Viimeksi julkaistu 21.11.2022 13.54

Pöytäkirja StVP 100/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 17.11.2022 klo 10.00—11.50

Läsnä
jäsen Aki Lindén sd (pj.) jäsen Kim Berg sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  jäsen Kaisa Juuso ps (7) (6 osittain) jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok jäsen Noora Koponen vihr (5, 6, 7, 8, 9) (4 osittain) jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (5, 6) (4, 7 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps jäsen Heidi Viljanen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Tilapäisen puheenjohtajan valinta

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valittiin kokouksen tilapäiseksi puheenjohtajaksi ed. Lindén. 

Valittiin tilapäiseksi puheenjohtajaksi etäkokoukseen perjantaina 18.11.2022 ed. Kyllönen. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 235/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-62800
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
A 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutokse mietintöluonnokseen: 

Lisättiin kappaleen kolme loppuun uusi virke seuraavasti: ”Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä, että lapsilisäjärjestelmän kehittämisessä otetaan huomioon eri perhetilanteet, kuten lasten vuoroasuminen.” 

Kappaleen neljä viimeisestä virkkeestä korvattiin sana ”lisää” sanoilla ”voisi lisätä”. 

Muilta osin mietinöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 236/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-63155
Hallituksen esitys eduskunnalle ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
A 5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä korvattiin kappaleen kuusi ensimmäisestä virkkeestä sana ”tarkoituksenmukaisena” sanalla ”ensisijaisena”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 127/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-59164
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset ja tehtiin seuraavat muutokset mietintöluonnokseen: 

Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että 1. lakiehdotuksen 27 §:ää muutetaan vastalauseesta ilmenevän mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin 8—4.  

Ed. Juvonen ed. Reijosen kannattamana ehdotti, että kappaleen 28 loppuun lisätään seuraava virke: ”Valiokunta toteaa kuitenkin, että mikäli henkilöltä puuttuu ulkomaalaislain mukainen oleskelulupa, hänellä ei tulisi ole oikeutta oleskella Suomessa vakinaisesti eikä siten myöskään oikeutta Suomessa vakinaisesti asuville tarkoitettuihin palveluihin.” Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin: 8—5.  

Muutettiin kappale 21 korostetulla tekstiyypillä. 

Lisättiin kappaleen 27 loppuun uusi virke: ”Valiokunta korostaa, että ehdotetulla säännöksellä ei ole tarkoitus laajentaa toimeentulotukeen oikeutettujen henkilöpiiriä.” 

Lisättiin seuraava lausuma: ”Eduskunta edellyttää, että toimeentulotuen alentamisesta luopumista ja alentamisen perusteiden mahdollisia muutostarpeita arvioidaan osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.” 

Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: Juvonen, Juuso, Reijonen, Kauma, Koulumies 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2022 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8. Muut asiat

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Muita asioita ei ollut. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 18.11.2022 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo