäksi on selvitettävä toisen asteen reformin ja oppivelvollisuusuudistuksen yhteisvaikutuksia ja korjattava mahdolliset ongelmakohdat. Edeltävässä äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti pohjan äänin 14—3. 

Kappale 158 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Valiokunta painottaa lasten ja nuorten näkemysten selvittämisen tärkeyttä muun muassa kouluviihtyvyydestä, opetuksen, ohjauksen, muun tuen riittävyydestä ja laadusta sekä uudistuksen vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin. Erityisesti uudistuksen yhteydessä on kartoitettava opintojen keskeyttämisen juurisyitä, jotta niihin voidaan vaikuttaa." 

Kappale 159 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " KARVIn tulee arvioida vaikutuksia heti vuodesta 2021 alkaen. Arvioinnin kohteena tulee olla muutokset keskeyttämisen määrässä, tutkinnon suorittajien määrä ja työllistyminen. Ulkopuolisen tahon on arvioitava uudistuksen kokonaisvaikutuksia 2024 jälkeen. Lisäksi on seurattava, miten uudistus vaikuttaa koulun henkilökunnan, esimiesten ja opettajien työllisyyteen, työajalla tapahtuvaan työmäärään ja työhyvinvointiin." 

Kappale 160 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " On myös tärkeä seurata, miten uudistus vaikuttaa Helsingin ja muiden suurten kaupunkiseutujen nuorten mahdollisuuksiin saada opiskelupaikka omalta kotipaikkakunnalta sekä oppilaitosverkoston alueelliseen saavutettavuuteen ja opetuksen saatavuuteen ja opiskelupaikkojen riittävyyteen koko maassa alueellisen tasa-arvon näkökulmasta." 

Kappale 161 hyväksyttiin äänestyksen jälkeen kuulumaan seuraavasti: " Erityistä huomiota on seurannassa kiinnitettävä kielivähemmistöihin, vammaisiin, erityistä oppimisen tukea tarvitseviin ja syrjäytymisvaarassa oleviin." Edeltävässä äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti pohjan äänin 14—3. 

Kappale 162 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Seurannan tulee kohdistua myös siihen, että yliopistot kouluttavat molemmilla kansalliskielillä riittävästi päteviä osaajia, kuten opettajia, opinto-ohjaajia, koulupsykologeja sekä kuraattoreita. 

Tämän jälkeen valiokunta hyväksyi mietinnön yksityiskohtaiset perustelut. 

Valiokunta ryhtyi käsittelemään lausumaehdotuksia. 

Edustaja Antikainen edustaja Juuson kannattamana ehdotti seuraavan lausumaehdotuksen hyväksymistä: " Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tekee ja ottaa käyttöön pikimmiten oppimistakuun perusasteen kouluissa. Oppimistakuulla taattaisiin, ettei kukaan siirry toiselle asteelle perusasteelta ilman tosiasiallisesti riittäviä tietotaitoja." Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Edustaja Eloranta edustaja Kiljusen kannattamana ehdotti 21 lausumaa. 

Lausumaehdotus 1 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuusuudistuksen ohella tulee edelleen jatkaa koko koulutuspolun uudistamiseksi ja vahvistamiseksi tähtääviä toimia, sillä ne tukevat ja ovat edellytyksenä myös oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteiden ja toimeenpanon onnistumisessa." 

Lausumaehdotus 2 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuusuudistuksessa hallitus huomioi perusopetuksessa tehostettua tukea, erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea saaneiden oppilaiden oikeuden tukeen toisella asteella ja nivelvaiheen koulutuksessa." 

Lausumaehdotus 3 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja varmistaa sen, että erityistä tukea tarvitseville ja vammaisille nuorille taataan opintojen kannalta olennaiset tukivälineet. 

Lausumaehdotus 4 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa sivistysvaliokunnalle selvityksen toimenpiteineen siitä, miten vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarvitsemien tukipalveluiden saatavuus toteutetaan eri organisaatioiden välisellä yhteistyöllä niin, että se selkeyttää ja parantaa tukipalveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta." 

Lausumaehdotus 5 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että erityistä tukea tarvitsevien ja vammaisten nuorten riittävä toisen asteen koulutuspaikkojen alueellinen saatavuus ja määrä turvataan ja sitä seurataan." 

Lausumaehdotus 6 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa opinto-ohjauksen riittävät resurssit ja seuraa palvelujen saatavuutta. 

Lausumaehdotus 7 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että oppilaalle tai opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksia, neuropsykologisia ongelmia tai mielenterveyden haasteita tulee järjestää riittävä ja tarvittava tuki koko koulutuspolulla mukaan lukien nivelvaiheen koulutus ja että tuen saatavuutta seurataan." 

Lausumaehdotus 8 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että sekä yksilöllisen että yhteisöllisen opiskeluhuollon riittävä määrä ja alueellinen saatavuus turvataan ja sitä seurataan." 

Lausumaehdotus 9 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta turvataan tukiopetus myös oppivelvollisille, jotka opiskelevat valmentavassa koulutuksessa, ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa." 

Lausumaehdotus 10 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta turvataan ammatillisen koulutuksen sekä valmentavan koulutuksen oppivelvollisille oikeus erityisopetukseen." 

Lausumaehdotus 11 hyväksyttiin äänestyksen jälkeen kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että ammatillisessa koulutuksessa tulee vahvistaa opiskelijan oikeutta saada lähiopetusta. Valtioneuvoston asetuksella on säädettävä tarkemmin opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnista käytettävistä periaatteista. Toteutuneen lähiopetuksen määrää on seurattava." Edeltävässä äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti pohjan äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Lausumaehdotus 12 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uudistuksen vaikutuksia oppilaitosverkostoon ja opiskelupaikkojen saatavuuteen alueellisen tasa-arvon näkökulmasta sekä suurilla kaupunkiseuduilla että harvempaan asutuilla seuduilla." 

Lausumaehdotus 13 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että lukiokoulutukseen tulee laatia laatukriteerit, jotta oppivelvollisten oikeus laadukkaaseen lukiokoulutukseen voidaan taata yhdenvertaisesti koko maassa." 

Lausumaehdotus 14 hyväksyttiin äänestyksen jälkeen kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että S2/R2 -opetuksessa olevien tukea ja ohjausta kehitetään ja kielitietoinen opetus otetaan myös osaksi muuta opetusta. Oppilaitoksissa tulee myös seurata toteutuneita S2/R2 opetustuntimääriä ja resurssointia. Edeltävässä äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti pohjan äänin 11—3, kolmen edustajan äänestäessä tyhjää. 

Lausumaehdotus 15 hyväksyttiin äänestyksen jälkeen kuulumaan seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuusuudistuksessa huomioidaan kielelliset oikeudet ja että erityishuomiota kiinnitetään pätevien osaajien saamiseen molemmilla kansalliskielillä sekä joustavuuteen ruotsinkielisen tutkintoon valmistavan koulutuksen toteuttamisessa." Edeltävässä äänestyksessä edustaja Elorannan ehdotus voitti pohjan äänin 14—3. 

Lausumaehdotus 16 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että kansanopistojen pitkien linjojen oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien opiskelupaikkojen määrän riittävyys varmistetaan." 

Lausumaehdotus 17 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuusuudistuksessa turvataan jatkossakin soveltavien erikoiskurssien ja opintojaksojen sekä erityisen koulutustehtävän lukioiden ja erikoislinjojen toimintaedellytykset." 

Lausumaehdotus 18 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa oppivelvollisuusuudistukseen varatun rahoituksen riittävyyttä ja ryhtyy toimiin, mikäli se havaitaan riittämättömäksi." 

Lausumaehdotus 19 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että kuntia ja koulutuksen järjestäjiä tuetaan ja ohjataan riittävästi ja oikea-aikaisesti lainsäädännön toimeenpanossa. Näiden tehtävien toteuttamiseksi tulee Opetushallitukselle varata riittävät resurssit." 

Lausumaehdotus 20 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksia ja toisen asteen maksuttomuuden toteutumista seurataan tieteellisen tutkimuksen avulla. Pitkäkestoisen seurannan päämääränä on oltava uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteutumisen seuranta. Näitä ovat muun muassa koulutus- ja työllisyysasteen nouseminen sekä koulutuksellisen tasa-arvon kehittymiseen kiinteästi liittyvä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen ja syrjäytymisen väheneminen." 

Lausumaehdotus 21 hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti: " Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanoa ja vaikutuksia laajasti ja ryhtyy tarvittaviin toimiin mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. 

Edustaja Juuson ehdottamana hyväksyttiin yksi lausumaehdotus: " Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuusuudistuksessa huolehditaan myös saamenkielisten mahdollisuudesta saada opetusta omalla äidinkielellään ja edistetään riittävän saamenkielisen opetushenkilöstön saatavuutta." 

Puheenjohtaja Risikko edustaja Multalan kannattamana ehdotti seuraavan lausumaehdotuksen hyväksymistä: "Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi mitä vaikutuksia perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esittämällä kannanotolla perustuslain 16 §:stä on laajennettua oppivelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja muuhun koulutusta koskevaan lainsäädäntöön. Hallitus antaa selvityksen sivistysvaliokunnalle viimeistään 1.5.2021." Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti puheenjohtaja Risikon ehdotuksen äänin 11—6. 

Edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti neljä lausumaehdotusta lisättäväksi mietintöön. 

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille järjestetään tapaturmien hoito ja muu korvaus osana koulutuksen maksuttomuutta. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 11—6. 

2. Eduskunta edellyttää, että toisen asteen koulutusjärjestelmässä lukiokoulutuksella ja ammatillisella koulutuksella on jatkossakin omat toimintaa ohjaavat lainsäädäntönsä sekä rahoitusjärjestelmänsä. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 11—6. 

3. Eduskunta edellyttää, että koulutuksen järjestäjiä, oppilaitosten johtoa ja henkilöstöä tuetaan ja heidän osaamistaan hyödynnetään uudistuksen toimeenpanossa. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 11—6. 

4. Eduskunta edellyttää, että oppivelvollisuuden keskeyttämisen peruste voi olla ammattiurheilijaksi ulkomaille siirtyminen. Seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Multalan ehdotuksen äänin 11—6. 

Tämän jälkeen edustaja Multala edustaja Vikmanin kannattamana ehdotti vielä hyväksyttäväksi seuraavat vastalauseeseen 2 sisältyvät lausumaehdotukset. 

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti päivitetyn esityksen tutkintoon valmentavan koulutuksen uudistamiseksi ja koulutuksen järjestäjän jälkiohjausvelvollisuuden säätämiseksi ilman oppivelvollisuusiän pidentämistä. 

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin peruskoulun vahvistamiseksi siten, että jokaisella peruskoulun päättävällä on riittävät perustiedot ja -taidot toisella asteella opiskeluun. 

Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa määräaikaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmat pysyvinä. 

Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa määräaikaiset ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiset määrärahalisäykset pysyvinä. 

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti esityksen yksityisen opetuksen järjestäjän kotikuntakorvauksen korottamisesta. 

Eduskunta edellyttää, että hallitus uudistaa lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmää riittävän perusrahoituksen turvaamiseksi. 

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen lasten tuesta varhaiskasvatuksessa. 

Valiokunta päätti äänestää näistä yhdellä kertaa pohjaa vastaan. Äänestyksessä pohja voitti äänin 11—6. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Päätettiin, että vastalauseet tulee jättää maanantaina 7.12.2020 klo 9.00 mennessä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Antikainen, Juuso ja A. Koponen /ps 

Mietintöön jätettiin vastalause: ed. Paula Risikko, Sari Multala, Sofia Vikman /kok. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Puheenjohtaja Risikko liitti pöytäkirjaan seuraavan huomautuksen: "Hallituksen esitys ja perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 43/2020 vp) omaksuma perustuslain 16 § 1 momentin tulkinta oppivelvollisuudesta, perusopetuksesta ja sen maksuttomuudesta muuttaa koulutuksen lainsäädännön systematiikkaa tietyiltä osin, mistä aiheutuu seurannaisvaikutuksia em. lainsäädännölle ja siten myös hallituksen esityksen sisältämille useille lakiehdotuksille. Tämä jää arvioitavaksi jälkikäteen. Jatkopohdintaa vaativat tavallisen lainsäädännön tasolla ainakin seuraavat asiat: perusopetuksen käsite, kun se perustuslain 16 § 1 momentin tulkinnassa laajeni koskemaan perusopetuslain jälkeistä koulutusta, opetuksen maksuttomuuden ulottuvuus muille kuin oppivelvollisille sekä perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuuskoulutukseen osallistumisen oikeus ja velvollisuus suhteessa siihen, että ko. koulutuksen järjestäminen ei ole minkään tahon lakisääteinen velvollisuus. Katson, että näiltä osin valiokunnan olisi tullut laajentaa asian käsittelyä." 

4.  Muut asiat

5.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 8.12.2020 kello 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Kaj 
Laine